Basisschool De Vogelaar

Tureluur 2 8281 EX Genemuiden

  • Kinderen kiezen samen met ouders
  • groep 1/2 brengt bezoek aan de molen
  • Citotoets
  • Ouders en kind knutselen samen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores op de eindtoetsen zijn wisselend. Dit komt o.a. door de geringe grootte van de groepen. In het schooljaar 2020-2021 e.v. gaan wij samen met de Schoolbegeleidingsdienst bekijken hoe wij de eindresultaten duurzaam kunnen verhogen.

NB in het schooljaar 2019-2020 is er, in verband met de coronacrisis, geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school hanteert het CITO-LVS. Tweemaal per jaar worden de halfjaarlijkse toesten ge-analyseerd en worden er maatregelen getroffenen. We verwijzen in dit verband naar het document Kengetallen. In het schooljaar 2021-2022 gaat de school, met hulp van SBD IJsselgroep,  aan het werk met het planmatig werken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2020 heeft er op De Vogelaar een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. Dit school  werd door de Inspectie beoordeeld als 'voldoende'. 

Aan de hand van  de aanbevelingen en conclusies van dit onderzoek heeft de school een Plan van Aanpak opgesteld om de resultaten van de school duurzaam naar een hoger plan te tillen. Dit Plan van Aanpak is opgenomen in het schooljaarplan 2020-2021 e.v. 

Terug naar boven