Openbare Basisschool J. Emmens

Ceresstraat 8 9514 CA Gasselternijveen

Schoolfoto van Openbare Basisschool J. Emmens

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets IEP

Wij nemen in groep 8 de IEP Eindtoets van Bureau ICE af. Deze toets is door het miniserie van OCW goedgekeurd. De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit doen zij zo eerlijk mogelijk. De Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgen wij inzicht in welk referentieniveau (1F, 2F en 1S) de leerlingen beheersen. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen (wat cito doet), kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met behulp van methodetoetsen wordt voortdurend een check gedaan op het beheersingsniveau van de leerlingen. De informatie uit de toetsen helpt de leerkracht vast te stellen waar een leerlingen extra ondersteuning nodig heeft of een snellere voortgang kan maken. De leerkrachten hebben overleg met de IB-er om het onderwijs en ondersteuning af te stemmen op iedere leerling. Deze ondersteuning wordt gegeven door de groepsleerkracht of de onderwijsassistent.

Tweemaal per jaar worden in groep 3 t/m 8 de IEP-toetsen afgenomen om vast te stellen hoe de resultaten van de eigen leerlingen zich verhouden tot andere leerlingen in Nederland.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Adviesgesprekken  
Eind groep 7 krijgen de leerlingen en hun ouders/verzorgers een eerste voorlopig advies van de leerkracht. Hiervoor gebruiken we de volgende middelen:
- observatiegegevens van de leerkracht op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en gedrag
- resultaten van de methode gebonden toetsen 
- resultaten van de niet-methode gebonden toetsen 
- plaatsingswijzer VO

Eindtoets wordt Doorstroomtoets
In februari 2022 is het wetsvoorstel doorstroomtoetsen aangenomen. Deze nieuwe wet regelt dat met ingang van schooljaar 2023-2024 één centrale aanmeldweek komt. Het ministerie van OCW schrijft dat hierdoor ‘alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies’ krijgen. Dit heeft gevolgen voor het tijdpad en moment van afnemen.

Voor ons betekent dat de IEP Eindcito voortaan IEP Doorstroomtoets zal heten. Dit zijn de maatregelen:               
- De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen.
- Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de
  school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
- Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets: Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15
  november aan voor een doorstroomtoets.
- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies van hun leerkracht.
- Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets (digitaal of op papier).
- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap
   maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Schooladvies
Het schooladvies is geen momentopname, maar is gebaseerd op een breed inzicht in de ontwikkeling van het kind. De gehele schoolloopbaan van de leerling is relevant bij de totstandkoming van het schooladvies. Hierbij gebruiken we: de observatiegegevens van de leerkracht op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling/ werkhouding/gedrag, de resultaten van de methode gebonden toetsen, de resultaten van de niet-methode gebonden toetsen en de plaatsingswijzer VO.

Vanaf schooljaar 2023-2024 moet het schooladvies omhoog bijgesteld worden bij een hogere score op de doorstroomtoets. Alleen als een bijstelling niet in het belang van de leerling kan de school besluiten het schooladvies te handhaven.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school hechten we enorm aan het welbevinden van allen binnen de school. Dat geldt voor de leerlingen, maar evenzeer voor ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.

 • Op onze school 'doet iedereen er toe', we hebben aandacht voor elkaar en respecteren en waarderen ieders eigenheid;
 • We willen dat iedereen veilig is binnen de school, waarbij we preventie belangrijker achten dan herstel;
 • Onze school is een gemeenschap waar we samen vorm aan geven, leerlingen, het schoolteam en ouders.

Leerlingen en ouders waren in de laatste enquête ruim voldoende positief over de veiligheid op onze school. Aandacht van de dagelijkse gang van zaken rondom veiligheid en omgaan met elkaar blijft wenselijk. Om daar gericht mee bezig te zijn werken we in alle groepen met het programma van Vreedzaam.

Het programma Vreedzaam streeft ernaar leerkrachten en scholen te stimuleren om leerlingen te binden aan de klas, aan de school, aan elkaar, door ze een stem te geven, ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord en gezien voelt en leerlingen daadwerkelijk ( mede) verantwoordelijkheid te laten dragen. De school wordt gezien als een oefenplaats voor sociale competenties, waardoor leerlingen ervaringen op kunnen doen door aan concreet maatschappelijke taken deel te nemen en op die manier kennis, vaardigheden en houdingen te verwerven die passen bij een actief en betrokken democratisch burgerschap.

Vreedzaam is een compleet en integraal programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap in het basisonderwijs. Door de invoering van het programma kunnen de scholen vorm geven aan een goed pedagogisch klimaat en voldoen ze aan de verplichting om een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie.  

Doelen Vreedzaam
Kerndoel is dat we kinderen van jongs af aan een stem willen geven, en hen actief aan willen spreken op hun verantwoordelijkheid voor de omgeving. Op het niveau van kinderen streeft het programma er naar om kinderen te leren:

Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen constructief conflicten op te lossen verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht.  

Op het niveau van de organisatie realiseert het programma een positief sociaal en moreel klimaat waarin:

 • Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
 • De eigen kracht van kinderen benut wordt
 • Leerkrachten, groepsleidsters zich veilig voelen
 • Handelingsverlegenheid bij leerkrachten en groepsleerkrachten voorkomen wordt

Onderdelen van VreedzaamVreedzaam bestaat uit een aantal onderdelen. De basis is een programma voor sociale competenties: het basiscurriculum. Het basisaanbod bestaat uit 6 thema’s:

 • We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat
 • We lossen ruzies zelf op- conflicthantering
 • We hebben oor voor elkaar- communicatie
 • We hebben hart voor elkaar- gevoelens
 • We dragen allemaal een steentje bij- verantwoordelijkheid
 • We zijn allemaal anders – diversiteit  

Per thema zijn er verschillende activiteiten. De activiteiten kunnen geïntegreerd worden in de dagelijkse praktijk. Voor ieder groep is er een map met een programma. De lessen worden ook digital ondersteund.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Iedereen doet er toe
 • Veilig voor allemaal
 • We doen het samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven