Openbare Basisschool Kromme Akkers

Hunzeweg 68 9893 PD Garnwerd

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kromme Akkers

In het kort

Toelichting van de school

Samen met ouders willen wij kinderen coachen bij hun totale ontwikkeling. Wij doen dat met een betrokken en enthousiast team op een kleine overzichtelijke school. De betrokkenheid en inbreng van de kinderen staat voorop in onze visie actief leren. Samen worden er weloverwogen keuzes gemaakt en doelen vastgesteld.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad (MR). Het schoolbestuur van Lauwers en Eems heeft een centrale schoolgids. Hierin kunt u alle informatievinden die voor alle scholen geldt. Deze kunt u vinden op de website van onze school.

We wensen u veel leesplezier. 

Team OBS Kromme Akkers   

 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezamenlijk en geborgen
  • Creatief en ontdekkend
  • Actief lerend
  • Groeien met humor en plezier
  • Betrokken bij elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een kleine dorpsschool met zowel leerlingen uit het dorp zelf als leerlingen die bewust kiezen voor onze school vanuit de omgeving.  

Het leerlingenaantal schommelt al jaren rond de 60 leerlingen, hoewel al langere tijd krimp wordt voorspeld. Dit dankzij ons bevlogen team, betrokken ouders, samenwerking met het dorp, onze unieke manier van werken en de kwaliteit van ons onderwijs. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ten aanzien van de sociale en fysieke veiligheid, schoolregels en de meldcode voor huiselijk geweld heeft onze school er voor gekozen om dat grotendeels op te nemen in de notitie Pedagogisch Klimaat, Burgerschap en Integratie. In de tekst die het schoolbestuur centraal maakt voor alle scholen, zijn ook een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de klachtenprocedure, vertrouwenspersonen, verzekeringen en het rookbeleid opgenomen.

Terug naar boven