Basisschool t Klokhuis

Hazelaar 47 5664 VE Geldrop

Schoolfoto van Basisschool t Klokhuis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uitslag van de cito eindtoets wordt door de inspectie van onderwijs vergeleken met gemiddelde scores van vergelijkbare scholen. De inspectie gebruikt hiervoor het percentage leerlinggewichten om een vergelijkbare groep te formeren.

De afgelopen 2 jaar hebben wij als team in het bijzonder, sterk geïnvesteerd in het opbrengstgericht werken op onze school. Dit heeft geleid tot steeds betere resultaten van de schoolverlatersgroepen en een grote vooruitgang in de tussenresultaten van alle groepen op onze school. Wij zijn trots op het bereikte resultaat!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2015 is de Inspectie van het Onderwijs voor het laatst op bezoek geweest.

In het verleden werd de school bezocht door de onderwijsinspectie. Eenbes heeft als organisatie zelf ook vormen van bewaken van de Kwaliteitszorg uitgezet. Dan is het niet(meer) nodig dat de school door Inspectie wordt bezocht. Je regelt dan zelf dit Toezicht door bijvoorbeeld visitaties en audits in te richten. In november 2017 is onze school gevisiteerd door collega’s van andere Eenbes- scholen. In april 2019 heeft een Audit plaats gevonden door collega’s van andere scholen.

Het verslag vindt u in de bijlage.


Terug naar boven