Nutsbasisschool de Ganzebloem

Saruman 1 5663 SK Geldrop

  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In de afgelopen 10 jaar heeft het gemiddelde resultaat van de CITO-eindtoetssteeds boven of op het landelijke gemiddelde gelegen. Daarbij moet worden opgemerkt dat onze school, door het ontbreken van leerlingen met een leerlinggewicht, steeds in de hoogste CITO-categorie valt.

Het is het beleid van onze school dat alle groep 8 leerlingen deelnemen aan de Cito eindtoets.

De uitslagen van de afzonderlijke onderdelen worden met het team besproken om te kijken of de uitslagen aanleiding geven tot bijstellingen in het lesprogramma.

Los van het gemiddelde resultaat vinden wij het individuele resultaat van elke leerling zeer belangrijk. Dit resultaat draagt bij aan de bepaling of elk kind naar verwachting gepresteerd heeft en het kind zich optimaal ontwikkeld heeft.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Eindtoets Basisonderwijs

Groep 8 zou in schooljaar 2019-2020 voor het eerst de IEP Eindtoets Basisonderwijs afgenomen hebben. Deze uitslag van de toets dient voor de leerkrachten van het voortgezet onderwijs als ondersteuning van het schooladvies. Dit schooljaar heeft geen enkele leerling in groep 8 een Eindtoets gemaakt i.v.m. Corona. De schooladviezen zijn onveranderd gebleven.

Overgangsprocedure

-In groep 7 ontvangt het kind de ‘prognose VO’. Deze prognose is een indicatie en wordt vermeld in het rapport en besproken met de ouders tijdens het prognosegesprek. Deze prognose komt tot stand in overleg tussen groepsleraren van groep 7 en 8, directie en interne begeleider;

-In november vindt met de ouders een gesprek plaats tijdens de gespreksavonden n.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt een indicatie over de meest juiste keuze voor het vervolgonderwijs gegeven en er wordt gesproken over werkhouding, inzet en gedrag;

-Kinderen die in aanmerking kunnen komen voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) krijgen in november een voorlopig advies en moeten zich dan aanmelden bij een school voor VO. Dit i.v.m. eventuele toetsen. Pas in januari / februari volgen de definitieve adviezen;

-In januari/februari worden de laatste Cito-Leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen. Mede op basis van de trend in de resultaten van het kind wordt het schooladvies besproken tussen groepsleerkracht, directeur, interne begeleider en de leerkracht die de leerling vanuit groep 7 kent;

-Vervolgens vindt het adviesgesprek tussen leerkracht, ouders en kind plaats met de definitieve adviezen;

-In maart wordt overgegaan tot inschrijving bij het VO;

-In april neemt de school deel aan de IEP Eindtoets voor groep 8.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven