Basisschool De Ratel

2e Dwarsweg 77 6591 XP Gennep

  • Schoolfoto van Basisschool De Ratel
  • Onze speelplaats is schooljaar 2017-2018 opnieuw ingericht zodat het een uitdagende speelplek voor onze leerlingen is geworden.
  • Schoolfoto van Basisschool De Ratel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Gedurende de schoolloopbaan volgen de leerkrachten de ontwikkeling van hun leerlingen. Dit betreft zowel de sociaal emotionele als de cognitieve ontwikkeling. Zowel op groepsniveau als op schoolniveau worden leerresultaten gevolgd en worden deze geanalyseerd. Op schoolniveau worden de resultaten ook afgezet tegen de resultaten van andere leerjaren om te kijken hoe de resultaten zich ontwikkelen en of we daar trends in kunnen ontdekken. De resultaten worden twee keer per jaar met het hele team besproken en acties voor verbetering worden vastgesteld.

Als Eindtoets Basisonderwijs neemt De Ratel de IEP Eindtoets af. De Ratel kiest ervoor om alle leerlingen mee te laten doen met de Eindtoets Basisonderwijs. Dit kan het schoolgemiddelde negatief beïnvloeden.
Schooljaar 2020-2021 lag de gemiddelde schoolscore (81,7) boven het landelijk gemiddelde (79,7). 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar worden de resultaten van leerlingen gevolgd. Deze resultaten zijn de toetsresultaten van methodegebonden en citotoetsen maar ook de observaties in de klas of op de speelplaats.

De leerlingresultaten worden een aantal keer per jaar besproken in de groepsbespreking tussen leerkracht en interne begeleider. Op school zijn deze overleggen opgenomen in het jaaroverzicht. Op schoolniveau worden de resultaten twee keer per jaar tijdens een studiedag (februari) besproken of in bouwoverleg (juni). Dan wordt besproken hoe de resultaten zijn, hoe resultaten verklaard kunnen worden en welke acties ondernomen moeten worden op individueel, groeps- of schoolniveau. Daarbij kijken we ook terug naar wat we ons voorgenomen hadden en wat de effecten daarvan zijn. In een cyclisch proces kijken we naar resultaten, bepalen we de stand van zaken, stellen we verbeterpunten vast en leggen we de acties vast en hoe en wanneer we die gaan evalueren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school adviseert ouders en hun kind over de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Dit schooladvies komt tot stand door het volgen van de leerling gedurende de afgelopen schooljaren. Naast de resultaten op de vakken rekenen, begrijpend lezen, spelling, studievaardigheden en technisch lezen spelen ook andere vaardigheden mee bij het tot stand komen van het schooladvies. Daarbij kan gedacht worden aan  het kunnen plannen, de werkhouding, de taakgerichtheid en het concentratievermogen.
In groep 7 krijgt het kind een voorlopig advies dat in een gesprek met kind en ouders wordt toegelicht. 
In november krijgt het kind een voorlopig advies van de leerkracht van groep 8, gevolgd door het definitieve advies in februari. Vervolgens wordt het kind voor 1 maart aangemeld bij het Voortgezet onderwijs.

Als de uitslag van de IEP-toets daar aanleiding toe geeft, kan in overleg tussen school en ouders dit advies bijgesteld worden.
De leerkrachten van groep 8 zorgen voor een digitale overdracht van de leerlinggegevens maar zij bespreken de leerlingen ook met de docenten van het voortgezet onderwijs. Deze warme overdracht zorgt ervoor dat de overgang naar het voortgezet onderwijs soepel verloopt.

Hieronder staan de schooladviezen uit eerdere schooljaren. Van welk jaar de adviezen zijn, is afhankelijk van de website Scholen op de Kaart. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven