Koelmanschool

Merellaan 1 4461 RH Goes

  • Schoolfoto van Koelmanschool
  • Schoolfoto van Koelmanschool
  • Schoolfoto van Koelmanschool

Het team

Toelichting van de school

Personeel op school 

Directeur De directeur is integraal verantwoordelijk voor de school. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de College van Bestuur vastgesteld beleid.   

Managementteam Binnen de school wordt er gewerkt met een managementteam.

Dit managementteam bestaat uit:

  • directeur
  • coördinator onderbouw groep 1-2                     
  • coördinator bovenbouw groep 3-8                         
  • interne begeleider (IB-er)              

Coördinatoren Op school zijn twee bouwcoördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de aansturing van hun bouw en de uitvoering van het vastgestelde beleid uit het jaarplan.

Intern begeleider Binnen de school coördineert en bewaakt de interne begeleider (IB-er) de organisatie van de leerlingenzorg.De IB-er coördineert de hulp en neemt, zo nodig, contact op met externe deskundigen, zoals een schoolbegeleider, orthopedagoog of ambulant begeleider. De IB-er heeft daarnaast een innoverende taak op het gebied van de visie op zorg. De intern begeleider, juf Hanneke, is dinsdag en woensdag aanwezig. Het eerste aanspreekpunt over de leerling is de leerkracht. Als  de ouders samen met de leerkracht er niet uit komen, kan de intern begeleider geraadpleegd worden. De leerkracht blijft eindverantwoordelijk.  

Groepsleerkracht De groepsleerkracht is het aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s) als het over het onderwijs aan hun kind gaat. De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij/zij creëert een pedagogisch klimaat in de groep. De groepsleraar geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de directie en interne begeleider en extern aan de ouder(s)/verzorger(s). Bij verlof wordt de groepsleerkracht zoveel mogelijk door steeds dezelfde leerkracht vervangen.

Leerkrachtondersteuner meerbegaafdheid De leerkrachtondersteuner meerbegaafdheid is de coördinator van de plusklas op de Koelmanschool. Zij begeleidt de leerlingen in het pluswerk.

Onderwijsassistente en leerkrachtondersteuner Deze assisteren ‘s morgens vaak de leerkrachten in de groep. Daarnaast begeleiden zij individuele leerlingen in lees- en rekenproblematiek. Zij worden aangestuurd door de interne begeleider.  

Directiesecretaresse De secretaresse verricht voor drie dagdelen (maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen) per week administratief werk ter ondersteuning van de directie en de identiteitsraad.  

Huishoudelijk medewerkster De huishoudelijke medewerkster verricht allerlei hand- en spandiensten ter ondersteuning van de gehele school. Te denken valt aan kopieerwerk, computers klaar zetten en huishoudelijke taken. Ze is ’s morgen aanwezig.  

Conciërge De conciërge verricht onderhoud  aan het gebouw en op het terrein. Hij is gewoonlijk op woensdag op onze school werkzaam.

Interieurverzorgsters De interieurverzorgsters zorgen ervoor dat onze school er fris en netjes uitziet.

Inzet van stagiaires van PABO en Hoornbeeck College Onze school is stageschool voor studenten van Pabo “De Driestar” te Gouda en het Hoornbeeck College te Goes. Dat betekent dat een stagiaire in een klas activiteiten verricht onder toezicht van de leerkracht. De studenten van PABO “De Driestar” moeten in het 4e leerjaar zelfstandig een eindstage (LIO stage) van meer dan 20 weken doen. Dit schooljaar zal er vanaf februari een LIO-stagiaire werkzaam zijn in de bovenbouw. De aansturing vindt plaats door de schoolopleider.  

Schoolopleider De opleider in de school begeleidt startende collega’s en collega’s die hulpvragen hebben met betrekking tot het lesgeven. Ook is de opleider in de school het aanspreekpunt voor stagiaires van de Driestar.  

Coördinator algemene zaken en ict De coördinator algemene zaken voert een aantal school specifieke zaken uit, zoals bestellingen. Hij is coördinator algemene zaken en ictontactpersoon voor de ouderwerkgroep en ook ict-coördinator van de school.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt de groepsleerkracht zoveel mogelijk door steeds dezelfde leerkracht vervangen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven