Openbare Basisschool de Zuidwesthoek

Elvis Presleylaan 107 4462 LB Goes

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidwesthoek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Zuidwesthoek wordt jaarlijks de IEP eindtoets (IEP: info voor ouders) afgenomen. De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die zo is samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen. De toets toetst de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. De eindtoets start met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau.

Bij het maken van de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan de formulering van de opgaven. De vragen bij rekenen bijvoorbeeld zijn zo opgebouwd dat kinderen die meer moeite met taal hebben, niet struikelen over de vraagstelling. Elk overbodig detail is weggelaten, de vraagstelling is kort en bondig en de antwoordalternatieven zijn op eenzelfde manier opgebouwd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten met:

  • in groep 1/2 gebruiken we de KIJK-registratie. D.m.v. observatie tijdens speel-werkmomenten wordt de ontwikkeling van de kinderen geregistreerd op de gebieden Basiskenmerken, Betrokkenheid, Ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling, Taal, Rekenen en Motoriek. De leerkracht legt de observaties vast en plant op basis van deze gegevens de doelgerichte activiteiten voor de periode daarna. Op deze manier worden kinderen stap voor stap verder in hun ontwikkeling gebracht. 
  • de methode gebonden toetsen. De gebruikte methodes voor de vakken lezen, rekenen, spelling en taal hebben periodiek een toets om te checken of het kind de aangeboden leerstof beheerst. Aan de hand van de resultaten kan de leerkracht de leerstof voor de volgende periode zo nodig aanpassen.
  • de methode onafhankelijke toetsen (IEP: informatie voor ouders). Deze toetsen worden in januari en juni afgenomen en geven een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling van elk kind. De toetsresultaten worden na afname in het team geanalyseerd en besproken. We kijken welke acties er op individueel,- groeps- en schoolniveau moeten worden genomen om de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. 

Voor de bovenstaande toetsen/registraties geldt dat de resultaten worden geanalyseerd. N.a.v. de resultaten wordt het onderwijs aangepast, zodat we tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen en hen op een goed niveau onderwijs kunnen bieden. Bij het volgen van kinderen is niet alleen de input vanuit toetsen en observaties belangrijk. Ook door het gesprek aan te gaan met zowel ouders als kind (omgekeerd oudergesprek, kindgesprekken, gesprekken tussendoor) komt de ontwikkeling van het kind in beeld en kunnen gezamenlijke keuzes gemaakt worden voor het vervolg van die ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kinderen die na groep 8 van de Zuidwesthoek naar het VO gaan, zijn goed voorbereid op deze overstap.

Er zijn goede contacten met de VO-scholen. Er is sprake van een "warme overdracht", waarbij de leerkracht van groep 8 in gesprek met de mentor van het VO ervoor kan zorgen dat de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs zo goed mogelijk verloopt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven