Jenaplanschool De Pandelaar

St.-Michaelstraat 30 5421 NK Gemert

  • Wij vinden het belangrijk om samen de ervaringen te delen en aan elkaar te laten zien wat we geleerd, ontdekt of gemaakt hebben. Met vieringen werken wij op onze school aan een leef- en werkgemeenschap van kinderen, ouders en team. We zitten dan bij elkaar in een stamgroep of met de hele school in de vieringruimte en genieten van de verbinding met elkaar en van de kleine en grote activiteiten. Vieringen zijn een plaats van ontmoeting op De Pandelaar.
Door te vieren hoor je erbij: vieren is delen, verbeelden, respecteren, uiten, presteren en zorgt voor verbinding.
  • Onder werken verstaan we het leren werken onder eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent leren plannen, uitvoeren, evalueren, hulp geven en hulp (leren) ontvangen. Dit doen we ten behoeve van het verwerken van kennis en opdoen van vaardigheden. Het werken is gericht op het vergroten van de persoonlijke expertise van een kind. Om het zelfstandig werken goed te laten verlopen wordt er structuur en rust geboden. Hierover worden met de kinderen duidelijk afspraken gemaakt. Ook nemen we ruimte en tijd om kinderen coöperatief te leren samenwerken.
  • Spelen zien wij als een oervorm van leren. Spel en onderzoek gaan en lopen vaak in elkaar over. Spelen brengt ontwikkeling op gang en draagt bij aan de motorische, sociale- en taalontwikkeling. Het bevordert ook zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, problemen oplossen, plannen, fantasie en creativiteit. Samen spelen stelt eisen aan of stimuleert samenwerkingsvaardigheden en flexibiliteit.
  • De kring is een moment waarop de stamgroep samenkomt met het oog op uitwisseling van kennis, gedachten en vaardigheden.
Dit betreft zowel gesprekken in de kring als in kleinere groepen, formeel en informeel. De kinderen overleggen en beslissen, filosoferen, vormen meningen en bespreken hun ervaringen. Ze ontwikkelen communicatieve vaardigheden. Er is veel aandacht voor gespreksdoelen, regels en taken. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen onze boodschap ontvangen en wij die van de kinderen. Geen prestatie zonder relatie.
  • De Pandelaar wil de kinderen uitdrukkelijk opvoeden met respect voor mens, milieu en natuur. Wij willen levend leren. Dat betekent dat we de wereld in de school willen halen. Tijdens wereldoriëntatie wordt zelfstandig leren en spelen afgewisseld door gestuurd en begeleid leren met als basis: ontdekken, ervaren en onderzoeken.  Er is veel ruimte voor eigen initiatieven en de sociale ontwikkeling van kinderen.

Al 25 jaar gaan de kinderen van de bovenbouw op de fiets naar  hun eigen schooltuin. Op deskundige wijze worden zij begeleid door mensen van de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze (VELT). Wij vinden dat we samen met de kinderen en de ouders moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig de omgeving en de wereldruimte beheert.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor de bekostiging van het onderwijs wordt de teldatum van 1 oktober aangehouden.

Dit schooljaar is deze telling reeds geschied en telt de school per 1 oktober 2014 214 leerlingen.

De telling per 1 oktober 2013 liet een leerlingenaantal van 210 zien. Dit aantal was t.o.v. van de 1 oktober telling 2012 behoorlijk gestegen. Deze groei was te verklaren door de enorme toestroom van kinderen van andere scholen en door verhuizingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
278
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven