Basisschool Beneden Beekloop

Beneden Beekloop 90 5662 HM Geldrop

Schoolfoto van Basisschool Beneden Beekloop

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Creatief
  • Deskundig
  • Vernieuwend
  • Zorg voor individuele leerling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een groot deel van de veiligheidsaspecten en de wijze waarop daar op school mee om wordt gegaan staat beschreven in het DVVS, het digitaal veiligheidsvolgsysteem. Een ander deel is een wettelijke verplichting, zoals de hantering van de meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld.

In dit systeem worden zaken bijgehouden als (jaarlijkse) keuringen van toestellen, installaties, ed., maar ook (de afhandeling van) incidenten. De RI&E is ook terug te vinden binnen het DVVS en wordt steeds tijdig aangepast.

Een aantal belangrijke zaken is verwerkt in protocollen, zoals het pestprotocol, het protocol rouwverwerking en het emailprotocol.

Daarnaast is een aantal zaken flexibel. te denken valt hierbij aan de klassenregels, die de leerkrachten samen met de kinderen van de klas maken.

Terug naar boven