Nutsbasisschool de Ganzebloem

Saruman 1 5663 SK Geldrop

  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar hebben we voor het eerst de IEP Eindtoets afgenomen. We hebben hierop een mooi resultaat behaald. Maar belangrijker is nog dat we zien dat kinderen prachtige groei binnen hun capaciteiten hebben bereikt. Los van het gemiddelde resultaat vinden wij het individuele resultaat van elke leerling zeer belangrijk. Dit resultaat draagt bij aan de bepaling of elk kind naar verwachting gepresteerd heeft en het kind zich optimaal ontwikkeld heeft.

Daarnaast analyseren we de uitslagen van de afzonderlijke onderdelen om ons eigen onderwijs onder de loep te nemen. Met het hele team bekijken we of de resultaten aanleiding geven tot bijstellingen in het lesprogramma.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Ganzebloem werken we in de groepen 3 t/m 8 met moderne methoden. Of kinderen de aangeboden leerstof beheersen wordt gemeten met de toetsen uit de methode. Daarnaast wordt 2x per jaar met behulp van de zogenaamde Citotoetsen de vaardigheidsbeheersing gemeten van de leerdoelen van het afgelopen half jaar. 

Het doel van beide soorten toetsen is het juist aan kunnen passen van ons onderwijs. Wat heeft de groep nodig? Waar heeft het individuele kind hulp bij nodig. Elke gemaakt toets wordt daarom geanalyseerd. Maar ook de eigen observaties zijn een belangrijke bron van informatie die ons helpt ons onderwijs op maat te maken voor de groep en elk kind.

Na de analyse van de citotoetsen wordt samen met de intern begeleider van de school een globaal plan gemaakt voor het onderwijs voor het komende half jaar. En als team bekijken we samen de resultaten van ons onderwijs als school. Geven we goed onderwijs? Richten we onze aandacht op juiste dingen. Waar moeten we of waar willen we verbeteren om het beste voor elk kind te doen?

In de kleutergroepen volgen en plannen we de ontwikkeling van kinderen met Mijn Kleutergroep. Voor alle doelen die een kleuter in de loop van de kleutertijd moet bereiken, wordt 2x per jaar in kaart gebracht hoe ver de groep is en vooral hoe ver elk kind hierin is. We zorgen ervoor dat kinderen aan de hand van betekenisvolle thema's spelenderwijs de gevraagde doelen behalen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eindtoets Basisonderwijs

Groep 8 heeft in schooljaar 2020-2021 voor het eerst de IEP Eindtoets Basisonderwijs afgenomen. Deze uitslag van de toets dient voor de leerkrachten van het voortgezet onderwijs als ondersteuning van het schooladvies. Dit schooljaar hebben we van de 29 schooladviezen 7 adviezen een half niveau naar boven bijgesteld. 

Overgangsprocedure

-In groep 7 ontvangt het kind de ‘prognose VO’. Deze prognose is een indicatie en wordt vermeld in het rapport en besproken met de ouders tijdens het prognosegesprek. Deze prognose komt tot stand in overleg tussen groepsleraren van groep 7 en 8, directie en intern begeleider;

-In november vindt met de ouders een gesprek plaats tijdens de gespreksavonden n.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt een indicatie over de meest juiste keuze voor het vervolgonderwijs gegeven en er wordt gesproken over werkhouding, inzet en gedrag;

-In januari/februari worden de laatste Cito-Leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen. Mede op basis van de trend in de resultaten van het kind wordt het schooladvies besproken tussen groepsleerkracht, directeur, interne begeleider en de leerkracht die de leerling vanuit groep 7 kent;

-Vervolgens vindt het adviesgesprek tussen leerkracht, ouders en kind plaats met de definitieve adviezen;

-In maart wordt overgegaan tot inschrijving bij het VO;

-In april neemt de school deel aan de IEP Eindtoets voor groep 8.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het uiterst belangrijk om de sociale en fysieke veiligheid van kinderen en volwassene op onze school te waarborgen. We zijn erop gericht kinderen, ouders en leerkrachten veiligheid en geborgenheid te bieden. Uitgangspunten hierbij zijn wederzijds respect en vertrouwen.

We werken met de methodiek van Fides. Fides betekent vertrouwen. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse 'symbolen'. Deze symbolen helpen ons in de school dezelfde taal te spreken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school valt onder het basisarrangement van de onderwijsinspectie, waarbij het bestuur eens in de vier jaar bezocht wordt.

Het laatste rapport van de inspectie dateert van september 2019. De Ganzebloem is toen slechts zijdelings meegenomen in het onderzoek. Wij hebben geen verbeterpunten meegekregen van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven