Basisschool De Ratel

2e Dwarsweg 77 6591 XP Gennep

  • Schoolfoto van Basisschool De Ratel
  • De Ratel bestaat al 50 jaar!
  • Onze speelplaats is schooljaar 2017-2018 opnieuw ingericht zodat het een uitdagende speelplek voor onze leerlingen is geworden.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Gedurende de schoolloopbaan volgen de leerkrachten de ontwikkeling van hun leerlingen. Dit betreft zowel de sociaal emotionele als de cognitieve ontwikkeling. Zowel op groepsniveau als op schoolniveau worden leerresultaten gevolgd en worden deze geanalyseerd. Op schoolniveau worden de resultaten ook afgezet tegen de resultaten van andere leerjaren om te kijken hoe de resultaten zich ontwikkelen en of we daar trends in kunnen ontdekken. De resultaten worden twee keer per jaar met het hele team besproken en acties voor verbetering worden vastgesteld.

Als Eindtoets Basisonderwijs neemt De Ratel de IEP Eindtoets af. De Ratel kiest ervoor om alle leerlingen mee te laten doen met de Eindtoets Basisonderwijs. Dit kan het schoolgemiddelde negatief beïnvloeden.
Schooljaar 2019-2020 is er vanwege COVID-19 geen Eindtoets afgenomen. Op basis van de gegevens van de Cito-toetsen in januari 2020 hadden wij een positief resultaat van de Eindtoets verwacht: De gemiddelde vaardigheidsscore van groep 8 lag bij begrijpend lezen en spelling boven het landelijk gemiddelde en bij rekenen net 1 punt eronder.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar worden de resultaten van leerlingen gevolgd. Deze resultaten zijn de toetsresultaten van methodegebonden en citotoetsen maar ook de observaties in de klas of op de speelplaats.

De leerlingresultaten worden een aantal keer per jaar besproken in de groepsbespreking tussen leerkracht en interne begeleider. Op school zijn deze overleggen opgenomen in het jaaroverzicht. Op schoolniveau worden de resultaten twee keer per jaar tijdens een studiedag (februari) besproken of in bouwoverleg (juni). Dan wordt besproken hoe de resultaten zijn, hoe resultaten verklaard kunnen worden en welke acties ondernomen moeten worden op individueel, groeps- of schoolniveau. Daarbij kijken we ook terug naar wat we ons voorgenomen hadden en wat de effecten daarvan zijn. In een cyclisch proces kijken we naar resultaten, bepalen we de stand van zaken, stellen we verbeterpunten vast en leggen we de acties vast en hoe en wanneer we die gaan evalueren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De school adviseert ouders en hun kind over de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Dit schooladvies komt tot stand door het volgen van de leerling gedurende de afgelopen schooljaren. Naast de resultaten op de vakken rekenen, begrijpend lezen, spelling, studievaardigheden en technisch lezen spelen ook andere vaardigheden mee bij het tot stand komen van het schooladvies. Daarbij kan gedacht worden aan  het kunnen plannen, de werkhouding, de taakgerichtheid en het concentratievermogen.
In groep 7 krijgt het kind een voorlopig advies dat in een gesprek met kind en ouders wordt toegelicht. 
In november krijgt het kind een voorlopig advies van de leerkracht van groep 8, gevolgd door het definitieve advies in februari. Vervolgens wordt het kind voor 1 maart aangemeld bij het Voortgezet onderwijs.

Als de uitslag van de IEP-toets daar aanleiding toe geeft, kan in overleg tussen school en ouders dit advies bijgesteld worden.
De leerkrachten van groep 8 zorgen voor een digitale overdracht van de leerlinggegevens maar zij bespreken de leerlingen ook met de docenten van het voortgezet onderwijs. Deze warme overdracht zorgt ervoor dat de overgang naar het voortgezet onderwijs soepel verloopt.

Hieronder staan de schooladviezen uit eerdere schooljaren. Van welk jaar de adviezen zijn, is afhankelijk van de website Scholen op de Kaart. 

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven