Nutsbasisschool de Ganzebloem

Saruman 1 5663 SK Geldrop

  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem

Het team

Toelichting van de school

De Ganzebloem heeft een enthousiast, kundig en betrokken team. De school wordt aangestuurd door een managementteam dat bestaat uit de directeur, de adjunct directeur, onderbouwcoördinator en een intern begeleider. Zij verdelen o.a. de taken binnen de school, monitoren beleid en de borging van onderwijsvernieuwingen.

We hebben 20% mannen en 80% vrouwen binnen ons team. Dit betekent dat ons percentage mannen hoog is vergeleken met het gemiddelde in het hedendaagse basisonderwijs.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De volgende drie mogelijkheden hebben we tot onze beschikking om een vervanging op te lossen.
  1. Een vervanging wordt intern opgelost. Dit kan betekenen dat een parttime collega één of meerdere dagen extra werkt;
  2. We hebben enkele vaste vervangers waar we regelmatig een beroep op kunnen doen;
  3. Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt een beroep gedaan op vervanging via Vervangingsbureau Driessen HRM te Helmond

Wanneer we het niet lukt om een vervanger te vinden zal een groep kinderen verdeeld worden over andere groepen. In uiterste nood vragen we u uw kind thuis te houden.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 geven we in ons thematisch onderwijs alle ruimte aan kinderen om spelend en ontdekkend te leren. De leerkracht sluit aan op de belevingswereld van de kinderen en zoekt hierin de zone van naaste ontwikkeling op. Spelenderwijs, vanuit de eigen intrinsieke motivatie van kinderen, bereiden we hen voor op het leren lezen proces in groep 3.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Ganzebloem vinden we het belangrijk dat kinderen goed voorbereid worden op het onderwijs op de middelbare school en het leven in de maatschappij. We gebruiken moderne methodes om kinderen alle gevraagde basisvaardigheden als lezen, leesbegrip, rekenvaardigheden, rekeninzicht, spellingsvaardigheden en Engels te leren. Maar ook om hun kennis van de wereld te vergroten en inzicht in onze maatschappij te creëren. Kinderen krijgen de gelegenheid hun creatieve kant te ontdekken, in teken- en knutselopdrachten en muziek, maar ook in het oplossen van vraagstukken. Al ons onderwijs is gericht op het zelf (leren) nadenken over het eigen leerproces en hier verantwoordelijkheid voor (leren) nemen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In de bijlage bij dit onderdeel vindt u het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP is geactualiseerd in oktober 2020.

Wij hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht. Met dit kindgerichte beleid proberen wij de eigenheid, meesterschap, vindingrijkheid en daadkracht van kinderen te waarborgen en te versterken. Op deze manier krijgt elk kind de kans om zich op eigen niveau zo goed mogelijk te ontwikkelen en de zorg te krijgen die het nodig heeft.

Nutsbasisschool De Ganzebloem legt zoveel mogelijk de nadruk op een krachtige basisondersteuning. Dit betekent dat veel extra ondersteuning geïntegreerd is het onderwijs in de groep. Zowel pedagogisch als didactisch ligt daar het accent. We differentiëren binnen de groep door standaard de leerdoelen aan te bieden op 3 niveaus en dit passend te maken voor elk kind.

Voor de kinderen waarbij de basisondersteuning niet toereikend is, is er de mogelijkheid tot plaatsing in de Plusklas of LAT-klas.

Plusklas: Voor de hoogbegaafde leerlingen werken we samen met Nutsbasisschool De Beneden Beekloop en Nutsbasisschool De Regenboog. Iedere woensdag werkt de hoogbegaafdheidsleerkracht met een groep hoogbegaafde kinderen. De zogeheten Plusklas. In de Plusklas staan de persoonlijke uitdagingen in met name samen leren leren centraal vanuit de eigen specifieke ontwikkelvraag. Daarnaast wordt voor meer-en hoogbegaafde kinderen in iedere groep  Levelwerk en pluswerk ingezet.

LAT-klas: De LAT-klas is voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, die gebaat zijn bij een meer individueel traject. Dit kan nodig zijn vanuit een grote leerachterstand op één specifiek vakgebied of voor alle basisvakken. Ook kinderen die zeer prikkelgevoelig zijn, kunnen beter gebaat zijn bij een plek in de LAT-klas. Vier ochtenden per week kunnen kinderen gebruik maken van het LAT-klas aanbod.

Tevens hebben we de mogelijkheid om gebruik te maken van de bovenschoolse expertise, expertise van andere NUT-scholen en expertise binnen het samenwerkingsverband.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Tevens werken we samen met twee kinderopvangorganisaties in de buurt, te weten:

- De Kinderkamer - www.dekinderkamer.nl

- De Grabbelton - www.degrabbelton.nl

Terug naar boven