Basisschool Het Tweespan

Giessenlaan 26 3381 AM Giessenburg

Schoolfoto van Basisschool Het Tweespan

Het team

Toelichting van de school

Het leerkrachten-team van OBS Tweespan Giessenburg bestaat uit 2 leerkrachten. Ze worden ondersteund door onderwijsassistenten. In iedere groep is iedere ochtend een onderwijsassistent aanwezig.  Zij zorgen samen voor de bezetting van de groepen.

Juf Susan begeleidt groep 1/2/3/4

Meester Niels begeleidt groep 5/6/7/8

De onderwijsassistenten zijn: Thirza van Vliet, Lenka Fiedlerova en Marcella Kersbergen.


De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten voor de leerlingen. Zij verzorgen het onderwijsprogramma, de leerlingen zorgen en de gezamenlijke activiteiten. Daarnaast ondersteunen zij de schoolorganisatie. In de team- en bouwvergaderingen worden o.a. activiteiten voorbereid en geëvalueerd, werkwijzen op elkaar afgestemd, afspraken gemaakt over het lesprogramma, verbeteringen van het onderwijs, over de leerbegeleiding en de nascholing.   

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof. Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. 

Om zo veel mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben, werft O2A5 actief voor de eigen invallerspool. Mocht er toch niet meteen een invalleerkracht beschikbaar zijn, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties:

 • Een eventuele duo collega komt één of meerdere dagen extra;
 • Online thuis-onderwijs;
 • Een gepensioneerde leerkracht wordt gevraagd om in te vallen;
 • Soms kunnen leerlingen ondergebracht worden in andere groepen (of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de groepsgrootte en het lesprogramma).

Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan deze soms de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht.

Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor gekozen worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit te creëren.

Ongeacht welke oplossing er gekozen wordt, de kwaliteit van het onderwijs moet gegarandeerd zijn. Er kan sprake zijn van overmacht. Dan kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis te houden. Hierover wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht u opvang voor uw kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan zal de school in het uiterste geval voor opvang zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We kijken elk jaar op welke manier wij ons onderwijs efficiënt kunnen organiseren. Groepsgrootte, leerkrachtvaardigheden en behoefte van onze leerlingen spelen hierbij een rol.

 • De roosters zijn op elkaar afgestemd tussen de jaargroepen.
 • Daar waar het mogelijk en wenselijk is maken wij gebruik van hulp van stagiaires, ouders en specialisten.
 • Leerlingen met specifieke leer- en gedragsbehoeften proberen we waar mogelijk met een specifiek aanbod en specifieke benadering te begeleiden

Op onze school en/of binnen ons cluster zijn leerkrachten werkzaam met een specialisme voor gedrag van leerlingen, een specialisme voor rekenen en taal of voor ICT. Vakleerkrachten voor godsdienstige vorming huurt de school in, naar behoefte van de ouders. Elk jaar wordt deze behoefte geïnventariseerd en bij voldoende interesse, wordt een vakleerkracht voor een schooljaar ingehuurd.

Daarnaast zijn ook vakdocenten gym actief binnen ons cluster vanuit GIGA-Molenlanden. In samenwerking met GIGA is de ontwikkeling van ons bewegingsonderwijs sterk verbeterd.

Groepsverdeling 2022-2023

Groep 1/2/3

maandag, dinsdag - Juf Leonie

woensdag, donderdag en vrijdag - Juf Arline

Groep 4/5/6

maandag, dinsdag, woensdag , donderdag, vrijdag - juf Susan

Groep 7/8

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag* - meester Niels
*vrijdag heeft meester Niels ouderschapsverlof en zal vervangen worden door juf Leonie.


Naast de groepsleerkrachten werken op 'het Tweespan' ook onderwijsassistenten. Zij zijn extra handen in de groep en ondersteunen de leerkrachten bij de begeleiding van kleine groepjes of individuele leerlingen. Ze werken volgens een vast rooster.

Onderwijsassistenten:

Vanuit het Samenwerkingsverband worden onderwijsassistenten ingezet. Deze ondersteunen leerkrachten bij de begeleiding van individuele leerlingen of groepjes. Daarnaast zijn ze extra handen in de groep. 

GVO/HVO:

GVO - juf Lydia Burger - Groep 5/6/7/8

STAGIAIRES:

Als school bieden we elk jaar ruimte aan stagiaires om bij ons de stage uit te voeren. Dit kunnen stagiaires uit het MBO (Onderwijsassistenten) of HBO (PABO) zijn. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vier- en vijfjarigen leren tijdens hun spel. Wij zorgen voor veel materiaal, waarmee de jongste leerlingen kunnen leren. Door veel met de leerlingen te praten wordt de woordenschat vergroot en leren zij zich goed uitdrukken. Er wordt steeds meer gewerkt vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Binnen de thema's wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling komen aan bod. De leerlingen krijgen het onderwijsaanbod aangeboden in kleine instructiegroepen, klassikaal en/of individueel. In ons eigen speellokaal of in de Giessenhal (de plaatselijke gymzaal) krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De schooltijden en lesuren in het basisonderwijs moeten vallen binnen de kaders van de Wet op het primair onderwijs (WPO). De school bepaalt wel zelf, met instemming van de ouders via de medezeggenschapsraad, wat de maximale lengte van een schooldag is en hoe de uren tussen de onderbouw en de bovenbouw zijn verdeeld.

Aantal lesuren per leerjaar op de basisschool.
Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur. Leerlingen in de eerste 4 leerjaren (onderbouw) moeten ten minste 3520 uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur. De resterende 240 uur kunnen scholen flexibel inzetten. Het Tweespan voldoet ruimschoots aan het wettelijke kader.

Dagelijks wordt gewerkt met een rooster, waarbij veel aandacht is en tijd besteed wordt aan de basisvakken, zoals taal, rekenen en lezen. Er is enige flexibiliteit in de roosters en ureninvulling; deze is afhankelijk van o.a lesinhouden en actualiteit.

De inspectie van het onderwijs ziet erop toe dat de scholen zich houden aan de onderwijstijden. De inspectie toetst aan de hand van de schoolgids welke onderwijstijden de school hanteert. De gang van zaken is als volgt:

 • Bij de toetsing van de schoolgidsen kijkt de inspectie hoeveel vierdaagse schoolweken de school in de groepen 3 tot en met 8 heeft ingepland. De inspectie betrekt dit aspect in het reguliere toezicht. Heeft de school meer dan zeven vierdaagse schoolweken ingeroosterd, dan wordt de school hierop aangesproken.
 • Scholen horen bij te houden hoeveel uur onderwijs een groep (leerlingencohort) in de achterliggende jaren heeft ontvangen.

Zo is altijd vast te stellen hoeveel uren onderwijs nog nodig zijn om aan het minimum van 7520 uur over acht leerjaren te komen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het SOP staat beschreven welke ondersteuning een school te bieden heeft. Waar is de school goed in en op welke onderdelen is de school in ontwikkeling? Over welke deskundigen beschikt de school?

In de laatste versie van het SOP krijgt u antwoord op deze vragen. 

Remedial Teaching door externen onder schooltijd

Het kan zijn dat u, als ouder, te kennen geeft de diensten van een externe remedial teacher ten behoeve van uw kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijd gebeurt, is dit de verantwoordelijkheid van de ouder zelf. Het wordt echter een andere zaak als de remedial teaching onder schooltijd zou moeten plaatsvinden.Dit kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er is een rapport aanwezig van de externe deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige of psycholoog).
 • De externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn/haar vakgebied.
 • De leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder aanpak van de gerezen problematiek.
 • De externe deskundige adviseert expliciet dat de extra hulp niet na schooltijd, maar tijdens de lessen dient te worden gegeven.
 • De externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan , zodat duidelijk wordt wanneer het effect van de extra hulp wordt geëvalueerd en de extra hulp (eventueel gefaseerd) afgebouwd dan wel verlengd kan worden. De hulp mag geen langdurig structureel karakter hebben.
 • De remedial teacher beschikt over de juiste bekwaamheid, certificaten en/of diploma’s (LBRT gecertificeerd).

De school verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van sommige ouders, zonder daarbij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het voor de betrokken leerling bestemde, reguliere onderwijsaanbod uit het oog te verliezen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij de directie van de school. Wanneer kinderen in aanmerking komen voor externe RT onder schooltijd, nemen de ouders hierover contact op met de schoolleiding.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zetten in op de vergroting van expertise bij de leerkrachten en een nog betere samenwerking tussen de collega's. Ook zal het samenwerkingsverband 'Driegang' een grote rol spelen in de begeleiding van en expertise op de zorgleerling.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Zij mogen naar de basisschool, maar hoeven dat nog niet, omdat ze nog niet leerplichtig zijn. Deze kinderen kunnen de dag na hun vierde verjaardag worden toegelaten. De ouders kunnen met de school afspraken maken over de aanwezigheid van de leerlingen. De school ontvangt van de peuterspeelzaal/dagverblijf een overdrachtsformulier met gegevens om voor de nieuwe leerling om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wij verwachten dat uw kind overdag zindelijk is als het naar de basisschool komt, bij een medische indicatie willen wij daar bijtijds van op de hoogte worden gesteld zodat wij kunnen inspelen op de situatie. U kunt dit melden bij de directie.

Terug naar boven