Openbare Basisschool Kromme Akkers

Hunzeweg 68 9893 PD Garnwerd

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kromme Akkers

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek wordt of een cursus volgt , proberen we in eerste instantie vervanging binnen ons eigen team te krijgen. Dit betekent dat leerkrachten dagen wisselen of extra dagen werken.

Soms lukt het niet om intern vervanging intern op te lossen. Dan doen we een beroep op de invalpool van SLIM. We doen in eerste instantie een beroep op invallers die onze school goed kennen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit jaar werken we met 3 combinatiegroepen; 1/2/3 en 4/5/6 en 7/8.

De samenstelling van de combinatie wordt elk jaar opnieuw bekeken, zodat het aantal leerlingen per combinatie enigszins gelijk is. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs. Er is een beredeneerd aanbod om leerlingen te stimuleren zich te ontwikkelen op gebieden als rekenen, lezen en motorische ontwikkeling. Hierbij passen wij ons aan bij de leerling; een leerling in groep 2 kan best werken aan doelen van groep 3.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De beschikbare onderwijstijd wordt verdeeld naar behoefte van een groep. Waar bij de ene groep meer aandacht nodig is voor leesonderwijs, is bij de andere groep meer inzet nodig voor rekenen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen de zorg en de ondersteuning van leerlingen speelt de leerkracht een voorname rol. Hij of zij is de spil van goed onderwijs in de klas en aan uw kind. Hij of zij geeft les, beoordeelt het werk en bekijkt of gestelde doelen zijn bereikt. Wanneer de gestelde doelen niet worden bereikt, kijken we als team hoe wij ons onderwijs kunnen aanpassen of verbeteren. Het onderwijsteam werkt intensief samen en iedere leerkracht kent alle leerlingen.

Tijdens leerlingbesprekingen bespreken we als team, inclusief intern begeleider, alle leerlingen waarbij vragen zijn. In die gesprekken wordt de voortgang gecheckt, observaties en toetsresultaten besproken en kan de leerkracht advies vragen. Door de expertise van de leerkrachten en de intern begeleider te combineren werken wij zoveel mogelijk preventief (problemen voor zijn) en proberen we te voorkomen dat we curatief (achter bijwerken) aan de slag moeten.

Uiteraard houden we ouders goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind(eren). Door lijnen kort te houden vormen we samen een vangnet. Dit werkt beide kanten op; we rekenen erop dat ouders vroegtijdig bij ons aankloppen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Kromme Akkers is een kleinschalige school. Door deze kleinschaligheid is er veel persoonlijke aandacht en krijgen leerlingen de kans om 'te worden wie ze zijn'. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven