Basisschool De Kluis

Meeuwenlaan 4 6165 SW Geleen

  • Basisschool De Kluis is gevestigd in de wijk ‘De Kluis’. De basisschool ligt in een wijk met voornamelijk laagbouw met rustige straten en ve
  • De school is een deel van de wijk en wil ook deelnemen aan de maatschappij. Kinderen kunnen dan ook veilig spelen op de openbare speelplaats aan de voorzijde van de school.
  • Op de Kluis volgt ieder kind zijn eigen bijzondere weg op zoek naar wijsheden voor het leven.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Cito eindtoets.

De uitkomsten van de cito eindtoets meten de prestaties van kinderen op verschillende vak-onderdelen. De Kluis scoort hier goed in vergelijking met scholen die tot dezelfde scholengroep behoren. Dat de citotoets niet alles zegt over de kwaliteit van een school is helder. Het belangrijkste is dat de resultaten per individueel kind passend zijn. 

Meer weten? Maak gerust afspraak met de directie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het verwijzen naar het vervolgonderwijs is een belangrijke taak van de school.

Vanaf eind groep 6 worden ouders middels het rapport en de profielkaart VO geïnformeerd over het uitstroomprofiel van hun kind. Dit is wettelijk zo bepaald. Het is en blijft dan een voorlopig uitstroomperspectief. In november krijgen de leerlingen van groep 8 een voorlopig advies VO en in februari het definitieve advies VO. Vanaf dan kunnen leerlingen inschrijven bij de VO-school naar keuze.

Het advies is ten alle tijden een schooladvies. Dat wil zeggen dat dit advies niet geformuleerd wordt door enkel de leerkracht(en) van groep 8, maar in samenspraak met de leerkracht(en) van groep 7 van het voorafgaande jaar, de OC-er en de directeur. Voor dit advies wordt gekeken naar  het LVS, de sociaal emotionele ontwikkeling, huiswerkhouding en de executieve functies waaronder de zelfstandigheid en taakgerichtheid.

Wij streven altijd naar een passend advies voor ieder kind.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van onderwijs heeft de school het laatst in 2017 bezocht voor een onderzoek. De uitkomsten van dit bezoek waren positief over de ontwikkelingen waarin de school zich bevindt. Het team onder leiding van de directie en de intern begeleider is zich bewust van de ontwikkeldoelen waaraan gewerkt dient te worden.

Terug naar boven