Nutsschool Beneden Beekloop

Beneden Beekloop 90 5662 HM Geldrop

Schoolfoto van Nutsschool Beneden Beekloop

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is de eindtoets van CITO in groep 8 niet afgenomen vanwege de maatregelen m.b.t. Covid-19.

Gedurende de laatste 10 jaren heeft onze school op de Cito eindtoets altijd ver boven het landelijk gemiddelde gescoord.

Het is het beleid van onze school dat alle groep 8 leerlingen deelnemen aan de Cito eindtoets.

De uitslagen van de afzonderlijke onderdelen worden met het voltallige team besproken om te kijken of de uitslagen aanleiding geven tot bijstellingen in het lesprogramma.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Nutsschool Beneden Beekloop begeleidt kinderen in hun ontwikkeling. De leerkracht observeert, bekijkt het werk en houdt de vorderingen van de leerlingen bij. Regelmatig worden de kinderen getoetst met behulp van methodegebonden toetsen, daarnaast houden we de vorderingen bij met methode onafhankelijke toetsen. Een groot deel van deze toetsen is vervaardigd door het CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling) De toetsmomenten zijn in januari/februari en in mei/juni.

Naar aanleiding van toetsen en signaleringen begeleiden we kinderen. Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij de ondersteuningsbehoefte van kinderen. Bij rekenen, spelling en lezen wordt er een groepsplan gemaakt. Deze groepsplannen worden twee keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. De intern begeleider volgt deze groepsprocessen en heeft een aantal keren per jaar een groeps- en leerlingbespreking met iedere leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

  • VWO:                       2 leerlingen
  • HAVO/VWO:           8 leerlingen
  • HAVO:                    13 leerlingen
  • VMBO-T/HAVO:     3 leerlingen
  • VMBO-T                  6 leerlingen
  • VMBO-K/T:             2 leerlingen
  • VMBO-K:                 4 leerlingen
  • VMBO-B/K              1 leerlingen 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in september 2019 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Nutsscholen Geldrop.

Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: Op bestuursniveau en op schoolniveau.

De inspecteur heeft ook Nutsschool Beneden Beekloop bezocht om deze te beoordelen op de onderwijskwaliteit.

Het didactisch handelen en het onderwijsaanbod werd met een voldoende beoordeeld. Ook de kwaliteitszorg werd door de inspecteur als voldoende ervaren op de Beneden Beekloop. De kwaliteitscultuur werd beoordeeld als goed. 

Terug naar boven