Openbare Basisschool Kromme Akkers

Hunzeweg 68 9893 PD Garnwerd

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kromme Akkers

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 heeft obs Kromme Akkers een gemiddeld resultaat van 537 op de eindtoets, dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 

Op een kleine school met 6 leerlingen in groep 8 is een momentopname van een eindtoets een erg kritische noot. Het heeft in 2018 geleid tot een lagere gemiddelde score. Daarentegen waren de schooladviezen boven gemiddeld, doordat ons eigen leerlingvolgsysteem een ander beeld van de kinderen laat zien. Twee leerlingen gingen naar het Gymnasium, twee naar de Havo en twee naar het VMBO. 

N.B. De resultaten van de eindtoets 2014-2015 en 2015-2016 zijn niet meegenomen in het overzicht omdat er die jaren minder dan 5 leerlingen in groep acht zaten. De gemiddelde score was 543 in 2014-2015 en 532 in schooljaar 2015-2016.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk verantwoording af te leggen over onze resultaten aan ouders, bestuur en rijksinspectie. Ouders vertrouwen ons hun kind(eren) toe en moeten er op kunnen vertrouwen dat hun kind(eren) zich goed en in een veilige en prettige sfeer kunnen ontwikkelen. Mede daarom willen we een open school zijn die vertelt wat het doet en inzicht geeft in plannen en behaalde resultaten.

Wij streven als school naar hoge opbrengsten. Ieder kind heeft recht op onderwijs van een hoog niveau. Indien nodig passen we aan de hand van de behaalde resultaten ons onderwijs aan. De onderwijsinspectie heeft als taak de kwaliteit van scholen te onderzoeken en te beoordelen. De beoordeling en rapportage van de inspectie is openbaar. U kunt deze ook vinden op internet www.owinsp.nl. Desgewenst kunnen we nadere uitleg geven over deze rapportages.

De individuele resultaten die worden bereikt, worden beschreven in de rapporten die de leerlingen krijgen. De ouders worden in de gelegenheid gesteld tijdens de spreekavond hierover met de groepsleerkracht te spreken. De rapporten vormen een neerslag van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, waarin voor iedere leerling zijn/haar ontwikkeling wordt bijgehouden. Al deze gegevens in het leerlingendossier zijn voor de ouders ter inzage. Indien u het dossier in wilt zien, kunt u hier over een afspraak maken.

Naast de “harde” resultaten over de opbrengsten van ons onderwijs over vakgebieden als lezen, rekenen en taal vinden wij het van belang dat kinderen zich ook ontwikkelen op o.a. sociaal, emotioneel, creatief en motorisch gebied. Een goed en veilig klimaat, waarin een kind langzaamaan zelfbewust wordt en zelfstandig zaken op kan pakken en onderzoeken is voor ons ook een belangrijke opbrengst van ons onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven