Basisschool De Regenboog

Amundsenstraat 51 5665 VS Geldrop

Het is vrolijk binnenkomen in de school en fijn werken op het leerplein.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school kijkt positief naar de score van de Cito eindtoets 2021. Hoewel de groep twee achtereenvolgende jaren te maken heeft gehad met een lockdown, zijn de scores naar verwachting. Een planmatige, gedifferentieerde aanpak ligt hieraan ten grondslag. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Handelingsgerichte aanpak

De Regenboog werkt vanuit de HGW cyclus. Deze cyclus bestaat uit de volgende stappen:

  • Afname van methode gebonden toetsen en Cito toetsen
  • Het analyseren van toetsen
  • Op basis van de analyse wordt een groepsplan opgesteld waarbij kinderen op drie leerniveaus worden ingedeeld
  • De leerkracht stemt de leerstof af op de drie leerniveaus
  • Mogelijk wordt er voor leerlingen een individueel plan opgesteld
  • De groepsplannen worden na 10 weken geëvalueerd en bijgesteld

De interne begeleider coördineert de HGW cyclus en ondersteunt de leerkrachten in dit proces.

De HGW cyclus zorgt ervoor dat;

  • we de leerlingenzorg afstemmen en continueren en ons onderwijsaanbod voortdurend volgen.  
  • op schoolniveau vanuit de tussenresultaten kunnen opmaken of het onderwijsbeleid nog afgestemd is op de leerlingen of dat interventies gewenst zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij baseren ons schooladvies op de ontwikkeling die leerlingen gedurende de schoolloopbaan hebben doorgemaakt. Hierbij kijken we zowel naar de cognitieve ontwikkeling als ook de sociaal emotionele ontwikkeling. De Eindtoets zien wij als een instrument van bevestiging van dit beeld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school valt onder het basisarrangement van de onderwijsinspectie. Het laatste rapport van de inspectie dateert van september 2019

Op De Regenboog werkt een enthousiast team vanuit een planmatige aanpak. Daarmee halen we het beste uit de kinderen. Door middel van tussentijdse toetsen, analyses hiervan en de hieraan gebonden conclusies en acties volgen we de kinderen in hun ontwikkeling.

Op De Regenboog 'zien' we ieder kind. We besteden veel aandacht aan de persoonlijke groei van kinderen. Het bieden van een goed, veilig pedagogisch klimaat krijgt veel aandacht. Een goede afstemming is hierbij belangrijk

Terug naar boven