Basisschool Reuzepas

Verdistraat 25 6164 CK Geleen

 • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
 • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
 • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
 • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het afgelopen schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 geen eindtoets gemaakt door de corona-maatregelen en het sluiten van de scholen. Bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs is het schooladvies leidend. 

In de loop van 8 schooljaren heeft de school veel informatie verzameld over een leerling. Zoals de resultaten van de Cito LVS toetsen waarvan de resultaten keurig in een grafiek weergegeven worden, of het advies over het vervolgonderwijs dat vanaf groep 6 wordt gegeven en natuurlijk ook de observaties die leerkrachten gedurende 8 jaar gedaan hebben om werkhouding, concentratie en motivatie tot leren in kaart te brengen. Al deze informatie wordt in groep 8 gebruikt om een schooladvies te geven voor het Voortgezet onderwijs. Als de school een advies gegeven heeft  was er andere jaren ook nog de Cito eindtoets zodat school samen met de ouders nog eens konden kijken of het goede advies gegeven is of dat het misschien bijgesteld moest worden.

Dit schooljaar ging dit dus anders. Maar alle kinderen zijn toegelaten op de voortgezet onderwijs op basis van het advies van de school.

Bs Reuzepas is trots om te laten zien dat het uitstroomprofiel van de leerlingen naar het VO in 2019 hoger was dan van de schoolvergelijkingsgroep. Dit schooljaar zien we ondanks het feit dat er geen Cito Eindtoets dat de uitstroom weer beter is als vorig schooljaar.

Schooladvies schooljaar 2019 - 2020:

 • 7% VMBO BL
 • 28% VMBO KL
 • 24% VMBO TL
 • 41% HAVO/ VWO.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten en opbrengsten van het onderwijs worden op verschillende manieren en verschillende momenten in een schooljaar gemeten. Als school vinden we het belangrijk om te zien of onze inspanningen het beoogde effect gehad hebben bij de leerlingen individueel en als groep. Dit geeft ons informatie over de kwaliteit van ons onderwijs, wat gaat er goed en moeten we blijven doen en wat kunnen we verbeteren.

Voor de leerlingen is het ook van belang om de tussentijdse resultaten te meten omdat dit de motivatie kan vergroten om te zien wat er al geleerd is en we tegelijkertijd zien waar nog aandacht aan besteed kan worden.

Instrumenten, methodieken en procedures die gevolgd moeten worden om de kwaliteit te meten en te verbeteren zijn:

 • Methodegebonden toetsen: Resultaten worden geëvalueerd op groepsniveau en leiden bij de hoofdvakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen tot extra leerstof en/of instructies van de leerlingen.
 • Het Cito volgsysteem primair onderwijs: Resultaten worden besproken binnen de groepsbesprekingen. Met de ouders worden de resultaten besproken tijdens de rapportgesprekken. Conclusies worden getrokken op leerling-, groeps- en schoolniveau en kunnen leiden tot acties en kwaliteitsverbetering op deze drie niveaus. 
 • De leerlingen krijgen eind groep 6 en eind groep 7 een prognose VO op basis van LOVS gegevens. Zo wordt de druk van verwijzen in groep 8 weggehaald en hebben zowel ouders als leerkrachten samen een realistische en haalbare uitstroom voor ogen waar vanaf groep 7 aan gewerkt kan worden.
 • Toetskalender en leerlingenbesprekingen: De toetskalender wordt aan het begin van het schooljaar in samenspraak met de directie door de onderwijs coördinator opgemaakt.
 • De leerlingenbesprekingen vormen een vast onderdeel van de contacten tussen OC’er en leerkrachten en vinden minimaal 3x per jaar plaats.
 • Groepsbesprekingen worden gehouden bij aanvang van het schooljaar, in februari en in juni/juli plaats. Dit om de voortgang van leerresultaten te monitoren en evt. vervolgstappen te kunnen ondernemen.
 • ZIEN, het volgmodel voor sociale competenties: 2x per jaar wordt Zien ingevuld door de leerkrachten en de leerlingen vanaf groep 5
 • Twee keer per schooljaar zijn er plannings- en voortgangsgesprek. Tijdens deze gesprekken wordt de afgelopen periode geëvalueerd en worden er afspraken gemaakt voor de komende periode. De bevindingen uit de diverse gesprekken kunnen leiden tot plannen/ interventies, scholing leerkrachten/school of nieuw beleid.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende factoren:

 • de gegevens van het LOVS
 • attitude leerling
 • het advies van de school

Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijk advies in samenspraak met ouders. Uit de gegevens die wij de laatste jaren van het Voortgezet Onderwijs krijgen, blijkt dat de meerderheid van onze oud-leerlingen het diploma in het VO haalt, dat wij bij het advies aangegeven hebben.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool Reuzepas loopt geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, vandaar dat we vanuit inspectie onder het basistoezicht vallen.

De inspectie kijkt hiervoor naar:

 • Opbrengsten: zoals eindtoets basisonderwijs, examenresultaten, in-, door-, en uitstroomgegevens.
 • Signalen: onder meer klachten en (negatieve) berichtgevingen in de media.
 • Jaarstukken: onder meer schoolgids en jaarplan.
 • Nalevingsaspecten.

Terug naar boven