Openbare basisschool De Wildschut

Raadhuisstraat 3 5126 CK Gilze

Schoolfoto van Openbare basisschool De Wildschut

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het schooladvies en de doorstroomtoets De locatie geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen ontvangen hun (voorlopig) schooladvies tussen 10 en 31 januari.

In de eerste twee weken van februari maken alle leerlingen van groep 8 een doorstroomtoets. Dit is verplicht. Met de doorstroomtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze tot dat moment op de basisschool hebben geleerd. Helder is dat leerlingen zich blijven ontwikkelen, ook na de afnamen van de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Krijgt de leerling een hoger advies vanuit de toets dan het (voorlopig) schooladvies? Dan geeft de locatie een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de locatie besluiten het advies niet te verhogen. De locatie moet dit motiveren.

Bij een lagere score op de toets hoeft het schooladvies niet te worden bijgesteld. De doorstroomtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Locaties bepalen zelf welke doorstroomtoets zij gebruiken, mits de toets is toegelaten door de minister. De locatie kiest voor één toets aanbieder, zodat alle leerlingen van de locatie dezelfde toets maken. Op onze locatie is er gekozen voor CITO doorstroomtoets.

  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school kent een leerlingvolgsysteem voor de cognitieve vakken. In dit volgsysteem worden 2 keer per jaar landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau worden de resultaten bekeken en geanalyseerd. Deze resultaten dragen mede bij tot het tot stand komen van groeps- en individuele plannen om de ontwikkeling van de leerlingen verder te ondersteunen. De tussenresultaten worden bij oudergesprekken besproken, zodat ouders op de hoogte blijven van de ontwikkeling van hun kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schoolvenster zijn alle groep 8-leerlingen van zowel obs De Wildschut als ook bs Prinsenbos opgenomen. Laatstgenoemde groep heeft geen uitstroom vanwege de vluchtelingenstatus. Hierdoor staat het percentage onbekende adviezen en plaatsing hoog "gescoord". Uiteraard hebben alle leerlingen van De Wildschut wel een advies en plaatsing.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven