Eenbesbasisschool Vijfblad

Linze 3 5667 AH Geldrop

Schoolfoto van Eenbesbasisschool Vijfblad

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hechten wij belang aan goede resultaten. Wij halen uit de kinderen wat erin zit. Op onze school telt elk kind mee. Ook kinderen , die de niveautoets maken. Het is echter niet alleen het resultaat dat telt: de schooltijd van uw kind moet waardevol zijn voor het plezier in leren. Wij ontwikkelen samen met uw kind ook zelfvertrouwen, zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken, sociale vaardigheden en doorzettingsvermogen. Die vaardigheden kunnen we niet laten zien in meetbare resultaten. Het tevredenheidsonderzoek geeft daarover meer informatie. Die vindt u op onze website: www.vijfblad.nl

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft onderwijsbehoeften waar we rekening mee houden. Waar we als school aanpassingen doen (denk aan: werkplek, instructie, tijd voor een gesprek, individuele aandacht of juist behoefte aan samenwerking) verwachten we ook dat ieder kind met respect omgaat met klasgenoten en leerkrachten. We gaan voor een veilige omgeving waar ieder kind vol vertrouwen kan ontwikkelen. Dat vraagt in de groep respect en oprechte interesse. Betrokkenheid naar elkaar. Op school werken we met de methode Kwink voor het Sociaal Emotioneel Leren. We volgen leerlingen met Zien en Kijk! We nemen sociogrammen af en bespreken de groep met de interne begeleider maar ook met elkaar. In groep 6 zetten we het project Fides in om de kinderen nog meer bagage mee te geven. Sociaal Emotioneel Leren heeft dagelijks de aandacht. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Samen
  • Oprecht

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven