Basisschool Stella Nova

Martinushof 21 6591 DM Gennep

  • Schoolfoto van Basisschool Stella Nova
  • Schoolfoto van Basisschool Stella Nova

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school volgt de ontwikkeling van de kinderen zorgvuldig gedurende hun hele schoolloopbaan. In groep 8 nemen alle leerlingen deel aan de IEP - eindtoets. Deze toets draagt bij aan een juiste keuze voor vervolgonderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kinderen volgen wij in de eerste plaats door goed naar kinderen te kijken en met ze te praten. 

Daarnaast volgen we nauwgezet of de leerstof die we de kinderen aanbieden beklijft. Dit doen we onder andere door toetsen af te nemen.

Ons (CITO) leerlingvolgsysteem gebruiken we om te toetsen hoe leerlingen zich ontwikkelen t.o.v. het landelijk gemiddelde.

De toetsresultaten van onze school analyseren we met ons team. Gezamenlijk kijken wij kritisch naar verklaringen en bepalen samen acties tot verbetering.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Algemeen

• We adviseren vanuit hoge verwachtingen en gaan uit van kansen.

• Leerlingen worden in gesprekken met de leerkracht (kindgesprekken) uitgedaagd na te denken en te praten over het vervolgonderwijs. Waar wil je graag naar toe? Aan welke school denk je? Wat is hiervoor nodig? Wat past bij mij? Waar word ik blij van?

• In het proces van advisering is het belangrijk een goed beeld te hebben van de totale ontwikkeling van een leerling. Er wordt gekeken naar de talenten, motivatie, werkhouding en resultaten van methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem (Leerling in Beeld van Cito).

• Het (voorlopig) advies wordt gebaseerd op de input van alle collega's. De intern begeleider en directeur maken hier ook onderdeel van uit, zij  In een gezamenlijk overleg worden de adviezen gedeeld en besproken met elkaar. Dit leidt tot een (voorlopig) advies.

• Leerkrachten gaan gedurende het schooljaar met leerlingen in gesprek over het vervolgonderwijs en leerlingen sluiten aan bij de oudergesprekken

• In oktober/november vindt er een informatieavond plaats verzorgd door Metameer, Elzendaalcollege en het Merletcollege in Gennep plaats. Deze avond is bedoeld voor alle ouders uit de regio met een kind in groep 7. Een leerkracht van onze school is hierbij aanwezig. Ook ouders uit groep 8 kunnen deze avond (nogmaals) bezoeken.

• Meeloopdagen worden klassikaal, maar soms ook individueel bezocht. De verantwoordelijkheid voor het bezoeken van scholen die niet klassikaal bezocht worden, ligt bij ouders. 

• Ouders ontvangen informatie over VO scholen uit de regio. Op aanvraag van ouders gebeurt dit ook voor overige scholen.

• Wanneer er diepgaande vragen of opmerkingen zijn over het schooladvies vanuit ouders of leerkrachten, wordt de mogelijkheid geboden dit verder te bespreken in een gesprek.

• Het schooladvies kan bestaan uit één schoolsoort of uit twee naastgelegen schoolsoorten. Het eerste wordt een enkelvoudig schooladvies genoemd, bijvoorbeeld vmbo-bb (basisberoeps). Het tweede is een meervoudig schooladvies, bijvoorbeeld vmbo-t (theoretisch)/havo.

• In groep 7 spreken we van een voorlopig advies, in groep 8 van een schooladvies. Het schooladvies is pas definitief na de uitslag van de doorstroomtoets.

Groep 7

• De zgn. VO gids wordt in december/januari uitgereikt. De VO gids is een bewaargids met veel informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs (VO). De gids bestaat uit twee delen: een algemeen deel en een regionaal. Zie: https://www.devogids.nl/.

• De leerlingen krijgen van de leerkracht een presentatie met informatie over het VO. Welke niveaus zijn er? Wat betekent dit? Welke scholen zijn er in de regio? Waar moet je aan denken bij het maken van een beslissing?

• Tijdens het laatste rapportgesprek in juni wordt het voorlopig advies gegeven. Het voorlopig advies wordt op schrift gesteld en wordt in een gesprek met ouders en de leerling gedeeld. • Tijdens het laatste rapportgesprek wordt het voorlopig advies door de leerkracht mondeling gedeeld met ouders en de leerling.

Groep 8

• In de eerste twee weken van februari vindt de digitale doorstroomtoets plaats. Leerlingen worden digitaal getoetst.

• Het schooladvies wordt door de leerkracht tijdens het adviesgesprek in januari mondeling en schriftelijk gedeeld met ouders en leerling. Dit is voor de meeste leerlingen ook het definitieve advies, m.u.v. de leerlingen waarvan het schooladvies afwijkt van de uitslag van de Doorstroomtoets.

• Het aanmelden voor een middelbare school vindt plaats tussen 25-31 maart. De verantwoordelijk hiervoor ligt bij ouders.

• De leerkracht stelt een onderwijskundig rapport op (OKR). Het OKR geeft een beeld van de leerresultaten en vorderingen, het gedrag, de sociaal-emotioneel ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften van een leerling. Ook het advies op basis van de score op de doorstroomtoets maakt deel uit van het onderwijskundig rapport. Het OKR wordt tijdens adviesgesprek gedeeld met ouders. Ouders vullen aan en geven akkoord.

• Uiterlijk 15 maart ontvangt school de uitslag van de Doorstroomtoets. De leerlingen nemen het leerlingrapport van de Doorstroomtoets mee naar huis.

• Wanneer de toets hetzelfde advies geeft als het schooladvies of lager, wordt het advies automatisch definitief.

• Wanneer de toets een hoger advies geeft dan het schooladvies, dan wordt het advies heroverwogen. Ouders worden benaderd door de leerkracht (telefonisch of live) waarin het resultaat van de heroverweging besproken wordt. In het belang van de leerling kan school besluiten het advies te verhogen, school motiveert dit. Het OKR wordt in dat geval aangepast..

• In juni worden alle leerlingen uitgenodigd om kennis te maken op hun nieuwe school (kennismakingsmiddag). De leerkracht heeft een telefonische overdracht met de mentor. Na de start op het voortgezet onderwijs vindt er regelmatig nogmaals een overleg plaats met het VO. Is de leerling goed gestart? Zijn er vragen?


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school dient een plek te zijn waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren.

De visie van onze school (zie onderdeel visie, missie) is in een teamtraject bepaald en wordt ieder schooljaar opnieuw aan de orde gesteld en levend gehouden. Onze visie op sociale opbrengsten is in de dagelijkse praktijk van onze school duidelijk terug te zien. We dragen actief het gedachtengoed van de Vreedzame school uit dat in lijn ligt met de teamvisie. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Welbevinden
  • Sociale competenties

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven