BS St Lambertus

St.Lambertusweg 112 5291 AD Gemonde

Schoolfoto van BS St Lambertus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Al onze leerlingen doen de eindtoets in groep 8; sterke leerlingen, zwakkere leerlingen en leerlingen die nog niet zo lang in Nederland wonen. De eindtoets is een meetmoment na 8 jaar basisonderwijs. Dit is zeker niet het belangrijkste meetmoment, want ruim voor de eindtoets wordt er door de groepsleerkrachten, in samenspraak met de groepsleerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur, een schooladvies gegeven. Dit advies is niet alleen gebaseerd op cognitieve kennis, maar er wordt gekeken naar wie de leerling is. Wat zijn de sterke kanten van de leerling en op welke middelbare school komen deze kwaliteiten het beste tot z'n recht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de CITO toetsen afgenomen. Nadat de toetsen zijn gemaakt worden ze door de leerkrachten bekeken en hebben we een goed beeld welke kinderen de streefdoelen hebben gehaald. Heel belangrijk vinden wij de groei die een leerling ten opzichte van zichzelf heeft doorgemaakt, de zogenaamde vaardigheidsgroei. De leerkrachten weten nu precies waar zij in het volgend half jaar nog aandacht aan moeten besteden, en wat door de groep al wordt beheerst.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De meeste kinderen gaan na acht jaar basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 ontvangen de kinderen een eerste voorlopig advies richting het VO. In groep 8 volgt in januari het definitieve advies. Met dit advies gaan de kinderen zichzelf aanmelden op een middelbare school. In april maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets. Mocht de uitslag van deze toets hoger zijn dan het gegeven schooladvies, dan kan dit advies nog worden aangepast.

Uitstroom

Hoewel wij tevreden zijn over onze uitstroomgegevens willen wij u ook graag kort onze gedachten hierover weergeven. De ‘uitstroomgegevens’ vinden we niet het belangrijkste. Het belangrijkste is niet naar welke vorm van voortgezet onderwijs de kinderen gaan, maar dat ze naar de school voor voortgezet onderwijs gaan die het beste past bij ieder individueel kind. Het is in onze visie net zo belangrijk een meer praktisch ingesteld kind op de juiste wijze voor te bereiden op het VMBO als een theoretisch begaafde leerling voor te bereiden op het VWO. Wij vinden het belangrijker ons onderwijs af te stemmen op de individuele mogelijkheden van het kind dan een relatief grote uitstroom naar het HAVO of VWO te hebben. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de kinderen ‘op hun plaats’ terecht komen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij gebruiken in de groepen de methode Leefstijl. Centrale gedachte is het leren omgaan met elkaar en met de omgeving. Wij volgen onze leerlingen met het sociaal emotioneel volgsysteem ZIEN. Naast de leerkrachten vullen de leerlingen vanaf groep 6 ook de vragenlijsten in. Er is op school een gedragsspecialist aanwezig die samen met leerkrachten kijkt wat in elke groep nodig is om een zo optimale sfeer in de groepen te krijgen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Samen
  • Uniek

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven