Basisschool Stella Nova

Martinushof 21 6591 DM Gennep

  • Schoolfoto van Basisschool Stella Nova
  • Schoolfoto van Basisschool Stella Nova

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school volgt de ontwikkeling van de kinderen zorgvuldig gedurende hun hele schoolloopbaan. In groep 8 nemen alle leerlingen deel aan de IEP - eindtoets. Deze toets draagt bij aan een juiste keuze voor vervolgonderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kinderen volgen wij in de eerste plaats door goed naar kinderen te kijken en met ze te praten. 

Daarnaast volgen we nauwgezet of de leerstof die we de kinderen aanbieden beklijft. Dit doen we onder andere door toetsen af te nemen.

Ons (CITO) leerlingvolgsysteem gebruiken we om te toetsen hoe leerlingen zich ontwikkelen t.o.v. het landelijk gemiddelde.

De toetsresultaten van onze school analyseren we met ons team. Gezamenlijk kijken wij kritisch naar verklaringen en bepalen samen acties tot verbetering.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school dient een plek te zijn waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren.

De visie van onze school (zie onderdeel visie, missie) is in een teamtraject bepaald en wordt ieder schooljaar opnieuw aan de orde gesteld en levend gehouden. Onze visie op sociale opbrengsten is in de dagelijkse praktijk van onze school duidelijk terug te zien. We dragen actief het gedachtengoed van de Vreedzame school uit dat in lijn ligt met de teamvisie. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Welbevinden
  • Sociale competenties

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven