Eenbesbasisschool Vijfblad

Linze 3 5667 AH Geldrop

 • Schoolfoto van Eenbesbasisschool Vijfblad
 • Schoolfoto van Eenbesbasisschool Vijfblad
 • Schoolfoto van Eenbesbasisschool Vijfblad

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Centrale Eindtoets is een van de instrumenten die een rol spelen bij de schoolkeuze van onze schoolverlaters. Deze toets heeft nog een andere functie; het is een indicatie voor de kwaliteit van ons onderwijs. De resultaten van de leerlingen worden ‘vertaald’ in een schoolrapport.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De vorderingen van de leerlingen worden door de leerkracht bijgehouden. Regelmatig zijn er toetsen over de behandelde leerstof. Daarnaast hanteert de school een leerlingvolgsysteem (CITO-LOVS). De centrale eindtoets is ook onderdeel van het Cito-LOVS. We gebruiken de toetsen voor taalverzorging/spelling, technisch en begrijpend lezenen rekenen/wiskunde. De toetsen worden 2 maal per jaar afgenomen en staan in het rapport. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen, gebruiken we de vragenlijsten van ZIEN!.in de groepen 6,7,8 maken we ook gebruik van de leerlingvragenlijsten van ZIEN!.  In de kleutergroepen volgen we de leerlingen door observaties en de leerlijnen van  ParnasSys.  

Door het gebruik van deze instrumenten krijgt school een goed beeld van de vorderingen van de leerlingen op school en van groei die de groep heeft laten zien. Met deze gegevens kan het onderwijs aan individuele kinderen, op groepsniveau of schoolniveau het best passend gemaakt worden.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om te komen tot een zo goed mogelijke overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs volgen we op onze school de PrimairOnderwijs-Voortgezet Onderwijs-procedure (POVO). Hierdoor worden de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen goed doorgegeven aan het voortgezet onderwijs.   

De leerlingen van groep 8 nemen in april deel aan de Centrale Eindtoets van Cito. De kinderen krijgen al voor de eindtoets een advies over het niveau voor het voortgezet onderwijs. In groep 7 wordt een pré advies gegeven en in groep 8 een eindadvies. Op basis van de informatie uit het leerlingvolgsystemen (methodetoetsen, Cito en Zien!) én de observaties van de leerkrachten wordt dit advies opgesteld. Met dit advies in de hand kunnen ouders hun kind aanmelden op één school voor voortgezet onderwijs. De VO-school beslist of uw kind wordt toegelaten. Het schooladvies is bindend voor VO-school. Het schooladvies kan worden bijgesteld door school wanneer de uitslag van de centrale eindtoets of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

De school zorgt ervoor dat de ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8 voldoende informatie krijgen over de overgang naar het vervolgonderwijs.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veelzijdig 

 • We vinden ieder kind uniek.
 • We zien ieders kwaliteiten. 
 • We zijn betrokken bij de maatschappij en staan midden in de samenleving. 
 • We hebben veel specialisten in ons team. 
 • We zijn in beweging.  

Veilig en vertrouwd 

 • We zijn verdraagzaam; we waarderen verschillen en veroordelen niet. 
 • We zorgen voor een doorgaande lijn. 
 • We kennen onszelf en elkaar. 
 • We houden de lijntjes kort. 
 • We vragen bij de expert om hulp. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veelzijdig
 • Veilig en vertrouwd

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op onze website leest u op welke manieren we de kwaliteit monitoren. 

Terug naar boven