Basisschool De Ratel

2e Dwarsweg 77 6591 XP Gennep

  • Schoolfoto van Basisschool De Ratel
  • De Ratel bestaat al 50 jaar!
  • Onze speelplaats is schooljaar 2017-2018 opnieuw ingericht zodat het een uitdagende speelplek voor onze leerlingen is geworden.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Ratel is aangesloten bij de Vervangerspool. Indien een leerkracht ziek is of verlof heeft, doet de school een aanvraag bij de Vervangerspool, die vervolgens op zoek gaat naar een vervanger. De school kan zijn voorkeursvervanger doorgeven. Indien mogelijk wordt met deze wens rekening gehouden. Wij proberen voor zoveel mogelijk rust en continuïteit te zorgen als het om vervanging van de eigen leerkracht gaat.

De laatste tijd merken we steeds vaker dat 'de vervangerspool leeg is', dat er dus geen vervangers ingezet kunnen worden. Daarom hebben alle scholen van Lijn 83 een stappenplan opgesteld dat ook wij op De Ratel uitvoeren.

1. De eerste dag van verlof worden kinderen opgevangen op school. Dit kan betekenen dat de interne begeleider, de directeur of in het uiterste geval een stagiaire voor de groep gaat of dat kinderen verdeeld worden over andere groepen.
2.Ouders worden via het ouderportaal op de hoogte gesteld als de afwezigheid van de leerkracht en het gebrek aan vervangers langer duurt. Ook wordt het College van Bestuur van Lijn 83 ingelicht die vervolgens de inspectie van Onderwijs informeert.
3. Als er voor meerdere dagen geen vervanging beschikbaar is, zullen steeds wisselende groepen kinderen naar huis gestuurd worden. Ouders worden ook dan weer op de hoogte gesteld.

Het kan dus voorkomen dat een groep kinderen niet meer op school opgevangen kan worden. De laatste optie is een uiterste oplossing die we zo veel mogelijk proberen te vermijden en die we na zorgvuldig afwegen van alle mogelijkheden pas zullen toepassen. Als we een groep leerlingen naar huis moeten sturen, en de ouders kunnen geen opvang regelen, staat de school open voor deze kinderen en zorgt voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Ratel geeft overwegend les in het leerstofjaarklassensysteem, dat betekent dat leerlingen per leerjaar in de klas zitten en instructie krijgen gericht op dat specifieke leerjaar. Deze instructie wordt altijd verdeeld in drie groepen: de kinderen die snel aan de slag kunnen en nauwelijks instructie krijgen, de groep kinderen die de normale basisinstructie krijgt en de groep kinderen die de verlengde instructie krijgt, gericht op hún specifieke leerbehoefte.
Doordat wij kinderen steeds meer onderwijs op maat willen geven, merken we dat sommige kinderen niet op hun eigen niveau les krijgen. Zij zouden op een hoger of lager niveau instructie moeten krijgen. Door het groepsdoorbrekend werken waarbij kinderen meer op niveau ingedeeld worden, proberen wij beter tegemoet te komen aan de instructiebehoefte van de leerling. Vanaf groep 5 kan er groepsdoorbrekend gewerkt worden bij vakken als rekenen, begrijpend lezen en spelling.  Ook bij creatieve vakken doen we dit steeds meer en maken dan gebruiken van de talenten van de leerkrachten.

Kijkend naar het leerlingaantal per leerjaar wordt elk jaar de afweging gemaakt hoe we de groepen verdelen. Over het algemeen hebben we parallelgroepen, dus twee groepen 3, twee groepen 4 etc. Incidenteel komt er een combinatiegroep voor. Zo hebben we schooljaar 2020-2021 een groep 2/3 en een groep 5/6.
De kleuters zitten altijd  in een combinatiegroep 1/2 omdat we van mening zijn dat kinderen op deze manier veel van elkaar kunnen leren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Een leerling krijgt per week 25 uur les. Na 8 jaar onderwijs heeft de basisschoolleerling 7520 uur les gevolgd. De urentabel geeft een indicatie aan van de uren die aan bepaalde vakken besteed wordt. Door specifieke onderwijsbehoeften van individuele kinderen kan de tijd per vak variëren: een kind dat extra hiaten moet opvullen bij rekenen bijvoorbeeld krijgt meer rekeninstructie en extra oefenopdrachten en daarmee meer rekentijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het kader van Passend Onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Passend Onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis. De ondersteuning, die de school kan bieden, wordt beschreven op twee niveaus: basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning is wat ouders tenminste van de basisschool mogen verwachten als het om onderwijs en onderwijsondersteuning gaat.

De basisondersteuning omvat het geheel van preventieve en licht curatieve interventies binnen de groep. Preventie is erop gericht om tijdig leerproblemen en opvoedproblemen te signaleren. Wij willen een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen realiseren door kinderen aan te spreken op hun eigen niveau. We doen dit door te werken met groepsplannen op basis van de uitgangspunten van de 1-zorgroute (handelingsgericht cyclisch werken). Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte wordt een ontwikkelingsperspectief of handelingsplan opgesteld. Dit geldt zowel voor de 'zwakkere' als voor de 'betere' leerlingen.

Van extra ondersteuning is sprake als school de zorg aan het kind niet zonder externen kan verzorgen. Via het ondersteuningsloket wordt dan gekeken wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. De ouders worden via school in contact gebracht met het ondersteuningsloket.

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin staat aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan het bieden van passend onderwijs. Tevens geeft de school aan wat haar grenzen en ambities zijn, als het gaat om voor zoveel mogelijk kinderen onderwijs te bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften. Ondanks het feit dat De Ratel zoveel mogelijk passend onderwijs aan haar leerlingen wil bieden is het soms toch noodzakelijk dat in het belang van de ontwikkeling van het kind samen met ouders besloten wordt tot plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Meer informatie over passend onderwijs vindt U op de website http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven