Basisschool Dommeldal

Beneden Beekloop 93 5662 HK Geldrop

  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal
  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal
  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal
  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal
  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Dommeldalschool.

Wij laten kinderen hun talenten ontplooien door het best passende basisonderwijs te bieden.

De Dommeldalschool is een Daltonschool i.o.
Wij bieden toekomstgericht onderwijs aan.
Wij sluiten aan bij de behoeftes van het kind van onze tijd en anticiperen op de behoeftes in de toekomst, die uitdaging gaan wij aan. Dat is zichtbaar in de leerstof en in de organisatie.
Wij gaan er vanuit dat ruimte om te ontwikkelen het best tot zijn recht komt, als er structuur geboden wordt.
Wij bieden die structuur en ruimte in het leren omgaan met elkaar en in het lesprogramma.
Iedereen op de Dommeldalschool mag zichzelf zijn, met respect voor de ander!  

Op onze site en de Basisschoolapp vindt u meer informatie waarmee u een goed beeld krijgt van onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij zijn BETROKKEN!
  • PROFESSIONEEL!
  • Wij doen het SAMEN!
  • Wij willen je UITDAGEN!
  • Wij doen het met PLEZIER!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van onze school wordt bepaald door zowel de instroom als de uitstroom van kinderen. Enerzijds dus de kinderen die in een jaar worden aangemeld, maar ook het aantal schoolverlaters (met name groep 8) hebben invloed op het verloop. De instroom bestaat met name uit kinderen uit de wijken Skandia en Hulst en is daarmee afhankelijk van het aantal geboortes in de wijk. Dat kan sterk echter sterk variëren per jaar. Op de teldatum van 01-10-2021 heeft de school 220 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Dommeldalschool werkt met een continurooster. De belangrijkste schooltijden lopen van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 14.30 uur. De speeltijden zijn verschillend voor respectievelijk de groepen 1-2, 3-4 en 5 t/m 8. Alle groepen zijn vrij van school op woensdagmiddag. De groepen 1 t/m 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij van school.

De school organiseert ongeveer 4 studiedagen per jaar voor het personeel. De kinderen zijn dan vrij.

De middagpauze wordt gebruikt om samen te eten in de klas, onder leiding van de leerkracht. In het tweede deel van de pauze wordt buiten gespeeld. Er zijn geen kosten verbonden aan het overblijven.

Het schoolplein is vanaf 8.15 uur geopend.

De school werkt nauw samen met alle organisaties voor kinderopvang. Kinderopvang Potje Knor heeft een vestiging op het terrein van de school, met dagopvang, voor- en naschoolse opvang, indien daar behoefte aan is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven