Openbare Basisschool Kromme Akkers

Hunzeweg 68 9893 PD Garnwerd

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kromme Akkers

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 heeft obs Kromme Akkers een gemiddeld resultaat van 535,5. Deze score ligt boven het landelijk gemiddelde.

Op een school met relatief kleine groepen is de eindtoets nóg meer een momentopname dan op grotere scholen. Onze schooladviezen, gebaseerd op meerdere meetmomenten door de jaren heen en ons beeld van een leerling, zijn geregeld hoger dan wat de eindtoets voorspelt. Toch stromen onze leerlingen op de middelbare school minder vaak af dan het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk de onderwijsresultaten geregeld met ouders te delen. Na iedere toetsronde besteden we een margedag aan de analyse van resultaten en kijken welke vervolgstappen wij gaan zetten. Deze analyse vindt plaats voor de gespreksronde met ouders. We hebben drie reguliere gespreksrondes met ouders per jaar en twee extra gesprekken met ouders als er zorgen zijn.

Net als iedere school in Nederland streven wij naar hoge opbrengsten. De onderwijsinspectie heeft als taak de kwaliteit van scholen te onderzoeken en te beoordelen. De beoordeling en rapportage van de inspectie is openbaar. U kunt deze ook vinden op internet www.owinsp.nl. Het laatste rapport is uit 2018.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen onze leerlingen een voorlopig advies. Tijdens het voorlopige adviesgesprek met ouders en kind bespreken wij onze overwegingen. Ons advies wordt bepaald op basis van onze observaties en de tussentijdse opbrengsten die wij verwerken in de plaatsingswijzer.

In groep 8 geven wij nogmaals een voorlopig advies in de vierde week van januari. Dit advies is gebasseerd op onze observaties van werkhouding en inzet tijdens onze lessen. Wij vertrouwen op onze vaardigheid om goede adviezen te geven, uit data van de afgelopen jaren blijkt dat oud-leerlingen benedengemiddeld vaak afstromen, dit terwijl wij bovengemiddeld adviseren.

De doorstroomtoets (de voormalige eindtoets) wordt afgenomen in februari. De resultaten ontvangen wij als school uiterlijk 15 maart.

Op 19 en 20 maart 2024 geven wij de definitieve schooladviezen. Hiervoor nodigen wij alleen ouders en kinderen uit waarbij het advies wijzigt ten opzichte van het voorlopige advies n.a.v. de doorstroomtoets.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Al jaren is de Kromme Akkers een ‘Kanjerschool’. Alle groepen van onze school krijgen de Kanjertraining. Deze is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren op een goede manier met zichzelf en met de ander om te gaan.

De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes, die door middel van een gekleurde petten zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag.We starten het schooljaar altijd met de ‘Gouden weken’. In deze drie weken maken we (opnieuw) kennis met elkaar. Ook bespreken we de omgangsregels en maken we afspraken over pesten. Het Kanjeren stopt niet binnen de grenzen van het klaslokaal. Ook in de rest van de school, op het schoolplein en daarbuiten speelt Kanjeren een grote rol. Kanjeren is ook niet slechts een les op het lesrooster, maar een manier van omgaan met elkaar. 

In geen geval accepteren wij pestgedrag en wij treden daar tegen op! 

Het kan zijn dat kinderen thuis meer vertellen dan op school. Als wij signalen van ongewenst gedrag missen, is het eerste aanspreekpunt de leerkracht. Ook hebben we een vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator; juf Hellen. Zij is bereikbaar op h.meerstra@goudonderwijs.nl.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Gezamenlijkheid stimuleren
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid bevorderen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven