BS St Lambertus

St.Lambertusweg 112 5291 AD Gemonde

Schoolfoto van BS St Lambertus

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Lambertusschool heeft 14 groepsleerkrachten. Er zijn een zorgcoördinator, 2 intern begeleiders in opleiding en een aantal dagdelen in de week is er een conciërge. Er zijn ook regelmatig stagiaires aanwezig. Het Lambertusteam is hecht en werkt op allerlei manieren samen.

In schooljaar 2022-2023 ziet de groepsverdeling er als volgt uit:
Groep 1-2a
Groep 1-2b
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Met de komst van ‘Het nationaal onderwijsprogramma’ zijn er extra gelden vrijgemaakt voor het onderwijs. Wij hebben er dit schooljaar voor gekozen om o.a. met deze gelden de groep 6, 7 en 8 op te splitsen tot homogene groepen

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We streven ernaar, dat er niet meer dan 2 leerkrachten aan een groep lesgeven. Leerkrachten kunnen bovendien gebruik maken van bijzonder budget oudere werknemer, andere taken uitvoeren onder de lestijd, scholing volgen, netwerkbijeenkomsten bijwonen etc. Als een leerkracht afwezig is, wordt deze vervangen. Daarvoor kunnen we een beroep doen op de vervangers- en invallerspool  (VIP) van de ‘Dommelgroep’  waar de scholen van Cadans Primair deel van uitmaken. Het vinden van een geschikte vervanger is voor de school daardoor eenvoudiger geworden. Toch kan de coördinator van de vervangers- en invallerspool vervanging niet garanderen. Tijdens een griepgolf bijvoorbeeld is ook de vervangingspool niet onuitputtelijk. Wanneer geen invallers beschikbaar zijn in de vervangers- en invallerspool, volgen we een protocol dat de school heeft vastgesteld, waarin wordt aangegeven welke stappen achtereenvolgens gezet moeten worden om de vervanging te regelen. Mocht vervanging onverhoopt niet mogelijk zijn, dan moeten we in het uiterste geval een groep naar huis sturen. Daarover wordt u dan geïnformeerd.

Wij hanteren hierbij de volgende stappen:

1. Inzet van vervangers buiten de vervangers pool van de Dommelgroep

2. Inzet van parttimers die een dag extra willen werken

3. Inzet van bevoegd personeel dat niet voor de groep staat (bv. directeur, leerkracht die er is voor extra ondersteuning)

4. Samenvoegen van groepen (indien mogelijk)

5. De school kan geen onderwijs verzorgen of opvang bieden. De kinderen blijven thuis. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van de school.

De laatste jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden binnen het onderwijs. Organisatorisch is er veel veranderd en ziet de basisschool er heel anders uit dan de basisschool, die u wellicht nog uit uw eigen schooltijd kent.    

Schoolorganisatie:

Binnen onze school werken we zowel met heterogene (waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten) groepen als met homogene groepen (waarin de leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zitten). In de groepen wordt een organisatiemodel toegepast, waarin steeds meer zelfstandig gewerkt wordt, waarin verschillende manieren van instructie plaatsvinden, waar kinderen die wat meer aandacht nodig hebben aan een instructietafel of in een apart groepje geholpen worden, maar ook waarin de leerlingen die snel met iets klaar zijn en de stof beheersen, verdiepende stof op hun niveau krijgen aangeboden. Dat betekent dus, dat kinderen niet op alle momenten met hetzelfde bezig zijn, maar dat steeds meer rekening gehouden wordt met de verschillen tussen kinderen. De school schenkt binnen de groep dus veel aandacht aan het individuele kind. Naarmate de leeftijd van het kind vordert, gaat het spelende en ontdekkende leren langzaam plaatsmaken voor het meer gestructureerde leren.  

Organisatie van de zorg voor leerlingen met specifieke behoeften:

Leerlingen die wat extra zorg nodig hebben, worden in eerste instantie binnen de groep geholpen. Dat geldt voor de kinderen die wat achterblijven, maar evenzeer voor de kinderen die goed presteren. Om dit organisatorisch mogelijk te maken wordt er bij de hoofdvakken technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen gewerkt met groepsplannen, waardoor op drie niveaus binnen de groep kan worden gewerkt. Zijn de problemen wat complexer, dan wordt er een speciaal programma gemaakt (handelingsplan) dat in de groep of soms buiten de groep wordt uitgevoerd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In principe is ieder kind welkom op onze school, mits wij de zorg kunnen bieden die het nodig heeft. Er is veel expertise op het gebied van gedrag. Er is nog weinig ervaring met kinderen met een lichamelijke beperking. In ons SOP (te vinden op de website) kunt u lezen wat wij als school kunnen bieden en waar wij expertise in hebben. 

Aanmelding.

Als het kind +/- 3 jaar is, krijgen de ouders van de gemeente een brief met informatie over de gids van het ministerie, genaamd “De basisschool; gids voor ouders en verzorgers” die ouders kunnen downloaden. Daarin staan allerlei zaken m.b.t. de organisatie van het basisonderwijs in Nederland. De gemeente verwijst voor aanmelding naar de 10 basisscholen in onze gemeente. In principe kunnen ouders het kind op elk moment aanmelden. Ouders die, voordat ze hun kind gaan aanmelden, eerst geïnformeerd willen worden over onze school, kunnen hiervoor een afspraak maken met de schoolleiding.

Inschrijving.

Ongeveer 6 weken voor het kind naar school gaat, krijgen ouders een inschrijfformulier. Ouders dienen dit formulier in te vullen en te ondertekenen. Daarna worden de gegevens verwerkt in de geautomatiseerde leerlingenadministratie. Uiteraard gaat de school daar zeer vertrouwelijk mee om (Wet op de Persoonsregistratie). Komt een leerling van een andere school, dan stellen wij deze school in kennis van de inschrijving. Ongeveer 6 weken voordat de kinderen naar school komen, worden ze uitgenodigd om enkele ochtenden te komen kennismaken met de leerkracht en de groep.

Wanneer mag de school uw kind weigeren? 

De basisschool mag uw kind weigeren op de volgende gronden: 

- De school is vol. 

- De school kan niet voorzien in de?ondersteuning?die een leerling nodig heeft. 

- Ouders accepteren de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet.

De school heeft momenteel geen wachtlijsten en is ook niet vol. Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, bekijkt de school of de ondersteuning mogelijk is. Voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, hebben scholen een?zorgplicht. De basisschool heeft dan 6 weken de tijd (eventueel uit te breiden met 4 extra weken) om een passend aanbod te organiseren. Dat kan ook een plek op een andere school zijn.

Indien een leerling geweigerd wordt, zal de school dit altijd schriftelijk aan ouders/verzorgers mededelen.

Bezwaar tegen beslissing over toelating 

Het schoolbestuur moet u schriftelijk uitleggen waarom uw kind niet wordt toegelaten. U kunt dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar indienen tegen de weigering van uw kind. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het uw kind alsnog toelaat of niet. In die 4 weken moet de school u de mogelijkheid bieden om uw verhaal te doen. Bent u het niet eens met de nieuwe beslissing? Dan kunt u naar de bestuursrechter (openbaar onderwijs)?of civiele rechter (bijzonder onderwijs). Het is wettelijk verplicht dat het samenwerkingsverband voor passend onderwijs beschikt over een (bezwaar)adviescommissie. Ook ouders kunnen bezwaar aantekenen bij?deze commissie als zij het in het geval van extra ondersteuning niet eens zijn over de toelating of weigering. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft ambities om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te gaan begeleiden. Vanaf augustus 2022 is er een zorgteam dat bestaat uit de directeur, de zorgcoördinator en 2 intern begeleiders. Leerlingen die extra ondersteuningsbehoefte hebben worden door het zorgteam nog beter gemonitord en de leerkrachten worden hierin meegenomen. Te denken valt aan leerlingen met een eigen leerlijn, meer- en hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met dyslexie en leerlingen met een gedragsprobleem. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In Gemonde is er een kindcetrum, genaamd 'Montis'. Binnen het kindcentrum werkt de school samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf Berenhuis en VSO/BSO van BSO Bolderburen. Er is veel contact tussen de verschillende partijen. Ook is er een warme overdracht. Voor kinderen met een speciale behoefte wordt er in samenwerking met alle partijen een passend aanbod gemaakt.

Terug naar boven