Openbare Basisschool Kromme Akkers

Hunzeweg 68 9893 PD Garnwerd

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kromme Akkers

Contactgegevens

Openbare Basisschool Kromme Akkers

Hunzeweg 68
9893 PD Garnwerd

Telefoon:
0594628000
Schoolwebsite:
www.krommeakkers.nl
E-mailadres:
obskrommeakkers@lauwerseneems.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-stg

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2575
Website schoolbestuur:
www.lauwerseneems.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01

Website samenwerkingsverband:
www.passendonderwijsgroningen.nl

Terug naar boven