Basisschool De Regenboog

Amundsenstraat 51 5665 VS Geldrop

Het is vrolijk binnenkomen in de school en fijn werken op het leerplein.

Het team

Toelichting van de school

Het onderwijs op De Regenboog wordt verzorgd door een enthousiast en deskundig team. De leerkrachten en onderwijsassistenten worden hierbij ondersteunt door de intern begeleider die de extra zorg voor leerlingen coördineert. Het team van De Regenboog kenmerkt zich door de voortdurende ontwikkeling, zowel in individuele opleidingen als in teamtrainingen. Dit heeft geleid tot een nieuw onderwijsconcept (Betekenisvol/ thematisch onderwijs) en de aanwezigheid van de volgende specialisten:

- Een taalspecialist

- Een rekenspecialist

- Motorisch remedial teacher

- Specialist jonge kind

De directeur vormt samen met twee bouwcoördinatoren het MT. Samen geven zij invulling aan het beleid van de school

De creatieve vakken en de muzieklessen worden wekelijks verzorgd door vakleerkrachten.

U mag natuurlijk altijd zelf komen kijken. Onze conciërge zal u gastvrij ontvangen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij afwezigheid leerkrachten

Bij afwezigheid van een leerkracht vraagt school vervanging aan bij de invalpoule van Driessen HRM. 

Indien vervanging niet beschikbaar is hanteert de school het volgende stappenplan:

- Parttime collega's worden benaderd voor de vervanging

- Onderwijs assistenten verzorgen de vervanging onder toezicht van een collega leerkracht

- De leerlingen worden verdeeld over de overig groepen. Zij krijgen een werkboekje mee voor die dag

- Indien dit alles niet mogelijk is dan krijgen de ouders een bericht dat de kinderen die dag niet op school kunnen komen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Met ons onderwijs willen we zo goed mogelijk aansluiten op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groepsverdeling wordt afgestemd op deze onderwijsvisie en op het aantal leerlingen. Dit betekent dat er zowel homogene als heterogene groepen zijn. Daarnaast wordt er groep doorbrekend gewerkt waarbij kinderen op eigen niveau een vak kunnen volgen en /of worden kinderen in kleine niveaugroepen begeleid. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Betekenisvol/thematisch onderwijs

Ook in de onderbouw wordt betekenisvol/thematisch onderwijs geboden. Het gaat hierbij om activiteiten die betekenis hebben voor de kinderen en uitnodigen tot spel en onderzoek. Kinderen ervaren het belang van het leren lezen, rekenen en schrijven tijdens hun onderzoek.Thematisch onderwijs biedt structuur en verhoogt de betrokkenheid en zelfstandigheid van de leerlingen. Samenwerken en samen leren staan hierbij centraal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Betekenisvol/thematisch onderwijs

Het onderwijs op De Regenboog heeft een ontwikkeling doorgemaakt naar thematisch/betekenisvol onderwijs. Betekenisvol onderwijs werkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen zodat zij vanuit de eigen basiskennis nieuwe perspectieven en kennis ontwikkelen.

Thematisch onderwijs stimuleert leerlingen in de uitbreiding van hun woordenschat en lees-en rekenvaardigheden. Kinderen ervaren dat de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven het mogelijk maken om zelf onderzoek te doen naar nieuwe informatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het onderwijs op onze school is gericht op het in beeld krijgen van de onderwijsbehoeften van het kind om zo ons onderwijs af te stemmen op deze onderwijsbehoefte.

Differentiatie vindt plaats op basis van de toetsresultaten van de leerlingen en wordt verwerkt in de groepsplannen. Hierin staat voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling voor meerdere niveaus de lesstof gepland.

De inzet van onderwijsassistenten maakt extra ondersteuning aan kleine groepen leerlingen mogelijk. Daarnaast wordt voor bepaalde vakken groep doorbrekend gewerkt waarbij kinderen op eigen niveau kunnen werken.

Voor meer-en hoogbegaafde leerlingen werken we samen met Nutsscholen De Beneden Beekloop en De Ganzebloem. Wekelijks werken gespecialiseerde leerkrachten met deze groep meer-en hoogbegaafde kinderen. Dit is de zogeheten Plusklas

Binnen de groepen wordt didactische en pedagogische ondersteuning gegeven door de Intern Begeleiders en het managementteam.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool De Regenboog en Kinderopvang Potje Knor bevinden zich in één gebouw. Er is sprake van een steeds meer intensieve samenwerking tussen beide organisaties.

Kinderen die Potje Knor bezoeken bij het peuterwerk of de dagopvang komen vanaf het derde levensjaar af en toe kennismaken met de basisschool. Zij komen op bezoek in groep 1 en kunnen op deze manier al kennismaken met het reilen en zeilen op de basisschool. De interne begeleider heeft regelmatig overleg met de leiding van de opvang zodat zorg vroegtijdig gesignaleerd kan worden en het aanbod afgestemd. 

De goede samenwerking is ook terug te zien in de afstemming van de organisatorische aspecten waarbij we streven naar een goede afstemming zodat de opvang van de kinderen voor ouders goed geregeld is. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen beide organisaties tijdens de lock down waar we in goed overleg de opvang voor de kinderen hebben geregeld.

Terug naar boven