Basisschool De Kluis

Meeuwenlaan 4 6165 SW Geleen

  • Bs de kluis ligt midden in de rustige en 'groene' wijk de Kluis.
  • De school is een deel van de wijk en wil ook deelnemen aan de maatschappij. Kinderen kunnen dan ook veilig spelen op de openbare speelplaats aan de voorzijde van de school.
  • De Kluis is een school die staat voor:
openheid, respect, acceptatie en zorg. 
tevens zijn er een BSO en een KDV.
  • We geven goed/modern onderwijs in een frisse schoolomgeving waarbij we naar passende resultaten bij alle kinderen streven.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Cito eindtoets.

De uitkomsten van de cito eindtoets meten de prestaties van kinderen op verschillende vakonderdelen. De Kluis scoort hier goed in vergelijking met scholen die tot dezelfde scholengroep behoren. Dat de citotoets niet alles zegt over de kwaliteit van een school is helder. Het belangrijkste is dat de resultaten per individueel kind passend zijn. In de gemiddelde score die hier is vermeld zijn 3 kinderen niet meegeteld wegens te kort op school. De daadwerkelijke score is dan ook 538.7 voor het jaar 2012/2013. Ook van belang is dat de resultaten van de kinderen standhouden in het voortgezet onderwijs. Meer dan 85% van alle ex-Kluis leerlingen zit na 3 jaar voortgezet onderwijs nog altijd op het geadviseerde niveau. Dit zegt dus iets over de waarde van de behaalde cijfers. De basis die op de Kluis wordt aangeboden is dus degelijk en de resultaten zijn mede een bevestiging voor de aanpak van ons onderwijs.

Meer weten? Maak gerust afspraak met de directie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het verwijzen naar het vervolgonderwijs is een belangrijke taak van de school. Dit gebeurt op basis van verschillende criteria en in overleg met ouders. Enkele van de zaken waar we op letten zijn:

  • Sociaal emotionele ontwikkeling van het kind
  • Taakgerichtheid
  • Werkhouding
  • Prestaties in de behaalde toetsen (methodetoetsen, LOVS en Cito eindtoets)
  • etc.

Wij streven altijd naar een passend advies voor ieder kind.

De kwaliteit van het advies kunnen we o.a. aflezen aan het percentage kinderen dat na 3 jaar nog altijd op het geadviseerde niveau onderwijs volgt. Voor de Kluis is dit iets hoger dan 85%.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van onderwijs heeft de school het laatst in 2012 bezocht voor een onderzoek. De uitkomsten van dit bezoek waren positief over de ontwikkelingen waarin de school zich bevindt. Het team onder leiding van de directie en de intern begeleider is zich bewust van de ontwikkeldoelen waaraan gewerkt dient te worden.

Terug naar boven