Basisschool Het Tweespan

Giessenlaan 26 3381 AM Giessenburg

Schoolfoto van Basisschool Het Tweespan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op dit SchoolVenster, dat u een beeld geeft van en inzicht biedt in de resultaten van OBS het Tweespan, locatie Giessenburg. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. U vindt meer informatie en een link naar onze schoolgids op onze website https://obstweespangiessenburg.nl/

Wilt u meer zien van onze school en hoe wij werken, kijkt u dan op onze website. U bent ook welkom bij ons op school om sfeer te proeven. Maak een afspraak (0184-652515) of kom op een open dag.

Samen met OBS het Tweespan, locatie Schelluinen vormen wij één school.

OBS Het Tweespan maakt onderdeel uit van cluster Giessenlanden, waarin alle openbare scholen van de voormalige gemeente Giessenlanden, nu onderdeel van gemeente Molenlanden, samenwerken. Het cluster wordt geleid door ..................., eindverantwoordelijk clusterdirecteur, Jan Hoeksema, clusterdirecteur en ..................., clusterdirecteur.

...................> ............@o2a5.nl
Jan Hoeksema > jhoeksema@o2a5.nl 
.................... > ............@o2a5.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren, samen leren leven
  • Pluriformiteit en tolerantie!
  • Hoge resultaten!
  • Zelfstandig en eigenaarschap!
  • Zorg voor elkaar!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Tweespan heeft op dit moment (schooljaar 2023-2024) 2 groepen;

groep 1/2/3/4

groep 5/6/7/8.

We zien een heel langzame daling in het leerlingaantal. Hierop wordt door de school op ingespeeld. Samen met ouders worden activiteiten ontplooid om te zorgen voor een mogelijke stijging van het leerlingaantal. 
Giessenburg is een dorp met 2 scholen, een Openbare en een Christelijke basisschool. De laatste jaren is weinig nieuwbouw gepland en dat zien we terug in dalende leerlingaantallen op beide scholen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Regels voor schorsing en verwijdering

In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • Schorsing
  • Verwijdering

Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van het ‘Protocol voor schorsing en verwijdering’ verstrekt.

Schorsing

De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering

Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen.
Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken. Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is op school beschikbaar.

Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft in het kader van  nieuwe wetgeving (AVG) met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Basispoort
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling gegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Beeldcoaching
Beeldcoaching is één van de begeleidingsmethodieken die binnen O2A5 gehanteerd wordt om onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. De methodiek wordt voornamelijk ingezet om leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. (o.a. bij vragen rondom leerlingenzorg, professionalisering van de leraar, vragen rondom onderwijsvernieuwing, et cetera). Binnen O2A5 is onze interne coach tevens als beeldcoach aan onze scholen verbonden. Zij maakt korte video-opnamen in de klas en bespreekt deze vervolgens na met de leraar.  De beeldcoach hanteert een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnamen voor intern gebruik bedoeld zijn en niet voor andere doeleinden gebruikt zullen worden.  Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.  De beelden worden gebruikt voor professionalisering en worden niet gepubliceerd. Wanneer het begeleidingstraject is afgesloten worden de beelden gewist. Het maken van video-opnamen blijft hiermee binnen de regelgeving van AVG (Europese privacywetgeving).

Terug naar boven