SO-VSO Mikado

Stiemensweg 44 6591 MD Gennep

Schoolfoto van SO-VSO Mikado

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een groepsleerkracht of assistent zorgen wij voor vervanging. Onderwijsgroep Punt Speciaal heeft voor haar zes scholen een eigen vervangingspool, Flexpunt. Hiermee worden alle vervangingen, zowel lang- als kortdurend geregeld. In de pool zijn ongeveer zestig vaste en tijdelijke leraren en onderwijsassistenten werkzaam. Daarnaast zijn ook de parttimers en duo-collega’s van de eigen school benaderbaar door Flexpunt voor invalklussen. Bij vervanging wegens ziekte of bij afwezigheid, vraagt de directie via een boekingssysteem een invaller aan bij Flexpunt. We streven er naar om zo min mogelijk verschillende ‘gezichten’ voor de klas te hebben en we houden zoveel mogelijk rekening met voorkeuren en expertise van zowel de invaller als van de groep/school. Leerlingen worden in principe niet naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De SO afdeling is er voor leerlingen vanaf 4 jaar, die vanwege hun beperkingen gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben. Wettelijk verlaten onze leerlingen de SO afdeling in het schooljaar waarin ze 12 jaar zijn geworden. Indien de leerling hierbij gebaat is, wordt er, in overleg met het samenwerkingsverband, afgeweken van deze leeftijd en kan de leeftijd van schoolverlating worden verlengd. Daarbij kijken wij naar de leerbehoefte van de leerling en zijn of haar ontwikkelingsperspectief. De SO afdeling is qua leeftijden vergelijkbaar met het reguliere basisonderwijs.De groepsgrootte in het SO varieert. Er zitten maximaal 14 leerlingen in een klas. Voor elke leerling is het belangrijk dat hij in zijn eigen tempo en niveau kan leren en werken. De klassenleiding van de groep bestaat uit een leerkracht en een onderwijsassistente. Daarnaast kan er  een medewerker van Dichterbij in de klas aanwezig zijn om zorg en begeleiding (ZBO) te bieden

De VSO afdeling kent leerlingen vanaf 12 jaar. Voor onze leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding geldt een wettelijke leerplicht tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Voor onze leerlingen met uitstroomprofiel arbeid geldt de leerplicht tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. Indien de leerling hierbij gebaat is, wordt er, in overleg met het samenwerkingsverband, afgeweken van deze leeftijden en kan de leeftijd van schoolverlating worden verlengd. Daarbij kijken wij naar de leerbehoefte van de leerling en zijn of haar ontwikkelingsperspectief. Er zitten maximaal 15 leerlingen in een klas. Ook hier is het van belang dat elke leerling in zijn eigen tempo en niveau kan leren en werken. Daarnaast is het belangrijk dat hij in een groep zit waar leerlingen samen en van elkaar kunnen leren. Elke groep heeft een leerkracht en waar nodig een deeltijd-onderwijsassistent. Ook in het VSO kan er een medewerker van Dichterbij in de klas aanwezig zijn om zorg binnen onderwijs (ZBO) te bieden.

In het schooljaar 2021-2022 start SO Mikado met zes groepen en VSO Mikado met elf groepen. Via vastgestelde criteria worden de groepen samengesteld. Hoe intensiever de leerlingen begeleiding nodig hebben, hoe kleiner de groepsgrootte is. We informeren ouders aan het einde van het schooljaar over de groepsindeling van het volgende schooljaar. 

De volgende criteria worden gehanteerd:         
      Leeftijd
      Cognitief niveau/leerroute
      Ondersteuningsbehoeften
      Het aantal leerlingen
      Groepscohesie  

Leerroute 1
Onderwijs aan leerlingen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Er is sprake van forse beperkingen in de communicatie. Deze leerlingen zijn structureel niet in staat tot primaire zelfstandigheid. Zij zijn afhankelijk van zeer intensieve individuele begeleiding en voortdurende nabijheid.

Leerroute 2
Onderwijs aan leerlingen met een ernstige verstandelijke beperking. Er zijn zeer ernstige beperkingen in het functioneren op bijna alle terreinen. Wij bieden intensieve ondersteuning en nabijheid. 

Leerroute 3
Onderwijs aan leerlingen met een matige verstandelijke beperking. Er is veelal sprake van ernstige beperkingen in het sociaal en schools functioneren. Leerlingen zijn aangewezen op voortdurende ondersteuning. Buiten de vertrouwde omgeving is direct toezicht en begeleiding nodig.

Leerroute 4
Binnen deze leerroute wordt onderwijs geboden aan leerlingen met een licht verstandelijke beperking en/of lichte beperking in het sociaal en schools functioneren. Op vraag van de leerling is begeleiding aanwezig. Regelmatige ondersteuning is wenselijk, vooral in een onbekende omgeving of situatie. 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen in de onderbouw van het SO volgen net als in de middenbouw en bovenbouw minimaal 940 uur les per jaar.

Mikado biedt onderwijs op maat, dat wil zeggen dat we aansluiten bij de leermogelijkheden en behoeften van de leerlingen. Ons streven is de lessen zo betekenisvol mogelijk te maken. Het werken met thema’s is kenmerkend, met name in het SO. Voorbeelden hiervan zijn: ‘kleding’, ‘zorg voor jezelf’, ‘planten en dieren’ en ‘mijn sociale omgeving’.   
We werken sinds een aantal jaren met leerlijnen (onderwijsdoelen) die zijn afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen. We maken daarbij gebruik van Plancius-leerlijnen (voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden) en de CED-leerlijnen voor het onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. De leerlijnen SO en VSO van Plancius zijn in zes opeenvolgende stappen te onderscheiden. De CED-leerlijnen zijn in het SO in negen opeenvolgende niveaus te onderscheiden, in het VSO lopen de leerlijnen door tot en met niveau zestien. 

De leerkracht maakt met behulp van het leerlingvolgsysteem een groepsoverzicht bij de leerlijn. Aan de hand van dit overzicht wordt een groepsplan geformuleerd. Hierin staan de streefdoelen voor de komende periode voor het desbetreffende vakgebied. De leerkracht bespreekt het groepsplan met de intern begeleider. De ontwikkeling van de leerling wordt vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Deze ontwikkeling wordt twee keer per jaar besproken met ouder(s)/verzorger(s). tijdens het gesprek in februari waarin het ontwikkelingsplan van de leerling wordt besproken en aan het einde van het schooljaar. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar vindt er een afstemming/startgesprek plaats. Tijdens dit gesprek bespreken de leerkracht en ouders samen de verwachtingen over en weer uit voor het nieuwe schooljaar.

    

Overige leerjaren

Toelichting van de school

De leerlingen in het SO volgen minimaal 940 uur les per jaar en in het VSO volgen de leerlingen minimaal 1000 uur les per schooljaar.

SO onder- en middenbouwgroep:

De leeftijd varieert van 4-9 jaar. Deze groep is een aanvangsgroep. De leerlingen worden geplaatst in een voor hen passende leerroute. Het accent ligt veel op (sensopathisch)spel, zelfredzaamheid, taak-/werkhouding en lees-/rekenvoorwaarden. Er wordt gedifferentieerd gewerkt.  

SO middenbouwgroep:

De leeftijd varieert van 7-11 jaar. In deze groep ligt het accent op de redzaamheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling aanvankelijk lezen, rekenen en leren leren.  

SO bovenbouwgroep:

De leeftijd varieert van 10-12 jaar. Het onderwijsaanbod is gericht op de schoolse vaardigheden, zoals technisch lezen en spellen, rekenen en leren leren. De groepsleerkracht heeft in principe een meer ondersteunende en begeleidende rol voor die leerlingen die dat aankunnen. We doen meer een beroep op de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid.

VSO: de Aanvangsfase 

In deze fase zijn de leerlingen tussen de 12 en 14 jaar oud en deze fase duurt twee jaar. De leerlingen krijgen de meeste vakken aangeboden door hun groepsleerkracht. In deze aanvangsfase is er veel aandacht voor de algemeen vormende vakken. Er is relatief veel aandacht voor competenties met betrekking tot zelfstandigheid en werkhouding en er wordt kennis gemaakt met praktijkvakken.

VSO: de Oriëntatiefase
De tweede fase is de oriëntatiefase. In deze fase zijn de leerlingen tussen de 14 en 16 jaar oud. Ook in deze fase volgen de leerlingen de lessen grotendeels als groep. Eerder aangeleerde vaardigheden worden in praktijksituaties toegepast. Voor de praktijkvakken geldt dat in deze fase de toekomst meer centraal komt te staan. Wij vinden het belangrijk dat de leerling een beeld krijgt van zijn mogelijkheden qua wonen, werken, vrije tijdsbesteding en burgerschap. Het totale weekaanbod wordt meer en meer maatwerk voor de individuele leerling en meer gericht op de toekomst. Leerlingen krijgen een breed aanbod om zich te oriënteren in diverse werksectoren zoals groen,  detailhandel, industrieel werk. Gekeken wordt waar de leerling affiniteit mee heeft.

VSO: de Toeleidingsfase
In deze fase zijn de leerlingen tussen 16 en 18/20 jaar oud. Deze fase bereidt de leerling voor op een werkplek of een dagbesteding. Zo wordt er gestart met stage buiten school. Aan elke leerling wordt een uitstroomcoördinator gekoppeld, die aanspreekpersoon is voor de leerling en ouders. De leerling volgt vakken op school en is daarnaast bezig met leren in de praktijk, zoals ‘leren op locatie’, ‘onderwijs op locatie’, certificering en stage.  In het toekomstgesprek kijken leerling, ouders en uitstroomcoördinator samen naar de mogelijkheden van de leerling. Het vakkenpakket is voor een deel individueel en gericht op wat nodig is voor de toekomst na Mikado. In de toeleidingsfase wordt een arbeidsinteressetest afgenomen en wordt er samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) gezocht naar een passende uitstroomplek. 

Leren op locatie en stage
Dit traject geldt alleen voor leerlingen in leerroute 3 en 4 en voor enkele leerlingen uit leerroute 2.
Het is de taak van school om leerlingen met behulp van 'leren op locatie' en stage voor te bereiden op een arbeidsplek waar zij naar vermogen kunnen functioneren. Hiermee starten de leerlingen vanaf ongeveer 15 jaar. Via stage worden ze voorbereid op een duurzame werkplek of op een vorm van dagbesteding. We streven er in ons lesaanbod naar om leerlingen uit leerroute 3 en 4 zo veel moglijk naar (betaald) werk te laten uitstromen. Door veranderde wetgeving zullen er steeds minder jongeren in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering.  

Leren op locatie (LOL)
Met 'leren op locatie' doen leerlingen in een (veilige, echte) werkomgeving ervaring op met verschillende vormen van werk. Het verschil met stage is dat bij de LOL-plekken, medewerkers van Mikado meegaan en de leerlingen ter plekke begeleiden. Onze medewerkers kennen de leerlingen en weten hoe zij de leerling in een werksetting kunnen begeleiden. Op verschillende werkplekken leren leerlingen nieuwe arbeidsvaardigheden en het toepassing van de sociale vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst. Denk hierbij aan praktische vaardigheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het aanleren van werknemersvaardigheden. Denk hierbij aan: samenwerken, op tijd om hulp vragen, doorzetten, plannen en organiseren.  

Onze leerlingen leren op locatie bij o.a. Intos in Heijen, Zorgcentrum in Mill en de Werkenrode School in Groesbeek.

Stage
Het aantal stages en de duur van de stages verschillen per leerling. Dit heeft te maken met de mogelijkheden van de leerling en de beschikbaarheid van stage bedrijven. De leerling maakt samen met zijn ouders en school in het laatste schooljaar een definitieve keuze voor een stageplek die mogelijk zijn uitstroom- of werkplek wordt. Het invullen van een arbeidsinteressetest is een onderdeel van het uitstroomtraject van de leerling. Deze test wordt rond de 16 jaar afgenomen en is bedoeld om een beeld te krijgen van de individuele voorkeuren voor dagbesteding of werk. Aan de hand van de resultaten regelt de stage-coördinator voor de leerling een stage buiten school. De leerling gaat individueel op stage en wordt begeleid door medewerkers van het bedrijf.  

Foooocus
Foooocus staat voor Onderwijs, Ouders, Ondernemer en Overheid.  

Onze opdracht is: ‘elke jongere optimaal laten participeren in de samenleving met (betaalde) arbeid.’  

Daarvoor werken wij structureel samen met de 4 O’s:

-       onderwijs, ouders, ondernemer en overheid,

-       waarbij de stem van de jongere leidend is.  

Onderwijs:

 • Wij gaan uit van de interesses en de kwaliteiten van de jongere
 • Onderwijs vindt plaats in de echte wereld
 • Eén persoon onderwijst, coacht en begeleidt het leren en werken
 • Onderwijs en leren in de echte wereld is geïntegreerd.

Ondernemer:

 • Wij creëren met de 4 O’s werk voor elke jongere
 • Permanente begeleiding en ondersteuning aan/van de werkgever
 • Kwaliteiten van jongere dragen bij aan de doelstelling van de onderneming
 • Leren & werken in en mét bedrijven gedurende de hele week

Overheid:

 • Wij zijn partner in het organiseren van bestendige arbeid tot en met 27 jaar

Onderneming – Overheid – Ouders

 • Korte lijn in communicatie en afstemming 

Alles start met het gesprek tussen coach en de leerling. In het gesprek mét de leerling stellen we samen doelen op voor het ontwikkelplan. Tijdens het leer- en werkproces reflecteren we met de leerling op de doelen en wordt de leerling zelfbewust en eigenaar van zijn leren.  Het leren en werken start op een centrale plaats in de samenleving van de jongere als startmoment van alle leer- en werkactiviteiten. Leerlingen leren en werken vanaf 15 jaar de hele week vanuit een Foooocus-locatie in het centrum van dorp / stad. Het leren is direct verbonden aan het werk in de directe omgeving. Onderwijs, opleiden en werk zijn geïntegreerd. We spreken over jongeren met arbeidsvermogen.  Leerlingen voelen, ervaren en ontdekken wat hun kwaliteiten zijn, waar hun interesses liggen en werken actief mee. Onderwijs, leren en werken wordt begeleid door één persoon.   

Er is een wederkerige samenwerking tussen onderwijs en onderneming: het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden van de jongere én het structureel bijdragen aan de doelen van het bedrijf. De medewerkers van de school zijn direct in de buurt van de ondernemer. Daardoor is de samenwerking op maat en zijn de lijnen kort. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Mikado is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het onderwijs wordt in samenspraak met ouders afgestemd op de mogelijkheden van de leerling.

Arrangement 1

De school biedt ondersteuning aan leerlingen met zeer beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden (IQ <35, ontwikkelingsleeftijd tot twee jaar) en een intensieve ondersteuningsbehoefte.

Arrangement 2
De school heeft een arrangement voor leerlingen met beperkte cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingsmogelijkheden en een intensieve ondersteuningsbehoefte t.a.v. gedragsregulatie (bijv. autisme spectrum stoornissen, hechtingsproblematiek, ODD).

Arrangement 3
De school heeft een arrangement voor leerlingen die naast een verstandelijke beperking bekend zijn met complexe psychiatrische stoornissen. Deze leerlingen zijn bekend met ernstige vormen van autisme, hechtingsstoornissen, ODD, ADHD en/of combinaties hiervan. Deze groep heet ‘de Variant’.

Arrangement 4
De school heeft een arrangement voor leerlingen met cognitieve beperkingen in combinatie met ernstige lichamelijke beperkingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op Mikado kunnen leerlingen terecht vanaf 4 jaar. Mikado biedt geen opvang voor kinderen jonger dan vier jaar. Wij werken indien wenselijk samen met onder andere Dichterbij en Unik. Deze organisaties bieden ook de buitenschoolse opvang. 

Terug naar boven