Basisschool De Regenboog

Amundsenstraat 51 5665 VS Geldrop

Het is vrolijk binnenkomen in de school en fijn werken op het leerplein.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school kijkt positief naar de score van de Cito eindtoets 2021. Hoewel de groep twee achtereenvolgende jaren te maken heeft gehad met een lockdown, zijn de scores naar verwachting. Een planmatige, gedifferentieerde aanpak ligt hieraan ten grondslag. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Handelingsgerichte aanpak

De Regenboog werkt vanuit de HGW cyclus. Deze cyclus bestaat uit de volgende stappen:

  • Afname van methode gebonden toetsen en Cito toetsen
  • Het analyseren van toetsen
  • Op basis van de analyse wordt een groepsplan opgesteld waarbij kinderen op drie leerniveaus worden ingedeeld
  • De leerkracht stemt de leerstof af op de drie leerniveaus
  • Mogelijk wordt er voor leerlingen een individueel plan opgesteld
  • De groepsplannen worden na 10 weken geëvalueerd en bijgesteld

De interne begeleider coördineert de HGW cyclus en ondersteunt de leerkrachten in dit proces.

De HGW cyclus zorgt ervoor dat;

  • we de leerlingenzorg afstemmen en continueren en ons onderwijsaanbod voortdurend volgen.  
  • op schoolniveau vanuit de tussenresultaten kunnen opmaken of het onderwijsbeleid nog afgestemd is op de leerlingen of dat interventies gewenst zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij baseren ons schooladvies op de ontwikkeling die leerlingen gedurende de schoolloopbaan hebben doorgemaakt. Hierbij kijken we zowel naar de cognitieve ontwikkeling als ook de sociaal emotionele ontwikkeling. De Eindtoets zien wij als een instrument van bevestiging van dit beeld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school valt onder het basisarrangement van de onderwijsinspectie. Het laatste rapport van de inspectie dateert van september 2019

Op De Regenboog werkt een enthousiast team vanuit een planmatige aanpak. Daarmee halen we het beste uit de kinderen. Door middel van tussentijdse toetsen, analyses hiervan en de hieraan gebonden conclusies en acties volgen we de kinderen in hun ontwikkeling.

Op De Regenboog 'zien' we ieder kind. We besteden veel aandacht aan de persoonlijke groei van kinderen. Het bieden van een goed, veilig pedagogisch klimaat krijgt veel aandacht. Een goede afstemming is hierbij belangrijk

Terug naar boven