Basisschool Reuzepas

Verdistraat 25 6164 CK Geleen

 • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
 • Muurschildering gemaakt door leerlingen van basisschool Reuzepas in samenwerking met Het Laagland.
 • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
 • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
 • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten en opbrengsten van het onderwijs worden op verschillende manieren en verschillende momenten in een schooljaar gemeten. Als school vinden we het belangrijk om te zien of onze inspanningen het beoogde effect gehad hebben bij de leerlingen individueel en als groep. Dit geeft ons informatie over de kwaliteit van ons onderwijs, wat gaat er goed en moeten we blijven doen en wat kunnen we verbeteren.

Voor de leerlingen is het ook van belang om de tussentijdse resultaten te meten omdat dit de motivatie kan vergroten om te zien wat er al geleerd is en we tegelijkertijd zien waar nog aandacht aan besteed kan worden.

Instrumenten, methodieken en procedures die gevolgd moeten worden om de kwaliteit te meten en te verbeteren zijn:

 • Methodegebonden toetsen: Resultaten worden geëvalueerd op groepsniveau en leiden bij de hoofdvakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen tot extra leerstof en/of instructies van de leerlingen.
 • Het Cito volgsysteem primair onderwijs: Resultaten worden besproken binnen de groepsbesprekingen. Met de ouders worden de resultaten besproken tijdens de rapportgesprekken. Conclusies worden getrokken op leerling-, groeps- en schoolniveau en kunnen leiden tot acties en kwaliteitsverbetering op deze drie niveaus. 
 • De leerlingen krijgen eind groep 6 en eind groep 7 een prognose VO op basis van LOVS gegevens. Zo wordt de druk van verwijzen in groep 8 weggehaald en hebben zowel ouders als leerkrachten samen een realistische en haalbare uitstroom voor ogen waar vanaf groep 7 aan gewerkt kan worden.
 • Toetskalender en leerlingenbesprekingen: De toetskalender wordt aan het begin van het schooljaar in samenspraak met de directie door de onderwijs coördinator opgemaakt.
 • De leerlingenbesprekingen vormen een vast onderdeel van de contacten tussen OC’er en leerkrachten en vinden minimaal 3x per jaar plaats.
 • Groepsbesprekingen worden gehouden bij aanvang van het schooljaar, in februari en in juni/juli plaats. Dit om de voortgang van leerresultaten te monitoren en evt. vervolgstappen te kunnen ondernemen.
 • SCOL, het volgmodel voor sociale competenties: Tweemaal per jaar wordt SCOL ingevuld door de leerkrachten en de leerlingen vanaf groep 5. Daarnaast nemen we via onze sociaal-emotionele methode KiVa tweemaal per jaar de KiVa-monitor af wat de leerkrachten een inkijk geeft in de pestbeleving en samenstelling van individuele kinderen en de groep.
 • Twee keer per schooljaar zijn er plannings- en voortgangsgesprek. Tijdens deze gesprekken wordt de afgelopen periode geëvalueerd en worden er afspraken gemaakt voor de komende periode. De bevindingen uit de diverse gesprekken kunnen leiden tot plannen/ interventies, scholing leerkrachten/school of nieuw beleid.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende factoren:

 • de gegevens van het LOVS
 • attitude leerling
 • het advies van de school

Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijk advies in samenspraak met ouders. Uit de gegevens die wij de laatste jaren van het Voortgezet Onderwijs krijgen, blijkt dat de meerderheid van onze oud-leerlingen het diploma in het VO haalt, dat wij bij het advies aangegeven hebben.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Goed onderwijs vraagt om een pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen, omdat ze ervaren dat hun leerkracht vertrouwen heeft in hun goede wil en in hun mogelijkheden. Het gaat om een klimaat waarin wordt gezorgd dat alle kinderen uitgedaagd worden om te presteren naar beste kunnen, terwijl ze daarbij de ondersteuning ontvangen waaraan ze op dat moment behoefte hebben. 

We hebben zorg voor alle leerlingen. Dat betekent dat we ons onderwijs zo adaptief mogelijk proberen te maken. Dat wil zeggen dat er in de groepen op diverse niveaus instructie wordt gegeven, rekening houdend met de leerbehoeften van de afzonderlijke leerlingen. Met andere woorden: het kind staat centraal en niet de leerstof!

Dit vraagt van leerkrachten deze uitgangspunten niet alleen te vertalen naar de manier waarop ze met kinderen omgaan, maar vereist ook dat zij nadenken over hun pedagogisch en didactisch handelen. Goede communicatie met ouders is hiervoor essentieel, in het belang van de kinderen en in het belang van de onderlinge relatie. Er is een schoolcultuur waarin teamleden vanuit een proactieve houding een goede samenwerking met ouders nastreven. De school stelt ouders in staat mee te denken over de ondersteuning van het kind in de groep en kan meedenken met ouders over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op een bij de school passende wijze mee te denken over het schoolbeleid en bevordert dat ouders mee kunnen doen met activiteiten in de klas en op de school.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Iedereen op Reuzepas is uniek.
 • We houden rekening met elkaar.
 • We hebben respect voor elkaar.

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool Reuzepas loopt geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, vandaar dat we vanuit inspectie onder het basistoezicht vallen.

De inspectie kijkt hiervoor naar:

 • Opbrengsten: zoals eindtoets basisonderwijs, examenresultaten, in-, door-, en uitstroomgegevens.
 • Signalen: onder meer klachten en (negatieve) berichtgevingen in de media.
 • Jaarstukken: onder meer schoolgids en jaarplan.
 • Nalevingsaspecten.

Terug naar boven