Eenbes Basisschool De Rots

Amundsenstraat 53 5665 VS Geldrop

 • Samen spelen en samen werken. Iedereen hoort erbij.
 • Op De Rots dagen wij leerlingen uit hun talenten en kennis te laten zien. Uw kind krijgt inzicht in wat hij wil, kan en moet leren.
 • Op De Rots krijg ik van de meester of juf de juiste hulp op de juiste plek. Als ik het nodig heb, helpen ze mij een handje.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2014-2015 maken wij gebruik van de digitale eindtoets Route 8.  Wij weten wat wij van de leerlingen kunnen verwachten.  Hieruit mogen wij concluderen dat wij bij onze leerlingen de verwachte resultaten hebben behaald en zelfs, bij een aantal leerlingen, meer dan verwacht kon worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We meten de tussenresultaten voor de korte termijn met de methodetoetsen.

Deze methodetoetsen geven ons zicht op wat er geleerd is de afgelopen periode.

Verder nemen wij de Cito leerlingvolgsysteem toetsen af volgens de toetskalender van het Cito. Deze resultaten zeggen ons iets over wat de leerlingen op de lange termijn hebben vastgehouden van hun kennis.

Al deze toetsen gebruiken wij om ons onderwijsleerproces aan te kunnen passen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Dat doen we door met de leerkrachten, intern begeleider en directie de resultaten te analyseren en op basis daarvan het onderwijs aan de groepen verder vorm te geven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We hebben een goed gedrag beleid. 

Hierin wordt beschreven hoe wij omgaan met elkaar en hoe wij de leerlingen leren om dit later ook te kunnen/doen.

We benoemen het gedrag wat we van de leerlingen zien en wat we graag willen. We benaderen kinderen positief. Onze regels zijn positief verwoord. 

 • Ik, jij, hij en zij, iedereen hoort erbij
 • Houd je mond als er niets aardigs uit komt
 • Pesten is nooit goed, zorg dus dat je aardig doet
 • Hand omhoog en stil, dan hoor je wat ik zeggen wil
 • Hoe leuk het buiten ook was kom rustig in de klas
 • Wij zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt
 • Eerst denken dan doen
 • Stop houd op, ik wil niet dat je.....
 • Samen spelen, samen delen
 • Alle dingen hebben een doel, goed zorgen voor je spullen is cool

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veilig
 • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven