Basisschool Sterrenrijk

Molenstraat 42A 6161 CV Geleen

  • Zowel binnen als buiten het stamgroepslokaal zijn werkplekken voor leerlingen ingericht
  • In de onderbouwgroepen is volop ruimte en gelegenheid om te ontdekken, te spelen, te leren en te bewegen.
  • We werken schoolbreed met PBS (Positive Behavior Support).
  • We besteden veel aandacht aan lezen, rekenen en taal. Maar er is natuurlijk veel meer te leren en te ontwikkelen in de basisschooltijd.
  • We maken gebruik van moderne ICT-middelen en ondersteuning bij ons onderwijs.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We brengen resultaten in kaart door observaties van de leerkracht, methodetoetsen en de toetsen uit het leerlingvolgsysteem van Cito (groepen 3 t/m 8). In de groepen 1-2 werken we met leerlijnen van kindvolgsysteem Parnassys. De totale ontwikkeling van onze basisschoolleerlingen volgen we gedurende de gehele periode met het kindvolgsysteem van Parnassys.  

Tijdens de groepsbesprekingen van leerkracht en onderwijscoördinator, wordt de planning gemaakt voor het verzamelen van gegevens en worden de resultaten tussentijds gevolgd en besproken. Wanneer nodig passen we het aanbod aan.

De leerkrachten richten zich in de groep op het geven van effectief onderwijs. Dat wil zeggen dat de leerkracht kwalitatief goed passend onderwijs geeft en een positief werkklimaat realiseert. De leerkracht houdt de onderwijscoördinator op de hoogte van de algemene preventieve zorg in de groep.

Tijdens oudergesprekken informeert de leerkracht de ouder(s)/verzorger(s) over aanbod, interventies en de daarbij behorende resultaten. Indien nodig zorgt de leerkracht ervoor dat er aanvullende onderwijsondersteuning binnen de groep gegeven wordt en bespreekt dat plan met de ouder(s)/verzorger(s).

Als blijkt dat interventies niet voldoende resultaat opleveren, bespreekt de leerkracht dit met de onderwijscoördinator en eventueel een interne specialist. Ook dan wordt er een plan gemaakt dat we met ouder(s)/verzorger(s) delen. Soms is het nodig dat wij een externe specialist inschakelen. Uiteraard worden ouder(s)/verzorger(s) hier altijd in betrokken. Op basis van een analyse en een voorlopige diagnose van de systematisch verzamelde informatie stellen de betrokkenen (leerkracht, ouders, onderwijscoördinator, specialist) dan samen een plan van handelen op.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven