Eenbes Basisschool De Rots

Amundsenstraat 53 5665 VS Geldrop

 • Samen spelen en samen werken. Iedereen hoort erbij.
 • Op De Rots dagen wij leerlingen uit hun talenten en kennis te laten zien. Uw kind krijgt inzicht in wat hij wil, kan en moet leren.
 • Op De Rots krijg ik van de meester of juf de juiste hulp op de juiste plek. Als ik het nodig heb, helpen ze mij een handje.

Het team

Toelichting van de school

Dit schooljaar volgen circa 190 leerlingenonderwijs op onze school, verdeeld over 8 groepen. Alle groepen hebben een eigen groepsleerkracht. Daarnaast bestaat ons team uit een aantal leerkrachtondersteuners; zij ondersteunen in de groepen, bijvoorbeeld wanneer kinderen extra onderseuning of extra uitdaging nodig hebben.

Onze intern begeleider coördineert de leerlingenzorg. Onze concierge en onze administratief medewerkster zorgen er voor dat 'achter de schermen' alles goed geregeld is op onze school.

In ons team:

 • Gaan we uit van verschillen, iedereen is anders en dat waarderen we
 • Communiceren we open en eerlijk naar elkaar, we luisteren echt naar elkaar en praten met elkaar.
 • Nemen we voldoende tijd om samen te kletsen en te ontspannen.
 • Houden we van een open een eerlijke communicatie
 • Vertrouwen, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel vormen de basis voor onze samenwerking

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als we een leerkracht hebben die ziek is doen we een beroep op de vervangerspool binnen ons bestuur, De Eenbes.

Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn dan lossen we, de eerste dag intern op door het inzetten van de lerarenondersteuner of onderwijsassistent of we verdelen de leerlingen over de andere groepen.

Omdat wij vinden dat de werkdruk van de leerkrachten en de kwaliteit van het onderwijs niet onder druk mag komen te staan, zullen we vanaf de tweede dag van ziekte en geen vervanger beschikbaar, aan ouders van een groep vragen om hun kind thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Rots beschikt over een team deskundige leerkrachten. Elk teamlid stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierin is aangegeven welke deskundigheidsbevordering wenselijk is en waar persoonlijke wensen en kwaliteiten ingezet kunnen worden. Leerkrachten hebben zich tijdens opleidingen, workshops en studiedagen bekwaamd als onderwijsontwikkelaar, interne begeleider, taal- leesspecialist, rekenspecialist, gedragsspecialist, I coach en bedrijfshulpverlening en interne contactpersoon.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingenzorg

Op De Rots wordt gewerkt met groepsplannen. In een groepsplan worden de leerlingen zoveel mogelijk geclusterd naar onderwijsbehoeften. De leerkracht onderzoekt wat de leerlingen nodig hebben. In het najaar volgt er een tussen evaluatie en worden de plannen indien nodig aangepast. Na de toetsronde in januari worden er een nieuwe plannen opgesteld. Na de toetsronde in juni wordt er, een overdracht gemaakt voor de volgende groep. In een groepsplan wordt beschreven aan welk doel wordt gewerkt en welke aanpak een groepje leerlingen nodig heeft. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met leerlingen die meer aandacht nodig hebben en leerlingen die extra uitdaging vragen. Indien er zorgen zijn worden ouder(s)/verzorger(s) betrokken en als er vragen zijn kunt u contact opnemen met de leerkracht.

Onze leerlingenzorg laten we voldoen aan de volgende uitgangspunten:

 • Alle leerlingen voelen zich geaccepteerd en veilig binnen de groep en op school
 • Leerlingvolgsysteem van Cito gebruiken we in groep 1 tot en met 8
 • In de groepen 1 en 2 gebruiken we het ontwikkeling volgsysteem van Parnassys; leerlijnen voor het jonge kind.
 • In groep 3 t/m 8 gebruiken we KIJK voor sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen
 • Bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we vast welke hulp nodig is
 • Voor de leerlingen die juist heel weinig ondersteuning nodig hebben, kijken we welke uitdaging we hen kunnen bieden
 • Gesprekken rondom zorg voeren we met ouders, leerkrachten en deskundigen
 • Lessen zijn zo georganiseerd dat kinderen ook tijdens die lessen begeleiding krijgen waar nodig
 • Leerlingen met een verwijzing naar een andere school hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven