Alberoschool CBS 't Noorderlicht

Johnsonlaan 54A 4463 GW Goes

 • We vinden het belangrijk om niet alleen binnen, maar ook de ruimte buiten de school te gebruiken voor ons onderwijs.
 • We hebben door het jaar verschillende activiteiten waarbij kinderen van verschillende groepen met en van elkaar leren.
 • Iedere week mengen de groepen 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8. Ze gaan dan aan de slag met een variatie aan creatieve opdrachten.
 • We werken met een variatie aan tafels en stoelen binnen de groepen om het bewegen tijdens de dag te optimaliseren
 • CBS 't Noorderlicht vindt wetenschap & techniek erg belangrik. Dit wordt daarom ook aageboden in de lessen.

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken in het schooljaar 2021-2022, zeven leerkrachten verdeeld over vijf groepen. Daarnaast zijn er drie onderwijs assistenten werkzaam. Naast deze collega's zijn er ook nog een praatjuf, een event manager, een gymleerkracht en een intern begeleider die het werk rondom extra ondersteuningsbehoeften organiseert. Er is één directeur.

We hebben meerdere stagiaires die op onze school het mooie vak van onderwijsassistent of leerkracht leren. Zij komen van opleidingen van praktijkonderwijs tot Pabo.

Wij vinden aandacht voor de leerling erg belangrijk en hebben daarom veel ondersteuningsuren per leerling beschikbaar. Op onze school is 17,6% van ons personeel extra ondersteuning van de leerling t.o.v. het landelijk gemiddelde van 14,6%. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kader vervangingsbeleid

Dit zijn de uitgangspunten van het vervangingsbeleid van CBS ’t Noorderlicht gebaseerd op het vervangingsbeleid van Albero Scholen.

Leerkrachten worden bij ziekteverlof indien mogelijk altijd vervangen vanaf de eerste dag. Dit geldt voor onderwijsassistenten, wanneer er sprake is van noodzakelijke ondersteuning van individuele leerlingen. Ook schoonmaaksters worden vanaf de eerste ziektedag vervangen.

Wanneer de directeur langer dan twee weken ziek is, neemt een collega directeur deze werkzaamheden tijdelijk over.

Medewerkers met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof worden altijd vervangen.

Wanneer een collega vervangen moet worden, neemt de directeur eerst contact op met Transfercentrum primair onderwijs Zeeland (hierna TCOZ). Wanneer er geen vervanger via TCOZ beschikbaar is, worden onderstaande stappen doorlopen. 

 1. De directeur doet eerst een ‘noodoproep’ richting het team.
 2. De onderwijsassistenten van ‘t Noorderlicht kunnen mogelijk (tijdelijk) een groep overnemen onder verantwoording van een andere leerkracht, IB-er of directie. 
 3. Wanneer een collega niet direct kan komen, maar wel iets later op de ochtend, dan kunnen IB en directie tijdelijk de groep waarnemen.
 4. Indien de noodoproep niets oplevert, en is er wel een onderwijsassistent of een LIO-er beschikbaar via TCOZ (die de klas kan opvangen, onder verantwoordelijkheid van een leerkracht van een andere groep) dan wordt deze ingezet.
 5. Als laatste maatregel geldt het naar huis sturen van groep en het regelen van ‘noodopvang’ op school. Noodopvang kan op zo'n moment voor korte tijd (denk aan maximaal een uur), totdat de (groot)ouder/ verzorger het kind op komt halen. Hierbij wordt ook gekeken of er gedeeltelijk online onderwijs mogelijk is.

Directeuren en Intern Begeleiders worden, op hun werkdagen, niet ingezet als vervangers.

Iedere leerkracht zorgt dat de online klassenmap up-to-date is en dat altijd de volgende lesdag (een week vooruit) in de map is ingevuld, zodat vervangers weten wat die dag op het programma staat en de noodzakelijke informatie bij de hand hebben. De brief voor invallers is aanwezig in de online klassenmap. Hierdoor merkt de leerling in het lesaanbod vrijwel geen verschil en wordt achterstand op het programma voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling 2021-2022:

groep 1/2 juf Anna

Schakelklas juf Jacqueline

groep 3  juf Wietske

groep 4/5 juf Elselien en juf Francis

groep 6/7 juf Lisette

groep 8 juf Maaike en juf Marieke 

Gym leerkracht juf Margot

Plusgroep juf Denise

Anti-pestcoördinator, vertrouwenspersoon en praatjuf: juf Hannie

Arrangementen: onderwijsassistente Linda

GroepsondersteuningDenise, Linda en Eva

IB: juf Monique, is tevens ons specialist gedrag. 

Event Manager: juf Margot. Zij organiseert, regelt en is contactpersoon voor alle activiteiten binnen de school. 

Beweeg coördinator en gymjuf: juf Margot

Leesconsulent: Francisca

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij streven naar goed onderwijs voor alle kinderen en een veilige en vreedzame school. 

Wij zien verschillende mogelijkheden om steeds beter in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen binnen onze school.

Dit doen we door:

 • de onderwijsbehoeftes van ieder kind goed in beeld te brengen in het groepsoverzicht en hierover minimaal 2x per jaar een gesprek te hebben met leerkracht, intern-begeleider en directeur. 
 • ieder schooljaar te starten met de methode Goed van Start en de gouden weken van Kwink. 
 • scholing van het hele team over gedrag van kinderen en de rol van de leerkracht.
 • het inzetten van het sociaal emotioneel volgsysteem van IEP.
 • het ontwikkelen en inzetten van groepsplannen voor gedrag om de groep in beeld te hebben en in te spelen op de behoeftes van ieder kind op dit gebied.
 • het planmatig werken aan de kwaliteit van het onderwijs.
 • het inzetten van de methode Kwink voor het Sociaal Emotioneel Leren. 

We hebben zicht op sociaal emotioneel functioneren en de wijze hoe we hiermee om moeten gaan.

Maar we hebben ook grenzen. De problematiek die soms in de thuissituatie van kinderen speelt kan groot, schrijnend en gecompliceerd zijn. Dit heeft veel invloed op het welbevinden en de prestaties van de kinderen. We proberen hierin een rol te spelen, maar de grens tussen leerkracht of hulpverlener is dun. Er zijn problemen waar wij als school niet mee aan de slag kunnen. Er is soms behoefte aan professionele hulp voor de leerling en de leerkracht. Wij als school kunnen niet alles bieden wat leerlingen nodig hebben en daarom is het CJG/SMWO/GGD nu iedere week bij ons op school. Dan kunnen we vragen doorspelen en op een juiste manier hulpverlening in gang zetten. Dit aanbod geldt enkel voor de basisscholen in Goes Noord. 

Leerlingen die wij niet het onderwijs kunnen bieden (door welke reden dan ook) begeleiden we met een zorgvuldige werkwijze naar een andere vorm van onderwijs.

Om bovenstaande in praktijk te kunnen brengen hebben we professionals nodig met de juiste kennis. Onze IB-er heeft hiervoor de Masteropleiding Special Educational Needs gevolgd.  Daarnaast is er binnen de school een collega aanwezig die zich buigt over het omgaan met (hoog)begaafdheid en de wijze waarop we daar als school invulling aan geven. De collega zit tevens in de bovenschoolse kenniskring hoogbegaafdheid, waarin het aanbod voor (hoog)begaafde kinderen schooloverstijgend wordt bekeken en waarin wordt georganiseerd dat kinderen buitenom hun eigen school in contact komen met andere kinderen van onze stichting.

Daarnaast hebben we een gedragsspecialist die samen met de leerkrachten kijkt naar de specifieke behoeften die er voor sommige kinderen zijn omtrent gedrag.

Ook hebben we een vertrouwenspersoon op school en de praatjuf, waar kinderen binnen kunnen lopen, mochten ze ergens over willen praten. Hierover leest u in paragraaf 3.2 meer. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij bieden in samenwerking met Kibeo de peuteropvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur. Bij meer aanmeldingen zullen deze dagen uitgebreid worden.

We streven in deze samenwerking altijd naar een vertrouwd gezicht voor de peuter. De peuter kan samenspelen met leeftijdsgenootjes en dankzij de peuterstart krijgt je peuter een vliegende start op de basisschool. Spelenderwijs leert je peuter een heleboel bij de peutergroep. Je kind kan fijn en beschermd spelen en wordt uitgedaagd om nieuwe dingen te leren. 

Terug naar boven