Basisschool De Ratel

2e Dwarsweg 77 6591 XP Gennep

  • Schoolfoto van Basisschool De Ratel
  • Onze speelplaats is schooljaar 2017-2018 opnieuw ingericht zodat het een uitdagende speelplek voor onze leerlingen is geworden.
  • Schoolfoto van Basisschool De Ratel

Het team

Toelichting van de school

Schooljaar 2022-2023 zijn er drie leerkrachten deels vrijgeroosterd om individuele kinderen en kleine groepjes extra ondersteuning te bieden. Zij kunnen extra instructie geven en extra inoefenen. Tevens werken deze leerkrachten met kinderen die meer kunnen en bieden hen extra uitdagend werk aan. Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Ratel is aangesloten bij de Vervangerspool. Indien een leerkracht ziek is of verlof heeft, doet de school een aanvraag bij de Vervangerspool, die vervolgens op zoek gaat naar een vervanger. Wij proberen daarbij voor zoveel mogelijk rust en continuïteit te zorgen.

De laatste tijd merken we steeds vaker dat 'de vervangerspool leeg is', dat er dus geen vervangers ingezet kunnen worden. Daarom hebben alle scholen van Lijn 83 een stappenplan opgesteld dat ook wij op De Ratel uitvoeren.

1. De eerste dag van verlof worden kinderen opgevangen op school. Dit kan betekenen dat de interne begeleider, de directeur of in het uiterste geval een stagiaire voor de groep gaat of dat kinderen verdeeld worden over andere groepen.
2.Ouders worden via het ouderportaal op de hoogte gesteld als de afwezigheid van de leerkracht en het gebrek aan vervangers langer duurt. Ook wordt het College van Bestuur van Lijn 83 ingelicht die vervolgens de inspectie van Onderwijs informeert.
3. Als er voor meerdere dagen geen vervanging beschikbaar is, zullen steeds wisselende groepen kinderen naar huis gestuurd worden. Ouders worden ook dan weer op de hoogte gesteld.

Het kan dus voorkomen dat een groep kinderen niet meer op school opgevangen kan worden. De laatste optie is een uiterste oplossing die we zo veel mogelijk proberen te vermijden en die we na zorgvuldig afwegen van alle mogelijkheden pas zullen toepassen. Als we een groep leerlingen naar huis moeten sturen, en de ouders kunnen geen opvang regelen, staat de school open voor deze kinderen en zorgt voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Ratel zitten de kinderen per leerjaar in de klas. De kinderen krijgen instructie gericht op dat specifieke leerjaar. Deze instructie wordt altijd verdeeld in drie groepen: de kinderen die snel aan de slag kunnen en nauwelijks instructie krijgen, de groep kinderen die de normale basisinstructie krijgt en de groep kinderen die de verlengde instructie krijgt, gericht op hún specifieke leerbehoefte.
Doordat wij kinderen steeds meer onderwijs op maat willen geven, krijgen meer kinderen op een hoger of lager niveau instructie in een andere groep. Door het groepsdoorbrekend werken waarbij kinderen meer op niveau ingedeeld worden, proberen wij beter tegemoet te komen aan de instructiebehoefte van de leerling. Vanaf groep 5 kan er groepsdoorbrekend gewerkt worden bij vakken als rekenen, begrijpend lezen en spelling.  Ook bij creatieve vakken doen we dit steeds meer en maken dan gebruiken van de talenten van de leerkrachten.

Kijkend naar het leerlingaantal per leerjaar wordt elk jaar de afweging gemaakt hoe we de groepen verdelen. Over het algemeen hebben we parallelgroepen, dus twee groepen 3, twee groepen 4 etc. Incidenteel komt er een combinatiegroep voor. Zo hebben we schooljaar 2022-2023 een groep7/8. De kleuters zitten altijd  in een combinatiegroep 1/2 omdat we van mening zijn dat kinderen op deze manier veel van elkaar kunnen leren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Een leerling krijgt per week 25 uur les. Na 8 jaar onderwijs heeft de basisschoolleerling 7520 uur les gevolgd. De urentabel geeft een indicatie aan van de uren die aan bepaalde vakken besteed wordt. Door specifieke onderwijsbehoeften van individuele kinderen kan de tijd per vak variëren: een kind dat extra hiaten moet opvullen bij rekenen bijvoorbeeld krijgt meer rekeninstructie en extra oefenopdrachten en daarmee meer rekentijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Ratel biedt onderwijs aan de kinderen van Gennep Zuid.
Speciale faciliteiten zijn er in de vorm van een plusklas voor de kinderen die meer kunnen.
Tevens is er extra begeleiding voor anderstalige kinderen.

Voor de scholen van Gennep, Berg en Mook zijn er twee schoolondersteuners (een orthopedagoog en een psycholoog) beschikbaar die de leerkrachten en IB-ers begeleiden bij de leerlingenzorg. Zij hebben een adviserende en ondersteunende rol en kunnen, na overleg met ouders, een intelligentie onderzoek afnemen. De schoolondersteuners kunnen in overleg met de bovenschoolse ondersteuningscoördinator een kortdurend arrangement toekennen als een leerling tijdelijk meer individuele ondersteuning nodig heeft dan in de basiszorg geboden kan worden. De schoolondersteuners vormen de directe schakel met het ondersteuningsloket.

Op school kunt u het volledige schoolondersteuningsprofiel opvragen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als team blijven we ons professionaliseren in het onderkennen van de onderwijsbehoeften van leerlingen en het geven van een adequate begeleiding. Tevens vinden er op stichtingsniveau professionaliseringsactiveiteiten plaats. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Ratel heeft het convenant Vroeg en Voorschoolse Educatie van de gemeente Gennep ondertekend. 
Wij verzorgen een rijk taalaanbod voor alle kleuters. Maar de kleuters, die een VVE-indicatie hebben, krijgen extra ondersteuning.
Vanuit de kinderopvang of peuterspeelzaal Pippeloentje vindt er een warme overdracht plaats zodat het kind in groep 1 goed kan starten.

Terug naar boven