Openbare Basisschool de Zuidwesthoek

Elvis Presleylaan 107 4462 LB Goes

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidwesthoek

Het team

Toelichting van de school

Zowel het team van De Zuidwesthoek als de Wereldwijzer bestaat uit enthousiaste, positieve leerkrachten, een intern begeleider,  onderwijsassistenten, een zorgassistente, een schoonmaker en een directeur. Ze denken in mogelijkheden en doen hun uiterste best om voor elk kind te voldoen aan de individuele onderwijsbehoeften.

Het onderwijsteam werkt volgens de aanpak van "Stichting Leerkracht" om het onderwijs dagelijks "elke dag een stapje beter" te maken. Hierover leest u meer onder het kopje "kwaliteitszorg". Jaarlijks volgen de teamleden diverse nascholingen. Soms een teamscholing, soms een individuele scholing. Op deze manier houden we onze kennis en vaardigheden actueel en kunnen we ons onderwijs nog beter aanpassen aan wat de kinderen van vandaag van ons vragen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt er in principe altijd voor vervanging gezorgd. Dit kan iemand van buitenaf zijn vanuit de vervangingspool (TCOZ), maar ook een leerkracht van de Zuidwesthoek zelf die een extra dag kan werken. 

Helaas kan het voorkomen dat er geen vervanging mogelijk is. In die gevallen wordt de groep zo mogelijk verdeeld over de andere groepen. Hierover worden ouders altijd geïnformeerd.

Alleen in uiterste noodgevallen wordt ervoor gekozen een groep thuis te laten. Dit is de jaren voorafgaand aan de Coronaperiode nauwelijks voorgekomen. Helaas was dit in Corona-tijd niet altijd mogelijk. Mocht er geen oplossing gevonden zijn dan worden ouders natuurlijk tijdig bericht over het thuisblijven van hun zoon of dochter.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen staan de taal-, reken-, sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling de hele dag centraal. Het is niet mogelijk om hier een gespecificeerd aantal uur per week voor aan te geven. De dagopening (vaak in de kring) vormt bijvoorbeeld geen apart vakgebied, maar is wel een belangrijk onderdeel van de dag voor het jonge kind. Dit zou opgenomen kunnen worden bij taal, maar dit geeft geen compleet beeld. Het elkaar begroeten en ontmoeten in de kring hoort bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en de onderwerpen die aangeboden worden, zouden zomaar bij wereldoriëntatie kunnen passen.

Voor elk kind is er een doelgericht, beredeneerd aanbod. Zo kan de leerkracht, wanneer dat nodig blijkt te zijn, meer aandacht aan het ene ontwikkelingsgebied besteden, zodat het kind het onderwijs krijgt wat het nodig heeft. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Zuidwesthoek is in elke groep een rooster waarin de vakken (waarmee we de kerndoelen voor het basisonderwijs behalen) zijn opgenomen. Minimaal 50% van de tijd wordt ingezet voor taal en rekenen. Wanneer een kind meer tijd nodig heeft voor deze vakken, wordt dit geboden. Naast een duidelijke keuze voor voldoende uren voor de basisvakken rekenen, lezen en taal ("hoofd") is er in het rooster ruimte voor de vakken waarmee de brede ontwikkeling van de kinderen wordt gegarandeerd, bijv. sociaal emotionele vorming ("hart"), creatieve vakken en gymnastiek ("handen").

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe is de Zuidwesthoek een reguliere basisschool en voorziet in het onderwijsaanbod voor kinderen die een basisondersteuning nodig hebben.

We hebben mogelijkheden om kinderen met extra onderwijsbehoeften op te vangen. In de groepen wordt het onderwijs zó ingericht dat we tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Ons team bestaat, naast uit leerkrachten, ook uit onderwijsassistenten die individueel of in kleine groepjes met kinderen kunnen werken die extra aandacht nodig hebben. Eén dag per week is er een Plusklas waar meer- of hoogbegaafde kinderen van de Zuidwesthoek werken aan uitdagende opdrachten en projecten. 

We kunnen en willen aanpassingen in ons onderwijs doen om het passend te maken. We staan open voor het opnemen van kinderen die zich anders dan het gemiddelde kind ontwikkelen. Natuurlijk moet vooraf in een gesprek (en eventueel observatie) bekeken worden of we het kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Dit hangt bijvoorbeeld ook samen met de grootte en samenstelling van de groep waarin het kind geplaatst gaat worden. Daarom bekijken we per leerling of hij of zij op onze school op te vangen is.

Hoogbegaafdheidscentrum De Wereldwijzer (onderdeel van de Zuidwesthoek) is specifiek gericht op de brede en diepe ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen; een categorie kinderen die zich op een andere manier ontwikkelt en een ander type onderwijs nodig heeft om tot bloei te komen. Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.hbcdewereldwijzer.nl/

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de Gemeente Goes wordt al jaren gewerkt aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE heeft als doel om kinderen met een mogelijke achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en om kinderen zonder achterstanden naar groep 3 te begeleiden. De Zuidwesthoek is verbonden aan het VVE kerngroepoverleg van Goes-Zuid. Samen met de andere basisscholen in Goes-Zuid (Prinses Beatrixschool en De Basis) en de kinderopvangorganisatie (Kibeo - locatie Elvis Presleylaan) wordt er gewerkt aan een inhoudelijk doorgaande lijn. De gemeenschappelijke doelen zijn:

  • Er is VVE-coördinatie binnen en tussen de voor- en vroegschool (aanspreekpunt op de Zuidwesthoek is juf Nienke Oreel)
  • De voor- en vroegschool zorgen voor een warme overdracht
  • Het aanbod van de voor- en vroegschool is op elkaar afgestemd
  • Het pedagogisch klimaat van de voor- en vroegschool is op elkaar afgestemd
  • Het educatief handelen van de voor- en vroegschool is op elkaar afgestemd
  • De manier van omgaan met ouders van de voor- en vroegschool is op elkaar afgestemd
  • De begeleiding en zorg van de voor- en vroegschool zijn op elkaar afgestemd

Terug naar boven