Openbare Basisschool De Dobbe

Achter de Brinken 6 C 9462 RH Gasselte

 •    "Succes is een reis met bestemming"
 • Echt uniek is de aan de natuurlijke omgeving grenzende speelgelegenheid.

Het team

Toelichting van de school

Het schooljaar 2020-2021 starten wij met een wijziging in het team. We nemen afscheid van twee leerkrachten en twee nieuwe leerkrachten komen ons team versterken. 

Het team van de Dobbe bestaat uit leerkrachten, directie, administratie, intern begeleider, conciërge, gymdocent, stagiaires, onderwijs assistent, muziekdocent en een GVO/ HVO docent.

Iedere groep heeft maximaal 2 leerkrachten en wordt ondersteunt door een onderwijsassistent en eventueel een stagiaire.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet vervanging van leerkrachten geregeld worden, bijvoorbeeld bij ziekte of als een leerkracht verlof heeft aangevraagd voor studie of andere bezigheden. De groepsleerkracht wordt vervangen door leerkrachten die zijn benoemd in de invalpool van Stichting PrimAH, de zogenaamde VIP (Vaste Invalpool PrimAH). Stichting PrimAH is vervolgens aangesloten bij TOP-Drenthe. TOP-Drenthe is een samenwerkingsverband tussen Drentse schoolbesturen Primair Onderwijs. Samen met de andere besturen, die ook op hun beurt groepsleerkrachten hebben benoemd in een invalpool, bundelen we de krachten voor het behoud van werkgelegenheid en instroom jonge en talentvolle leraren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 verdelen wij onze groepen over 5 klassen. De verdeling ziet er als volgt uit:

 • Groep 1/2 maandag, dinsdag, woensdag juf Inge en donderdag, vrijdag juf Pien
 • Groep 3 maandag, dinsdag, woensdag, donderdag juf Jannie en vrijdag juf Annemieke
 • Groep 4 maandag juf Jannie en dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag juf Annemieke
 • Groep 5/6 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag juf Marianne en donderdag, vrijdag meester Stefan
 • Groep 7/8 maandag, dinsdag, woensdag, donderdag juf Ulka en vrijdag meester Jantinus

Daarnaast bestaat het team uit een intern begeleider, onderwijsassistent, administratief medewerker, conciërge en directeur.

Naast het vaste team krijgen leerlingen ook te maken met externe (vak) leerkrachten:

Lichamelijke oefening

In de groepen 1 en2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Voornamelijk jonge kinderen hebben veel behoefte aan beweging. Hiervoor maken zij gebruik van de gymzaal van het dorpshuis. Bij mooi weer gaan de kinderen meestal buitenspelen. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gymles in de gymzaal. Eén van de twee lessen wordt verzorgd door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Deze leerkracht verzorgt ook de Motorische Remedial Teaching.

Bevordering actief burgerschap en integratie

In alle groepen staat actief burgerschap centraal. Naast de lessen in de klas en vanuit de methode, bieden we ook lessen aan vanuit de praktijk en zoeken we naar een samenwerking met andere organisaties, bedrijven en ouders. 

Humanistische vormingsonderwijs (HVO)

Doel van het HVO is kinderen spelenderwijs te leren omgaan met vragen, die betrekking hebben op waarden en normen van morele aard, ze te stimuleren tot zelfstandig oordelen en handelen, voor die keuzes rekening te houden met anderen en daarvoor verantwoordelijk te zijn. In de uren HVO maken de kinderen spelenderwijs kennis met humanistische uitgangspunten als; respectvol omgaan, gevoel voor rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en verbondenheid met je medemens, ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfrespect. De HVO lessen worden aangeboden in de groepen 6 en 8.

Godsdienst (GVO)

Godsdienst wil kinderen helpen hun blik te verruimen naar elkaar en de wereld. Daarom is de sfeer, waarin de les beleefd wordt, zeer belangrijk. Een sfeer waarin ieders mening wordt gerespecteerd. Leerlingen van groep 5 en 7 krijgen les over de 5 belangrijke wereldgodsdiensten, staan stil bij vieringen met een Christelijk karakter en leren over de godsdienstige geschiedenis. 

Muziek

In groep 5 krijgt iedere leerling van een vakdocent muziekles. Wij hebben in die groep een blazersklas waarbij iedere leerling van de groep een instrument leert te spelen en noten kan lezen. Ook in alle andere groepen wordt muziekonderwijs aangeboden door middel van een muziekmethode.


Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2020-2021 werken wij met het 5-gelijkedagenmodel. Het eten voor de middagpauze valt onder lestijd. Leerlingen kijken Schooltv, er wordt voorgelezen of er vindt bijvoorbeeld een groepsgesprek plaats.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Door onze zorgstructuur kunnen we veel leerlingen passend onderwijsgeven, maar als “gewone basisschool” zijn onze mogelijkheden uiteraard niet onuitputtelijk. 

Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een SOP op te stellen. In het SOP staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden bij de verschillende orthobeelden. Stichting PrimAH heeft een algemeen 'Schoolondersteuningsplan (SOP)' opgesteld. De Dobbe heeft het SOP aangevuld met schoolspecifieke onderdelen.

De extra hulp is verschillend per school, daarom is een leerling soms beter op haar of zijn plek op een andere school. De school waar het kind is aangemeld gaat, samen met IB'er en directie op zoek naar de beste plek voor het kind. Dit is de zorgplicht die de school heeft. Het SOP is een groeidocument (een leer- en ontwikkeldocument).

Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Wij willen ervoor zorgdragen dat uw kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs heeft. Dat kan op onze school zijn, op een andere school binnen ons schoolbestuur of op het speciaal (basis)onderwijs zijn. Hiervoor werken wij samen met andere schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.01 (Assen en Omgeving www.passendonderwijs-po-22-01.nl). Samen zijn we verantwoordelijk voor een dekkend netwerk.

Elk kind is anders en heeft daardoor andere onderwijsbehoeftes. We stellen in ons onderwijs de behoefte van uw kind centraal. Continu stellen we ons de vraag: “Wat heeft dit kind nodig om tot een optimale ontwikkeling te komen?” Denk daarbij aan de differentiatie in instructie, de leertijd en uitdaging in het aanbod van de leerstof. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. Passend Onderwijs is op niveaus ingericht, de basisondersteuning en extra ondersteuning. Dit komt neer op:

 • Basisondersteuning: Onderwijs dat passend is binnen het regulier onderwijsprogramma. Leerlingen die het reguliere programma kunnen doorlopen m.b.v. standaard differentiatie of benodigde basisondersteuning waarbij wordt afgeweken van de standaard differentiatie. Onze school of een andere reguliere basisschool komt tegemoet aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen.
 • Extra ondersteuning: Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is en een specialistische onderwijsbehoefte hebben. Het overstijgt het niveau van de basisondersteuning. Uitgangspunt dat wij hanteren bij de extra ondersteuning is: “Regulier waar het kan, speciaal waar het moet”.

Als wij als basisschool de (extra) ondersteuning die een kind nodig heeft niet (helemaal) zelf kunnen bieden, gaan we op zoek naar een andere school die dat wel kan. Om in aanmerking te komen voor 10 speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband geeft deze toelaatbaarheidsverklaringen af, alleen nadat er deskundigenadvies heeft plaatsgevonden.

De scholen van Stichting PrimAH kunnen om een deskundigenadvies vragen bij het PrimAH ExpertiseTeam (PET). Het PET bestaat uit een psycholoog, een orthopedagoog, gedragsspecialist en ambulant begeleider. Het deskundigenadvies is handelingsgericht en bestaat uit:

 • Nadere specificering van de onderwijsbehoeften van een leerling
 • Advies welke (specialistische) ondersteuning een leerling nodig heeft.
 • Advies over aanpassing van het onderwijsaanbod.
 • Denkrichtingen voor een vervolg.

Op basis van het deskundigenadvies gaan wij met ouders en team in overleg over de volgende opties:

 • Leerling blijft op school, school biedt (specialistische) ondersteuning.
 • Indien het gaat om een leerling met (specialistische) ondersteuning kan de school een aanvraag doen voor een ‘buidel’ (formatie/inzet specialistische ondersteuning) bij Stichting PrimAH.
 • Procedure onder begeleiding van het PET starten voor verwijzing naar andere basisschool.
 • Procedure onder begeleiding van het PET starten voor aanmelding bij toelatingscommissie SWV 22.01 ten behoeve verwijzing naar SBO of SO. In ons SOP (zie bijlage) hebben wij uitgebreid omschreven op welke wijze wij basisondersteuning bieden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven