Christelijke Basisschool De Claercamp

Voorhof 2 9873 TK Gerkesklooster

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Claercamp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de resultaten kunt u lezen dat we in het schooljaar 2021-2022 onder het landelijke gemiddelde hebben gescoord. De scores zijn wel passend bij de adviezen en verwachtingen van dit schooljaar, waardoor de leerling op de scholen zijn geplaatst welke passend zijn bij hun niveau.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Eind januari, begin februari worden de tussentijdse toetsen van het DIA-volgsysteem afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en vervolgens vinden er groeps- en leerlingbesprekingen plaats tussen de leerkrachten en de intern begeleider van de school.

Er wordt een trendanalyse gemaakt en daar waar nodig wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Tijdens de zorgvergadering nemen we gezamenlijk de trendanalyse en opbrengsten door.

Daarnaast worden deze trendanalyses ook besproken tijdens half jaarlijkse monitorgesprekken met de directeur-bestuurder

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voortgezet Onderwijs (VO) De overgang naar het VO vraagt een zorgvuldige en goede voorbereiding.  Daarvoor zetten we de volgende stappen: Vanaf groep 6 zetten wij de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem in de Plaatsingswijzer. Tijdens de 10-minutengesprekken eind groep 6 en 7 laten de leerkrachten de Plaatsingswijzer aan u zien. U hebt hierdoor al vroegtijdig zicht op het uitstroomniveau van uw kind. Tijdens het verwijzingsgesprek in februari groep 8 bespreekt de leerkracht met u en uw kind nogmaals het advies voor het niveau van het VO op basis van de Plaatsingswijzer en de observatie van inzet, werkhouding, doorzettingsvermogen en concentratie. We proberen altijd met u tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan geeft de school een bindend advies waar u tegen in beroep kunt gaan. Als uit het resultaat van de Eindtoets blijkt dat het advies te laag is, kan de school het advies heroverwegen en eventueel aanpassen. Als het resultaat van de Eindtoets lager is dan het advies, kan het advies niet worden aangepast. U bepaalt samen met uw kind naar welke school uw kind zal gaan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 12 maart 2020 heeft de inspectie opnieuw de kwaliteit van onderwijs op onze school in kaart gebracht. Zij hebben onze school een voldoende gegeven. In de bijlage vindt u het volledige inspectierapport.

Terug naar boven