Basisschool Gaanderwijs

Pelgrimstraat 59C 7011 BJ Gaanderen

  • Samen ontdekken voor de toekomst.
Dit geven we vorm door middel van drie belangrijke pijlers.
  • Leren in rust. Het leeshuisje is een fijne plek om samen een boek te lezen.
  • Naast de groepsruimtes zijn er extra ruimtes waar de kinderen elkaar ontmoeten, samen werken en samen spelen.
  • De school is gesitueerd op een schitterende plek. Veel natuur om de school en het uniek ingerichte Beweeg Wijs plein.
  • Het gebouw is ingericht voor de kinderen. Er zijn verschillende plekken waar ze fijn kunnen samen werken en samen spelen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij volgen de kinderen nauwkeurig op school en sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoeften van de kinderen. Op deze manier groeien kinderen op hun eigen niveau. Als ze op hun eigen niveau groeien weten we dat we dat ons onderwijs goed aansluit.

De eindtoets basisonderwijs is een hulpmiddel bij de keuze voor het vervolgonderwijs. Daarnaast wordt de toets ook gebruikt als middel om de kwaliteit van het onderwijs op school in kaart te brengen. De afgelopen jaren scoort Gaanderwijs op of rond het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenopbrengsten.

Op Gaanderwijs werken we met methodes. Naast de methodegebonden toetsen volgen wij onze leerlingen met de LOVS toetsen van Cito. Deze landelijk genormeerde toetsen geven ons, naast de methodetoetsen,  inzicht in de vaardigheden en groei van onze leerlingen.

Twee keer per jaar , na afname van de LOVS toetsen, bespreken wij met het hele team de opbrengsten door middel van een trendanalyse.  In deze besprekingen kijken we gezamenlijk naar de schoolontwikkeling en hoe wij deze, waar nodig, kunnen verbeteren.

Om de continuïteit te waarborgen werken wij volgens de PCDA cyclus (plan-do-check-act ).

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt een  plan van aanpak gemaakt en deze wordt met de ouders besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociale opbrengsten op onze school worden bereikt via de methode en de principes van " De Vreedzame School" . Deze methode is bij uitstek geschikt om samenwerking, burgerschap en sociale en emotionele ontwikkeling te stimuleren en aan te leren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • iedereen hoort erbij
  • we lossen conflicten samen op
  • we hebben hart voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven