Christelijke Basisschool De Claercamp

Voorhof 2 9873 TK Gerkesklooster

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Claercamp

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt geregeld conform CAO-PO. Het hoofdkantoor (P&O) speelt hierin een belangrijke rol. We werken met en vervangerspool. Omdat er tegenwoordig een groot tekort is aan (inval)leerkrachten zal het steeds moeilijker worden om vervanging bij ziekte of verlof goed te kunnen regelen. PCBS de Claercamp stuurt bij hoge uitzondering een klas naar huis bij ziekte. Ouders worden altijd tijdig op de hoogte gebracht en de school biedt daarbij opvang voor kinderen waar op dat moment thuis geen opvang is te regelen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Groep 1 gaat 4 dagen per week naar school.ma/di/wo/do 4x5 uur= 20 uur per week x 40 weken= 800 uur onderwijs per jaar

Groep 2 gaat 5 dagen per week naar school.5 dagen x 5 uren= 25 uur per week x 40 weken= 1000 uur onderwijs per jaar. 

Groep 1 en 2

De aanpak in deze groepen verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders.  Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring.  We gebruiken in de onderbouw de methode “Schatkist” en “Kleuteruniversiteit”. In de kring begint de schooldag en hierin keren de kinderen steeds weer terug. Daarnaast wordt er al spelend en ontdekkend gewerkt in de hoeken, aan de tafels, in het speellokaal en op het schoolplein. In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het schoolritme. Leren gebeurt vooral door gericht en ontdekkend spelen, waarbij de leerkracht een sturende rol heeft. In beide groepen komen de meeste vakken in samenhang, aan de hand van een thema, aan de orde.  

Vooral taal- en functieontwikkeling zijn belangrijk, omdat dit de basis is voor een groot aantal andere ontwikkelingsaspecten. Maar ook de voorbereidende zaken voor het schrijven, lezen en rekenen krijgen de nodige aandacht. Belangrijk blijft echter het spelend ontwikkelen van het kind!   

We proberen de zelfstandigheid van de kinderen zo veel mogelijk te stimuleren door hen eigen verantwoordelijkheden te geven. Per week worden er twee kinderen tot ‘helper’ gekozen. Deze helpers verrichten allerlei taken/ klusjes voor hun groep. Zelfstandig werken is in wezen zelfstandig denken. Dat betekent, dat we de kinderen aansporen om zelf na te denken en oplossingen te bedenken. In groep 1 en 2 werken we vanuit allerlei hoeken met opdrachten en activiteiten, zoals de puzzel-, knutsel-, werk-, lees- en schrijfhoek. Centraal staat het planbord. Boven aan het planbord hangen stickers van de kinderen aan een strook klittenband. Daaronder zijn de kaartjes van de hoeken bevestigd. De kinderen pakken hun sticker en hangen die bij de hoek van hun keuze. Natuurlijk kan de leerkracht ook kinderen bij een bepaalde activiteit plannen. Op de weekcirkel wordt aangegeven welke kleur (groep kinderen) die dag een opdracht van de leerkracht moeten maken. Zo zien de kinderen bij binnenkomst meteen of zij kunnen kiezen. 

Zindelijkheid in de kleutergroepen 

Wij gaan er in principe vanuit dat wanneer kleuters onze school gaan bezoeken dat zij zindelijk zijn. Mocht dat niet zo zijn dan is het voor de school niet mogelijk om bij kleuters , die niet zindelijk zijn voor verschoning zorg te dragen. De leerkrachten hebben de zorg voor de groep en moeten ook toezicht op de leerlingen houden. Als uw zoon of dochter niet zindelijk is, dan verwachten wij dat u zelf zorg draagt voor verschoning op de momenten dat dat nodig is. Natuurlijk mag u dat organiseren met uw “sociale netwerk”( familieleden, buren, vrienden en dergelijke.) Wanneer uw zoon of dochter verschoning nodig heeft nemen wij telefonisch contact met u op en verwachten wij dat u zelf de verschoning uitvoert of door uw “sociale netwerk” laat uitvoeren.     

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Groep 3 t/m 8 gaan 5 dagen per week naar school.

De groepen krijgen 5 uur per dag les x 5 uren x 40 weken. Totaal per jaar 1000 uur onderwijs.

Groep 3 1000 uur onderwijs

Groep 4 1000 uur onderwijs

Groep 5 1000 uur onderwijs

Groep 6 1000 uur onderwijs

Groep 7 1000 uur onderwijs

Groep8 1000 uur onderwijs

Totale onderwijstijd schoolloopbaan: 7800 uren

We gebruiken de volgende methodes op onze school:  

Godsdienstige vorming: Kind op maandag

Technisch lezen, aanvankelijk en voortgezet lezen: Veilig leren lezen, Estafette lezen

Begrijpend lezen: Estafette lezen, DIA-tekst

Taal: Taal op Maat

Spelling: Spelling op Maat

Rekenen/ Wiskunde: Getal en Ruimte Junior

Schrijven: Pennenstreken/ Schrijven in de basisschool

Engels: Take it Easy

Aardrijkskunde: Meander

Geschiedenis: Brandaan

Biologie: Naut

Studievaardigheden: Blits

Verkeer: Stap vooruit, op voeten en fietsen en jeugdverkeerskrant

Fries: Spoar 8

Expressievakken: Moet je doen/projecten o.l.v. KEK

Bewegingsonderwijs: Basislessen bewegingsonderwijs

Digitale software: Junior Einstein

Computeronderwijs 

In de groepen 1 en 2 hebben we computer- hulpmoeders. In de groepen 2 t/m 8 werken de kinderen meestal zelfstandig achter de computer/ Ipad. De computer wordt veelal gebruikt als extra oefeninstrument op het gebied van rekenen, lezen, taal, aardrijkskunde, verkeer en tekstverwerking.  Presentaties en het maken van werkstukken staan in de bovenbouw groepen ook centraal en worden verwerkt op de IPAD.  

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven