Openbare Basisschool De Dobbe

Achter de Brinken 6 C 9462 RH Gasselte

  •       "Succes is een reis met bestemming"
  • Echt uniek is de aan de natuurlijke omgeving grenzende speelgelegenheid.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten CITO LVS toetsen 2016-2017

PrimAH- en inspectienormen midden- en eindtoetsen De inspectie heeft de beoordeling van de tussenresultaten losgelaten. Wanneer we het eerdere inspectiekader ook voor dit schooljaar zouden volgen, zou het de volgende resultaten opleveren voor de toetsen: • Technisch Lezen (DMT) in groep 3 en 4 • Rekenen & Wiskunde (RW) in groep 4 en 6 • Begrijpend Lezen (BL) in groep 6   Groep 4 heeft de nieuwe CITO 3.0 toetsen gemaakt. Hiervoor is geen beoordeling. De vaardigheidsscore geeft de ontwikkeling van de groep weer. 

Eindconclusie midden- en eindtoetsen   Wanneer we de resultaten van de toetsen Technisch en Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen/Wiskunde bekijken, kunnen we concluderen dat alle groepen, uitgezonderd groep 6, op alle toetsen voldoende scoren op zowel de normen van CITO, van de inspectie en van Stichting PrimAH. Groep 4 laat een goede toename zien in de vaardigheidsscore.   Groep 6 scoort voor Begrijpend Lezen onder deze normen en voor Rekenen/Wiskunde onder de norm van CITO en PrimAH, maar boven de inspectienorm. Gezien de samenstelling van de groep zijn deze scores realistisch. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door met regelmaat te toetsen waar een kind staat, kan de groepsleerkracht op momenten dat dat nodig is, ingrijpen.

Op De Dobbe toetsen wij door middel van methode gebonden toeten en toetsen van het leerlingvolgsysteem. De methode gebonden toetsen vinden plaats na afronding van een blok uit de methode. Bijvoorbeeld na 4 weken rekenen, taal of geschiedenis. Met de toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO) worden vaardigheden getoetst over een langere periode. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen.

Na afname weet de groepsleerkracht welke vaardigheden de leerling bezit, welke herhaling geboden moet worden en welke nieuwe doelen gesteld kunnen worden. Hieruit kan blijken dat stof extra geoefend moet worden of extra en andere leerstof aangeboden moet worden. Door een kind te volgen tijdens de hele basisschoolperiode, krijgen de school, de ouders en het kind een helder beeld van wat het kind kan en kent en waar de mogelijkheden en uitdagingen liggen. Eens per zes weken worden de leerlingen in de leerlingenbespreking besproken. Het belang van de besprekingen is dat het team zorg kan dragen voor de continuïteit van de zorg. Daarnaast wordt gezamenlijk geprobeerd eventuele problemen te verhelpen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Dobbe zit is het basisarrangement. 

Terug naar boven