Alberoschool CBS 't Noorderlicht

Johnsonlaan 54A 4463 GW Goes

 • We vinden het belangrijk om niet alleen binnen, maar ook de ruimte buiten de school te gebruiken voor ons onderwijs.
 • We hebben door het jaar verschillende activiteiten waarbij kinderen van verschillende groepen met en van elkaar leren.
 • Iedere week mengen de groepen 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8. Ze gaan dan aan de slag met een variatie aan creatieve opdrachten.
 • We werken met een variatie aan tafels en stoelen binnen de groepen om het bewegen tijdens de dag te optimaliseren
 • CBS 't Noorderlicht vindt wetenschap & techniek erg belangrik. Dit wordt daarom ook aageboden in de lessen.

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken in het schooljaar 2023-2024, 9 leerkrachten verdeeld over vijf groepen. en 1 leerkracht voor de schakelklas op maandag en dinsdag. Daarnaast zijn er 2 onderwijsassistenten werkzaam en 2 leerkrachtondersteuners. Naast deze collega's zijn er ook nog een luisterjuf, een event manager en 2 intern begeleiders die het werk rondom extra ondersteuningsbehoeften organiseren voor de reguliere groepen en de taalklas. Er is één directeur.

We hebben meerdere stagiaires die op onze school het mooie vak van onderwijsassistent, leerkrachtondersteuner of leerkracht leren. Zij komen van opleidingen van praktijkonderwijs tot Pabo.

Wij vinden aandacht voor de leerling erg belangrijk en hebben daarom veel ondersteuningsuren per leerling beschikbaar. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als Alberoscholen hebben we vervangingsbeleid opgesteld. We werken met een invalpool.

De eerste twee dagen van afwezigheid lost de school zelf op. Gaat het langer duren dan wordt de invalpool benaderd. Helaas is vanwege het lerarentekort niet altijd een invaller beschikbaar. Leerkrachten zijn betrokken en zullen zoveel mogelijk bijspringen als blijkt dat er geen invaller uit de pool beschikbaar is.

Daarnaast werken we ook met leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten die in geval van nood groepen (tijdelijk) kunnen opvangen. Mocht ook dit niet lukken dan kijken we naar de mogelijkheden om klassen samen te voegen. 

Indien er ook hierdoor geen oplossing ontstaat, zullen we kinderen een dag thuis moeten laten blijven. Het spreekt voor zich dat dit niet onze voorkeur heeft en dat we dit ook echt tot een minimum proberen te beperken. Uiteraard worden de ouders hierover altijd geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling 2023-2024:

Groep 1/2 juf Anna

Schakelklas juf Jacqueline

Groep 3/4  juf Francis en juf Elselien en juf Angela (LIO)

Groep 5/6 juf Margot (tijdens zwangerschapsverlof juf Els) en juf Lisette 

Groep 7/8 juf Maaike en juf Marieke 

Taalklas: juf Milou en juf Monique

Leerkrachtondersteuners: juf Denise en juf Alma

Onderwijsassistenten: juf Linda en juf Wendy

Anti-pestcoördinator: juf Francis en juf Linda

Vertrouwenspersoon en luisterjuf: juf Hannie

Event manager (contactpersoon voor alle activiteiten binnen de school): juf Margot (tijdens zwangerschapsverlof juf Elselien)

Leesconsulent: juf Francisca

Intern begeleider: juf Monique

Intern begeleider taalklas: juf Maaike

Coördinator taalklas: Nina Hamelink

Interieurverzorgster: Monique Gunst

Directeur: juf Andria

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is ingevuld in dit overzicht, maar per vakgebied is dit verschillend per schooljaar. Dit omdat we bekijken welke groep wat nodig heeft. Wij hebben iedere groep goed in beeld. Blijkt uit de resultaten van de tussentoetsen dat een groep extra aandacht nodig heeft voor bijvoorbeeld technisch lezen, dan zetten we extra tijd in voor dit vakgebied.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij streven naar goed onderwijs voor alle kinderen in een veilige omgeving.

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact hierover met de ouders komt aan bod.

Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem, een leerprobleem of een ontwikkelingsvoorsprong. De extra ondersteuning van leerlingen vindt in de groepen plaats door middel van een helder klassenmanagement. Daarnaast wordt gewerkt met onderwijsassistentes en leerkrachtondersteuners om passend onderwijs binnen en buiten de groep vorm te geven.

De intern begeleider coördineert onderstaande zaken om de deze ondersteuning op schoolniveau zo goed mogelijk te laten functioneren door:

 • de onderwijsbehoeftes van ieder kind goed in beeld te brengen in het groepsoverzicht en hierover minimaal 2x per jaar een gesprek te hebben met leerkracht en directeur. 
 • ieder schooljaar te starten met de methode Goed van Start en de gouden weken van Kwink (zie 3.2 voor meer informatie)
 • scholing van het hele team over gedrag van kinderen en de rol van de leerkracht.
 • het inzetten van het sociaal emotioneel volgsysteem van IEP.
 • het inzetten van groepsplannen voor gedrag om de groep in beeld te hebben en in te spelen op de behoeftes van ieder kind op dit gebied.
 • het planmatig werken aan de kwaliteit van het onderwijs.
 • het inzetten van de methode Kwink voor het Sociaal Emotioneel Leren.

Om bovenstaande in praktijk te kunnen brengen hebben we professionals nodig met de juiste kennis. Onze Intern begeleider heeft hiervoor de Masteropleiding Special Educational Needs gevolgd. Twee leerkrachten volgen op dit moment deze Masteropleiding ook.

Daarnaast is er binnen de school een collega aanwezig die samen met de intern begeleider de expertise bezit wat betreft de begeleiding van, en het omgaan met (hoog)begaafdheid. Samen geven zij invulling aan de wijze waarop we daar als school mee aan de slag gaan. Deze collega zit tevens in de bovenschoolse kenniskring hoogbegaafdheid, waarin het aanbod voor (hoog)begaafde kinderen schooloverstijgend wordt bekeken

Daarnaast hebben we een gedragsspecialist die samen met de leerkrachten kijkt naar de specifieke behoeften die er voor sommige kinderen zijn omtrent gedrag.

Ook hebben we een vertrouwenspersoon op school, anti- pestcoördinatoren en de luisterjuf, waar kinderen binnen kunnen lopen, mochten ze ergens over willen praten. Hierover leest u in paragraaf 3.2 meer. 

De problematiek die soms in de thuissituatie van kinderen speelt kan groot, schrijnend en gecompliceerd zijn. Dit heeft veel invloed op het welbevinden en de prestaties van de kinderen. We proberen hierin altijd mee te denken en te adviseren. Er zijn soms ook problemen waar wij als school niet mee aan de slag kunnen. Er is dan behoefte aan professionele hulp voor de leerling en de leerkracht. Wij als school kunnen niet alles bieden wat leerlingen nodig hebben en daarom is er iemand van het SMWO of GGD iedere week bij ons op school. Zowel ouders als school kunnen hier terecht met vragen. Zij kunnen meedenken en eventueel op een juiste manier hulpverlening in gang zetten.

Ook werken wij veel samen met de scholenbegeleidingsdienst. Samen met hen, school en ouders wordt er gekeken naar hoe we het beste tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Ook kunnen we altijd het samenwerkingsverband: Kind op 1 raadplegen.

Leerlingen die wij niet het onderwijs kunnen bieden (door welke reden dan ook) begeleiden we met een zorgvuldige werkwijze en altijd in contact met ouders naar een andere vorm van onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zetten de komende jaren in op nascholing en specialisaties van de leerkrachten zodat wij als team de kennis hebben om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Zo hebben wij een rekenspecialist, leescoördinator, gedragsspecialist, kindercoach, praatjuf, hoogbegaafdheidsspecialist, specialist executieve functies, anti-pestcoördinatoren, digitale coaches en collega's die de Master (S)EN hebben/volgen.

Ook zijn er collega's die nascholing volgen over TOS (taalontwikkelingsstoornis).

Komende twee schooljaren volgen we als team een training over LIST (Lezen Is Top) lezen.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuteropvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur. Bij meer aanmeldingen zullen deze dagen uitgebreid worden.

We streven in deze samenwerking altijd naar een vertrouwd gezicht voor de peuters. Uw peuter kan samenspelen met leeftijdsgenootjes. Spelenderwijs leert uw peuter een heleboel bij de peutergroep. Uw kind kan fijn en beschermd spelen en wordt uitgedaagd om nieuwe dingen te leren. Regelmatig werken of spelen zij ook samen met de kinderen uit groep 1/2. Dit maakt de start op de basisschool, doordat ze de ruimtes en de juf al kennen, een stuk makkelijker. Ook is de overdracht tussen peutergroep en basisschool op deze manier goed geregeld. 

Na schooltijd is er op alle dagen Buitenschoolse Opvang in het gebouw aanwezig.

Terug naar boven