Basisschool Reuzepas

Verdistraat 25 6164 CK Geleen

  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas

Het team

Toelichting van de school

Binnen ons team werken mensen zowel op fulltime als op parttime basis. De meeste leerkrachten hebben een lesgevende taak, maar er zijn ook leerkrachten die deels een ondersteunende taak hebben. Ook zijn er een conciërge,  klassenassistenten, 2 onderwijscoördinatoren en een directeur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Triade heeft een vervangerspool. Bij ziekte wordt hier een beroep op gedaan. Alle vervangers zijn geregistreerd in een digitaal platform. De directeur kan door digitaal een verzoek in te dienen snel een vervanger op school hebben.

Als er geen vervanger beschikbaar is zal het vervangingsbeleid van Triade ingezet worden. Kortweg betekent dit dat de school het zelf zal proberen op te lossen door inzet van ambulant personeel of door groepen te verdelen over andere klassen. Als dit niet mogelijk is zullen er groepen volgens een schema beurtelings naar huis gestuurd worden.

Voor het vervangingsbeleid van Stichting Triade, zie bijlage.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Sporten en bewegen vinden we heel belangrijk voor kinderen. Op BS Reuzepas gaan alle leerlingen van groep 1 en 2 elke dag naar de gym-speelzaal op school of spelen ze buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben minstens anderhalf uur gym per week in 2 lessen in de gymzaal aan de Gounodstraat. De gymlessen worden voor groep 3 t/m 8 gegeven door een vakleerkracht van Ecsplore. Daarnaast hebben we recent de speelplaats zo ingericht dat het kinderen in de pauzes uitdaagt tot meer bewegen en zorgen de leerkrachten tussen de lessen door regelmatig voor extra beweegmomenten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 gaat wekelijks naar school van maandag t/m donderdag.

Groep 2 t/m 4 gaan wekelijks naar school van maandag t/m donderdag en vrijdag ochtend.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op BS Reuzepas wordt in de groepen 1-2 gewerkt met beredeneerd aan door middel van thematisch onderwijs. Binnen elk thema komen de doelen voor taal, rekenen, spel, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling dagelijks terug en worden met elkaar gekoppeld waar mogelijk. 

In groep 3, 4 en 5 wordt het aanbod van de hoofdvakken verder verwerkt in circuitvorm. In de middag wordt ook in groep 3 het thematisch onderwijs verder uitgewerkt.

In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met weektaken op niveau. De leerlingen krijgen korte klassikale instructies voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, waarna ze zelfstandig de leerstof verwerken. De verwerking gebeurt deels op Chromebooks waar de kinderen op het eigen niveau werken en het andere deel verwerken ze schriftelijk. Tijdens het zelfstandig werken worden er door de leerkracht instructies gegeven aan kleine groepen op niveau. In de middag hebben wij aandacht voor de wereld oriënterende vakken middels een projectmatig aanbod. Dit is op dit moment nog volop in ontwikkeling.

Vanaf groep 3 starten de kinderen met een leeskwartier, waarbij zwakke lezers ondersteuning krijgen.

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven