Openbare Basisschool J. Emmens

Ceresstraat 8 9514 CA Gasselternijveen

Schoolfoto van Openbare Basisschool J. Emmens

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets IEP

Wij nemen in groep 8 de IEP Eindtoets van Bureau ICE af. Deze toets is door het miniserie van OCW goedgekeurd. De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit doen zij zo eerlijk mogelijk. De Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgen wij inzicht in welk referentieniveau (1F, 2F en 1S) de leerlingen beheersen. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen (wat cito doet), kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met behulp van methodetoetsen wordt voortdurend een check gedaan op het beheersingsniveau van de leerlingen. De informatie uit de toetsen helpt de leerkracht vast te stellen waar een leerlingen extra ondersteuning nodig heeft of een snellere voortgang kan maken. De leerkrachten hebben overleg met de IB-er om het onderwijs en ondersteuning af te stemmen op iedere leerling. Deze ondersteuning wordt gegeven door de groepsleerkracht of de onderwijsassistent.

Tweemaal per jaar worden CITO-toetsen afgenomen om vast te stellen hoe de resultaten van de eigen leerlingen zich verhouden tot andere leerlingen in Nederland.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school hechten we enorm aan het welbevinden van allen binnen de school. Dat geldt voor de leerlingen, maar evenzeer voor ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.

 • Op onze school 'doet iedereen er toe', we hebben aandacht voor elkaar en respecteren en waarderen ieders eigenheid;
 • We willen dat iedereen veilig is binnen de school, waarbij we preventie belangrijker achten dan herstel;
 • Onze school is een gemeenschap waar we samen vorm aan geven, leerlingen, het schoolteam en ouders.

Leerlingen en ouders waren in de laatste enquête ruim voldoende positief over de veiligheid op onze school.  Aandacht van de dagelijkse gang van zaken rondom veiligheid en omgaan met elkaar blijft wenselijk. Om daar gericht mee bezig te zijn werken we in alle groepen met het programma van De Vreedzame School.

Het programma van de Vreedzame School streeft ernaar leerkrachten en scholen te stimuleren om leerlingen te binden aan de klas, aan de school, aan elkaar, door ze een stem te geven, ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord en gezien voelt en leerlingen daadwerkelijk ( mede) verantwoordelijkheid te laten dragen. De school wordt gezien als een oefenplaats voor sociale competenties, waardoor leerlingen ervaringen op kunnen doen door aan concreet maatschappelijke taken deel te nemen en op die manier kennis, vaardigheden en houdingen te verwerven die passen bij een actief en betrokken democratisch burgerschap.

De Vreedzame School is een compleet en integraal programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap in het basisonderwijs. Door de invoering van het programma kunnen de scholen vorm geven aan een goed pedagogisch klimaat en voldoen ze aan de verplichting om een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie.  

Doelen van de Vreedzame school

Kerndoel is dat we kinderen van jongs af aan een stem willen geven, en hen actief aan willen spreken op hun verantwoordelijkheid voor de omgeving. Op het niveau van kinderen streeft het programma er naar om kinderen te leren:

Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen constructief conflicten op te lossen verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht.  

Op het niveau van de organisatie realiseert het programma een positief sociaal en moreel klimaat waarin:

 • Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
 • De eigen kracht van kinderen benut wordt
 • Leerkrachten, groepsleidsters zich veilig voelen
 • Handelingsverlegenheid bij leerkrachten en groepsleerkrachten voorkomen wordt

Onderdelen van de Vreedzame school

De Vreedzame school bestaat uit een aantal onderdelen. De basis is een programma voor sociale competenties: het basiscurriculum. Het basisaanbod bestaat uit 6 thema’s:

 • We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat
 • We lossen ruzies zelf op- conflicthantering
 • We hebben oor voor elkaar- communicatie
 • We hebben hart voor elkaar- gevoelens
 • We dragen allemaal een steentje bij- verantwoordelijkheid
 • We zijn allemaal anders – diversiteit  

Per thema zijn er verschillende activiteiten. De activiteiten kunnen geïntegreerd worden in de dagelijkse praktijk. Voor ieder groep is er een map met een programma. De lessen worden ook digital ondersteund.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Iedereen doet er toe
 • Veilig voor allemaal
 • We doen het samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven