Basisschool Sterrenrijk

Molenstraat 42A 6161 CV Geleen

  • Zowel binnen als buiten het stamgroepslokaal zijn werkplekken voor leerlingen ingericht
  • In de onderbouwgroepen is volop ruimte en gelegenheid om te ontdekken, te spelen, te leren en te bewegen.
  • We werken schoolbreed met PBS (Positive Behavior Support).
  • We besteden veel aandacht aan lezen, rekenen en taal. Maar er is natuurlijk veel meer te leren en te ontwikkelen in de basisschooltijd.
  • We maken gebruik van moderne ICT-middelen en ondersteuning bij ons onderwijs.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We brengen resultaten in kaart door observaties van de leerkracht, methodetoetsen en de toetsen uit het leerlingvolgsysteem van Cito (groepen 3 t/m 8). In de groepen 1-2 werken we met leerlijnen van kindvolgsysteem Parnassys. De totale ontwikkeling van onze basisschoolleerlingen volgen we gedurende de gehele periode met het kindvolgsysteem van Parnassys.  

Tijdens de groepsbesprekingen van leerkracht en onderwijscoördinator, wordt de planning gemaakt voor het verzamelen van gegevens en worden de resultaten tussentijds gevolgd en besproken. Wanneer nodig passen we het aanbod aan.

De leerkrachten richten zich in de groep op het geven van effectief onderwijs. Dat wil zeggen dat de leerkracht kwalitatief goed passend onderwijs geeft en een positief werkklimaat realiseert. De leerkracht houdt de onderwijscoördinator op de hoogte van de algemene preventieve zorg in de groep.

Tijdens oudergesprekken informeert de leerkracht de ouder(s)/verzorger(s) over aanbod, interventies en de daarbij behorende resultaten. Indien nodig zorgt de leerkracht ervoor dat er aanvullende onderwijsondersteuning binnen de groep gegeven wordt en bespreekt dat plan met de ouder(s)/verzorger(s).

Als blijkt dat interventies niet voldoende resultaat opleveren, bespreekt de leerkracht dit met de onderwijscoördinator en eventueel een interne specialist. Ook dan wordt er een plan gemaakt dat we met ouder(s)/verzorger(s) delen. Soms is het nodig dat wij een externe specialist inschakelen. Uiteraard worden ouder(s)/verzorger(s) hier altijd in betrokken. Op basis van een analyse en een voorlopige diagnose van de systematisch verzamelde informatie stellen de betrokkenen (leerkracht, ouders, onderwijscoördinator, specialist) dan samen een plan van handelen op.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven