Openbare Basisschool Kromme Akkers

Hunzeweg 68 9893 PD Garnwerd

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kromme Akkers

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek wordt of een cursus volgt wordt er vervanging geregeld via SLIM voor het basisonderwijs. We doen in eerste instantie een beroep op invallers die onze school goed kennen. Als er geen vervanging is, dan handelen we via een vastgestelde werkwijze. Hiervoor is een protocol opgesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

obs Kromme Akkers heeft 3 combinatiegroepen; 1/2/3 en 4/5 en 6/7/8.

De samenstelling van de combinatie wordt elk jaar opnieuw bekeken, zodat het aantal leerlingen per combinatie enigszins gelijk is. Daar waar mogelijk wordt een kleinere combinatie gemaakt, bijvoorbeeld door inzet van onderwijsassistenten of begeleiding van stagiaires. Op deze manier kunnen kinderen individueel of in een kleine groep extra instructie krijgen  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen de zorg en de ondersteuning van leerlingen speelt de leerkracht een voorname rol. Hij of zij is de spil van goed onderwijs in de klas en aan uw kind. Hij of zij geeft les, beoordeelt het werk en bekijkt of gestelde doelen zijn bereikt. Als dat niet zo is, wordt er geanalyseerd waarom dit niet is gebeurd en worden lessen of lesprogramma’s aangepast of krijgen kinderen individueel meer aandacht.

In gesprekken met de intern begeleider bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen. In die gesprekken wordt de voortgang gecheckt, observaties en toetsresultaten besproken en kan de leerkracht advies vragen. Daardoor is er intern een goed overzicht van de vorderingen en mogelijke problemen en kunnen we zo nodig tijdig hulp inzetten.

Uiteraard houden we ouders goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind(eren). Als we ons zorgen maken zullen we dat kenbaar maken. En natuurlijk horen we ook van ouders graag als er ongerustheid is over de ontwikkeling van hun kind. Door onze kennis van zaken kunnen we over het algemeen snel problemen signaleren en oplossingen zoeken voor uw kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven