So-vso Mikado

Stiemensweg 44 6591 MD Gennep

Schoolfoto van So-vso Mikado

In het kort

Toelichting van de school

Mikado biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot maximaal 20 met een specifieke ondersteuningsvraag: leerlingen met leerproblemen, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een ziekte of een combinatie hiervan. Daarbij kunnen zich ook gedrags- en/of psychische problemen voordoen. Met iedere leerling werken wij toe naar optimale participatie op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs & Zorg
  • Denken in mogelijkheden
  • Maatschappelijke participatie
  • Eigenaarschap
  • Veilige leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat wordt weergegeven betreft alleen de leerlingen van de so-afdeling van Mikado afgelopen schooljaar. In het huidige schooljaar 2023-2024 start de so-afdeling met 66 leerlingen.

In het schooljaar 2023-2024 start de vso-afdeling van Mikado met 73 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden so:
      maandag tot en met donderdag: 8.30 – 14.15
      vrijdag: 8.30 - 12.45

Schooltijden vso:
      maandag tot en met vrijdag: 8.30 - 14.25

Wanneer leerlingen in de ochtend binnenkomen, kunnen zij naar de eigen klas of het schoolplein. Er staat een teamlid bij de ingang en er is surveillance op het schoolplein aanwezig.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Jeugdgezondheidszorg

Onze school wordt begeleid door het jeugdgezondheidsteam (JGZ) van de GGD Noord- en Midden Limburg. De afdeling Jeugdgezondheidszorg  van de GGD Noord- en Midden-Limburg heeft als doel: het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van jongeren. Elke school heeft een vast JGZ-team. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een jeugdartsassistente. Indien nodig kan het JGZ-team een beroep doen op een gedragswetenschapper van de GGD. Het JGZ-team heeft regelmatig overleg met de medewerkers van de school. Naast de onderzoeken op vaste tijdstippen kunt u om extra onderzoek vragen. De extra onderzoeken of controles kunnen ook op verzoek van de leraar of het JGZ-team zelf plaatsvinden. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de ouders van de leerling. Het JGZ-team heeft ook een belangrijke rol in het doorverwijzen van jongeren met gezondheidsproblemen (lichamelijk of psychosociaal). Dit gebeurt alleen in overleg met de ouders. Het JGZ-team kan naar externe instanties doorverwijzen zoals de huisarts, maar ook naar bepaalde projecten of trainingen van de GGD.  

U kunt het JGZ-team bereiken via de vestiging van de GGD in Venlo, Drie Decembersingel 50, 5921 AC -Venlo, telefoonnummer 088-119 11 11.   

Zorg Binnen Onderwijs

De Zorg binnen Onderwijs (ZBO) op Mikado wordt geregeld met medewerkers van Dichterbij. De zorg kan bestaan uit individuele begeleiding of uit persoonlijke verzorging.    

Koninklijke Visio
Mikado werkt samen met Koninklijke Visio, een organisatie voor zorg, onderwijs en diensten aan slechtziende en blinde mensen in Zuid-Nederland. Zowel kinderen als volwassenen kunnen hier terecht voor onderzoek, onderwijs, advies, revalidatie, behandeling, begeleiding, informatie en voorlichting.

Stichting Special Heroes

Nederland is een sport, cultuur en gezondheidsstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Doel is om meer kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een gezonde en actieve leefstijl te laten ontwikkelen en behouden door een structurele inbedding van activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding en gezondheid op o.a. scholen.

Iedereen Kan Sporten

Dit is een van de projecten van Sportregio Noord-Limburg. Het is een samenwerkingsverband op het gebied van aangepast sporten. De samenwerking betreft zeven gemeenten, die het doel hebben om samen koploper te worden als groenste en gezondste regio. De zeven gemeenten zijn Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. iedereenkansporten.nl. 

Healthy Heroes

Dit is een stimuleringsprogramma voor leerlingen uit het speciaal voortgezet onderwijs, het speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs. Het programma maakt onderdeel uit van de Stichting Special Heroes Nederland.

Voeding en gezondheid moet je beleven en ervaren! Met dit uitgangspunt wil Special Heroes Nederland kinderen en jongeren (6-19 jaar) met een beperking of een ondersteuningsbehoefte zelf laten ervaren hoe leuk en lekker gezonde voeding kan zijn.  

Middels een gefaseerde en vertrouwde aanpak zullen de leerlingen op onze school kennismaken met diverse vormen op het gebied van voeding en gezondheid. De school wordt hierbij ondersteund en gefaciliteerd door de Special Heroes Nederland onder meer via de aan de school verbonden projectleider Special Heroes, welke als coördinator en spil in het vorm te geven proces zal fungeren.

Gennep doet Mee

Met Gennep Doet Mee stimuleert de gemeente Gennep samen met de betrokken organisaties een gezonde en actieve leefstijl onder haar inwoners. Negen beweegcoaches werken vanuit externe organisaties en hebben elk hun specifieke kennis en netwerk. Aandachtsvelden zijn hierbij vitale jeugd. Hierbij is Ans, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, betrokken als beweegcoach.

Terug naar boven