Basisschool Sterrenrijk

Molenstraat 42A 6161 CV Geleen

  • Zowel binnen als buiten het stamgroepslokaal zijn werkplekken voor leerlingen ingericht
  • In de onderbouwgroepen is volop ruimte en gelegenheid om te ontdekken, te spelen, te leren en te bewegen.
  • We werken schoolbreed met PBS (Positive Behavior Support).
  • We besteden veel aandacht aan lezen, rekenen en taal. Maar er is natuurlijk veel meer te leren en te ontwikkelen in de basisschooltijd.
  • We maken gebruik van moderne ICT-middelen en ondersteuning bij ons onderwijs.

Het team

Toelichting van de school

Het team van Sterrenrijk bestaat uit enthousiaste, gedreven onderwijsmensen met oog en oor voor elk kind. Onze drijfveren zijn het geven van goed basisonderwijs en het bieden van een omgeving waarin elk kind kan stralen. We werken als team van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel samen om dit te verwezenlijken. De rol van ouders is een cruciale factor in een goede begeleiding van een kind op school; ons ideaalbeeld is dat ouders en onderwijsprofessionals samen vorm geven aan een mooie en succesvolle basisschooltijd. Als lerende organisatie vragen we ons daarbij voortdurend af: doen we de goede dingen en doen we die dingen goed? We zijn geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en kijken steeds waar we het nóg beter kunnen doen. 

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht niet aanwezig is, zorgen wij voor vervanging (indien beschikbaar). Dat kan door inzet van een van onze eigen parttime leerkrachten of door een beroep te doen op het vervangersbestand van ons schoolbestuur. Wij streven daarbij altijd naar zoveel mogelijk continuïteit in de groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we volgens de visie "RIJK Onderwijs". De leerlingen zijn gegroepeerd in leeftijdshomogene- en leeftijdsheterogene groepen (combinatieklassen). Voor verschillende vakgebieden kunnen kinderen ook in groepsdoorbroken ontwikkelrijken werken.

Vanaf maart 2020 zijn we geconfronteerd met de coronapandemie en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. We hebben ons in deze periode volledig gericht op het zo goed mogelijk doorgang laten vinden van het onderwijs en begeleiding aan onze leerlingen. De verdere uitrol en uitkristallisering van onze onderwijsontwikkeling is daarbij logischerwijs naar het tweede plan verschoven. De komende periode richten we ons allereerst, met de beschikbare steunpakketten van de overheid, op het inlopen van de vertragingen en achterstanden ten gevolge van de coronacrisis, uiteraard binnen de kaders van RIJK onderwijs. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen met thematisch onderwijs waarbij veel aandacht is voor spel en beweging. De groepen 1 en 2 werken ontwikkelingsgericht en volgens leerlijnen. De leerlijnen geven de ontwikkelingsdoelen aan en vormen daarmee een gefaseerde richtlijn in de begeleiding. Het is mogelijk dat individuele kinderen vanuit de groepen 1 en 2 aansluiten bij de ontwikkelrijken van groep 3.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We bieden de leerstof voor rekenen, taal en lezen in samenhang en op niveau aan in de ontwikkelrijken. Hierbij clusteren we de uren per kernvakgebied, zodat er geen versnippering van de onderwijstijd plaatsvindt. De kinderen kunnen zich binnen elk ontwikkelrijk in een aaneengesloten periode van anderhalf tot 2 uur volledig richten op het zich eigen maken, verwerken van en verdiepen in de aangeboden kennis of vaardigheden. Het aanbod is thematisch en/of in samenhang, we spreken verschillende leerstijlen en talenten aan en we zetten structureel bewegend leren, coöperatieve werkvormen en 21e eeuwse vaardigheden in. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden basisondersteuning en gaan daarbij uit van verschillen. We kijken naar de ontwikkeling, de talenten en de mogelijkheden van een kind en gaan er daarbij van uit dat "het gemiddelde kind" niet bestaat. Dit gedachtegoed hebben we uitgewerkt in de visie "RIJK onderwijs', waarmee we in schooljaar 2019-2020 gestart zijn. 

In schooljaar 2021-2022 richten we ons allereerst, met de beschikbare steunpakketten van de overheid, op het inlopen van de vertragingen en achterstanden ten gevolge van de coronacrisis, uiteraard binnen de kaders van RIJK onderwijs. 

Uiteraard zijn de begeleidingsmogelijkheden van het team niet onbegrensd. Bij de aanname van leerlingen zijn belangrijke voorwaarden dat het kind leerbaar is, dat het geen bedreiging of belemmering vormt voor de ontwikkeling van medeleerlingen, dat de ouders de bereidheid hebben gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen bij de begeleiding van het kind en dat het klimaat voor medeleerlingen en teamleden veilig is. 

De ondersteuningsmogelijkheden die we nog (door)ontwikkelen, zijn gericht op het versterken en uitbreiden van het gedifferentieerde onderwijsaanbod en –leerlingbegeleiding  binnen de basisondersteuning en passend binnen de ontwikkelingsgebieden: planmatig werken,  rekenproblematiek en dyscalculie, dyslexie en hoog- en meerbegaafdheid. 

Algemene informatie over passend onderwijs en de werkwijze van het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek vindt u onder Kwaliteitszorg.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Een doorgaande lijn van peutertijd naar basisschooltijd is van belang voor een evenwichtige, doorgaande ontwikkeling van een kind. Daarom willen we voorkomen dat er een 'knip' in de ontwikkeling ontstaat op het moment dat een kind 4 jaar wordt en naar de 'grote school' mag.

Om dit te bereiken werken we samen met de kinderopvangorganisatie en zorgen we, voordat een kleuter bij ons start, voor een persoonlijke kennismaking met ouder(s) en kind én een individuele, persoonlijke overdracht met de begeleider(s) van de peuter/kinderopvang. We verzorgen samen met onze inpandige peuter/kinderopvang een doorgaande lijn door gezamenlijke activiteiten te organiseren voor peuters en kleuters, door meeloopochtenden en door een afstemming van ons aanbod voor wat betreft thema's en woordenschat.   

In de kleutergroepen stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen met thematisch onderwijs waarbij veel aandacht is voor spel en beweging. We werken daarbij ontwikkelingsgericht en volgens leerlijnen. Deze leerlijnen geven de ontwikkelingsdoelen aan en vormen daarmee een gefaseerde richtlijn in de begeleiding. Het is mogelijk dat individuele kinderen vanuit de groepen 1 en 2 aansluiten bij de ontwikkelrijken van groep 3.

Terug naar boven