Basisschool Reuzepas

Verdistraat 25 6164 CK Geleen

 • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
 • Muurschildering gemaakt door leerlingen van basisschool Reuzepas in samenwerking met Het Laagland.
 • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
 • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
 • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas

Het team

Toelichting van de school

Binnen ons team werken mensen zowel op fulltime als op parttime basis. De meeste leerkrachten hebben een lesgevende taak, maar er zijn ook leerkrachten die deels een ondersteunende taak hebben. Ook zijn er een conciërge,  klassenassistenten, 2 onderwijscoördinatoren en een directeur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Triade heeft een vervangerspool. Bij ziekte wordt hier een beroep op gedaan. Alle vervangers zijn geregistreerd in een digitaal platform. De directeur kan door digitaal een verzoek in te dienen snel een vervanger op school hebben.

Als er geen vervanger beschikbaar is zal het vervangingsbeleid van Triade ingezet worden. Kortweg betekent dit dat de school het zelf zal proberen op te lossen door inzet van ambulant personeel of door groepen te verdelen over andere klassen. Als dit niet mogelijk is zullen er groepen volgens een schema beurtelings naar huis gestuurd worden.

Voor het vervangingsbeleid van Stichting Triade, zie bijlage.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Sporten en bewegen vinden we heel belangrijk voor kinderen. Op BS Reuzepas gaan alle leerlingen van groep 1 en 2 elke dag naar de gym-speelzaal op school of spelen ze buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben minstens anderhalf uur gym per week in 2 lessen in de gymzaal aan de Gounodstraat. De gymlessen worden voor groep 1 t/m 8 gegeven door een vakleerkracht van Ecsplore. Daarnaast hebben we recent de speelplaats zo ingericht dat het kinderen in de pauzes uitdaagt tot meer bewegen en zorgen de leerkrachten tussen de lessen door regelmatig voor extra beweegmomenten.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 gaat wekelijks naar school van maandag t/m donderdag.

Groep 2 t/m 4 gaan wekelijks naar school van maandag t/m donderdag en vrijdag ochtend tot 12:15 uur.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 t/m 8 gaat wekelijks naar school van maandag t/m vrijdag.

We werken in groep 3, 4 en 5 in circuitvorm. De groep wordt hierdoor in kleine subgroepen. De leerkracht neemt afwisselend een groepje onder zijn/haar hoede. Zo kan de leerkracht elke leerling goed volgen in zijn/haar ontwikkeling.

In groep 6, 7 en 8 werken we met weektaken. Op deze manier stimuleren we de zelfstandigheid van onze leerlingen en kan de leerkracht met kleine groepen aan de slag ter instructie of verrijking.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Omdat alle leerlingen verschillend zijn, houdt de school zoveel mogelijk rekening met de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. In de klassen zijn er grote niveauverschillen zichtbaar, met een diversiteit aan ondersteuningsbehoefte. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning of uitdaging nodig voor rekenen of taal, terwijl andere kinderen extra ondersteuning nodig hebben in taakaanpak, concentratie of in het maken van vrienden. Daarom werken de kinderen in de klassen op hun eigen niveau aan de basisvakken en werken ze samen met de leerkracht aan hun doele gedurende verwerkingsmomenten. De school probeert ouders hier zoveel mogelijk bij te betrekken, ouders worden gezien als partners in onderwijs en opvoeding. Naast de circuits en de individuele weektaken zijn er ook klassikale activiteiten en groepsopdrachten om te werken aan vaardigheden die de leerlingen van deze tijd nodig hebben.

De school vindt het belangrijk dat er begrip, acceptatie en respect is voor de eigenheid van alle kinderen. De school gebruikt daarvoor de KiVa methode, een pedagogisch concept met lessen waarbij deze thema's centraal staan. Alle leerlingen zijn verschillend en daar houdt de school zoveel mogelijk rekening mee. Ouders zijn bij dit alles heel belangrijk, ze zijn partners van de school in onderwijs en opvoeding.

De school kan ondersteuning bieden aan:

 • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden.
 • Leerlingen die bij Nederlandse taal extra ondersteuning nodig hebben.
 • Leerlingen die extra instructie, leertijd en verwerking nodig hebben.
 • Leerlingen met rekenhulpvragen (dyscalculie).
 • Leerlingen met dyslexie.
 • Meer- en hoogbegaafde leerlingen.
 • Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben m.b.t. gedrag.

Voordat een leerling geplaatst kan worden op onze school kijken we altijd eerst of de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de andere kinderen in de groep ook gewaarborgd blijven. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Basisschool Reuzepas streeft ernaar dat elk kind zich op zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen. Dit willen we dit schooljaar realiseren door kleine klassen te hanteren, zodat de leerkracht voldoende tijd heeft om elk kind op zijn/haar eigen niveau te ondersteunen. Daarnaast willen we ons onderwijs verder ontwikkelen door elk kind zo veel als mogelijk op maat te ondersteunen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven