Openbare Basisschool de Zuidwesthoek

Elvis Presleylaan 107 4462 LB Goes

  • Op de Zuidwesthoek is "SAMEN" niet alleen samen met je klasgenoten, maar samen met iedereen!
  • In groep 1/2 gaan de kinderen spelenderwijs aan de slag met cijfers en letters.
  • Leren lezen in groep 3
  • De brede ontwikkeling van kinderen staat centraal: hoofd, hart en handen!
  • Kinderen krijgen een stevige basis voor later

In het kort

Toelichting van de school

Onder het motto “Kinderen leren meer en ontwikkelen zich beter door te leren met hoofd, hart en handen“  geven wij vorm aan ons onderwijs. Door ons onderwijs niet alleen te richten op de cognitieve zaken (hoofd), maar ook op het sociaal-emotioneel functioneren (hart) en het praktisch handelen (handen), bereiden wij het kind in brede zin voor op zijn/haar veelbelovende toekomst. Ieder kind mag zichzelf zijn. Ouders en kinderen ervaren rust en een veilige sfeer.

De Zuidwesthoek is een openbare basisschool van ongeveer 190 leerlingen. De school is gevestigd in brede school “De Symfonie” in Goes-Zuid. De school is gelegen aan de verkeersluwe zijde van het gebouw, tegenover het groene speeleiland. In "De Symfonie” zijn ook HBC de Wereldwijzer, CBS Prinses Beatrixschool en Stichting Kibeo (kinderdagopvang, peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang) gevestigd. Met deze partners wordt intensief samengewerkt. 

HBC De Wereldwijzer is een voorziening voor voltijds basisonderwijs aan hoogbegaafde kinderen. De Wereldwijzer valt organisatorisch onder de Zuidwesthoek. De Wereldwijzer is een samenwerkingsvoorziening tussen openbaar en protestant christelijk onderwijs. Deze voorziening is gestart in januari 2019 en heeft bij de start van het schooljaar 2023 - 2024 vier groepen met in totaal ongeveer 60 leerlingen. Momenteel wordt onderwijs gegeven aan kinderen van groep 3 t/m 8. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelijkwaardigheid
  • Autonomie
  • Verbinding
  • Ontdekken
  • Ontwikkelingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zuidwesthoek heeft een stabiel leerlingaantal van ongeveer 190 leerlingen. De leerlingen komen vooral uit de wijken Goes-Zuid/Overzuid/Ouverture/Aria en Goes-West, maar ook kinderen uit de andere wijken van Goes en uit omliggende dorpen weten de Zuidwesthoek te vinden. De groepen 1 en 2 zijn combinatiegroepen. De overige groepen zijn enkele groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen.

Aanmelding: Het hele schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld en ingeschreven. We geven nieuwe ouders graag een rondleiding en vertellen vrijblijvend over de gang van zaken bij ons op school. Ouders kunnen bellen (0113-270207) of mailen (zuidwesthoek@alberoscholen.nl) om een afspraak te maken. Als de ouders besluiten voor de Zuidwesthoek te kiezen, maken zij een afspraak over het tijdstip waarop hun kind(eren) voor de eerste schooldag in hun nieuwe klas zullen komen voor een kennismaking.

De Wereldwijzer is een groeiende onderwijsvoorziening voor hoogbegaafde kinderen. De leerlingen komen met name uit de kernen van Zuid-Beveland. Sommige kinderen komen uit andere delen van Zeeland. Momenteel hebben we vier groepen van maximaal 16 leerlingen. 

Aanmelding: We geven nieuwe ouders graag een rondleiding en vertellen daarbij vrijblijvend over de gang van zaken op de Wereldwijzer. Ouders kunnen bellen (0113-270207) of mailen (hbcdewereldwijzer@alberoscholen.nl). Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen om een afspraak te maken. Voor toelating op de Wereldwijzer is een specifieke aanmeldingsprocedure. Zie: https://www.hbcdewereldwijzer.nl/voor-nieuwe-ouders/aanmeldprocedure 

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op zowel de Zuidwesthoek als de Wereldwijzer hanteren we het "5-gelijke-dagen-model". Alle kinderen gaan vijf dagen naar school van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen pauzeren tussen de middag met hun eigen klasgenoten en hun eigen leerkracht. Ze eten hun meegebrachte lunch op in de klas en spelen buiten. 

Voor en na school kunnen de kinderen gebruik maken van de opvang van Kibeo. Op dinsdagmiddag (15.00 - 16.30 uur) is er daarnaast een sport-en spelactiviteit van het SMWO op of rond het schoolplein. Kinderen van 7 t/m 12 jaar kunnen daar kosteloos aan meedoen. Begeleiding van de kinderen gebeurt daarbij door medewerkers van het SMWO.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven