Basisschool Gaanderwijs

Pelgrimstraat 59C 7011 BJ Gaanderen

  • Samen ontdekken voor de toekomst.
Dit geven we vorm door middel van drie belangrijke pijlers.
  • Leren in rust. Het leeshuisje is een fijne plek om samen een boek te lezen.
  • Naast de groepsruimtes zijn er extra ruimtes waar de kinderen elkaar ontmoeten, samen werken en samen spelen.
  • De school is gesitueerd op een schitterende plek. Veel natuur om de school en het uniek ingerichte Beweeg Wijs plein.
  • Het gebouw is ingericht voor de kinderen. Er zijn verschillende plekken waar ze fijn kunnen samen werken en samen spelen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als collega's wegens omstandigheden verlof hebben en niet aanwezig kunnen zijn komt er in principe een invaller vanuit onze PON invallers pool. In deze pool werken zeer bekwame collega's die zijn gespecialiseerd in het verantwoord overnemen van klassen. Helaas merken we dat het tekort aan (inval) leerkrachten ook in de Achterhoek voor problemen bij vervanging gaat zorgen.

Wat doen we op Gaanderwijs als er geen invaller voorhanden is bij afwezigheid van een van onze lesgevende collega’s? In ons vervangingsbeleid staat onder andere het volgende:

Het zal in de nabije toekomst mogelijk gaan voorkomen dat we geconfronteerd worden met een klas kinderen die geen leerkracht heeft i.v.m. afwezigheid van de groepsleerkracht. Wat zijn onze afspraken en hoe lossen we dat op? 

1.      De directeur neemt geen klas over omdat hij deze tijd nodig heeft om het invalprobleem voor de volgende dag of volgende dagen naar behoren op te lossen. De adjunct directeur kan dit werk slechts in uiterste noodgevallen (een paar uurtjes) op zich nemen. 

2.      Gekeken wordt of duo partners en/of parttimers van onze eigen school kunnen invallen.

3.      Ook binnen PRO 8 zijn er wellicht collega’s die kunnen komen invallen.  

4.      De intern begeleiders (IB-ers) zullen hun taken moeten uitstellen omdat een groep kinderen zonder leerkracht prioriteit heeft. Er zijn situaties denkbaar dat ook IB-ers niet kunnen worden ingezet. 

5.      De inzet van onze onderwijsassistente en stagiaires kan ook uitkomst bieden. Met de drie kleutergroepen zijn er mogelijkheden als een van de leerkrachten in de bovenbouw groep gaat lesgeven en de andere twee collega’s samen met stagiaires en assistente de drie groepen samen draaien. Nadeel is dat deze dag de geplande individuele hulp vervalt. 

6.      We hebben een lijstje gemaakt van ouders (en anderen bv gepensioneerden) die een onderwijsbevoegdheid hebben. Wellicht zijn zij bereid om (uiteraard tegen betaling) de dag te werken. 

7.      Groepen kunnen worden opgesplitst en verdeeld over meerdere klassen. Nadelen zijn er te veel om op te noemen. 

8.      De getroffen groep wordt een dag bezig gehouden en bij afwezigheid van een invalleerkracht voor de volgende dag zal de groep vrij af zijn en niet op school opgevangen kunnen worden. 

Voorwaarde in deze situatie…ouders zijn op de dag ervoor op de hoogte gebracht. U zult altijd in kennis worden gesteld als deze situatie zich onverhoopt voordoet.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt volgens het leerstof-jaarklassysteem. Dat betekent dat de kinderen met dezelfde kalenderleeftijd bij elkaar in de groep zitten. Dit betekent niet dat alle kinderen precies dezelfde stof op precies dezelfde wijze leren.

De kinderen werken na de instructie heel veel individueel en/of in kleine werkgroepjes aan hun opdrachten. Daarbij wordt er veel gedifferentieerd in tempo en aanleg zodat ieder kind zoveel mogelijk in de "zone van naaste ontwikkeling" werkt. De opdrachten zijn aangepast aan het niveau van het kind of het groepje waarin het kind werkt. Vooral bij wereldoriëntatie, creativiteit en cultuuronderwijs werken de kinderen volgens de principes van OGO (thematisch, ontdekkend en onderzoekend onderwijs).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1 en 2 werken met het beredeneerd aanbod waarbij thematisch gewerkt wordt. Ontluikende geletterdheid en cijferkennis gekoppeld aan spelend- en ontdekkend leren lopen in elkaar over. Daarnaast is er veel ruimte voor spel en beweging. Taalontwikkelingsspelletjes en sociaal emotionele ontwikkeling via "De vreedzame school" worden dagelijks aangeboden. Er worden diverse spelletjes tijdens de inloop en spelopdrachten vanuit de thema's gespeeld. Kinderen kiezen zelf hun opdrachten via het planbord (begeleid door de leerkracht) en ook dit vindt op alle dagen van de week plaats. Om voor al dit spelend leren een enigszins reëel tijdsplan aan te geven is niet mogelijk.

In de loop van hun onderwijs carrière gaan de kinderen steeds meer gestructureerd en met afbakening in tijd aan het werk. Toch zal er altijd overlap in vakgebieden en tijd plaats vinden waardoor het moeilijk is dit in een kloppende tijdaanduiding weer te geven.

Feit is dat wij er op toe zien dat er zo weinig mogelijk tot geen onderwijstijd weglekt. Elke minuut van de werkdag is een leerling in een van de drie pijlers van Gaanderwijs aan het werk. Hiermee wordt de tijd optimaal gebruikt.

 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden zijn bij benadering om een indicatie te geven. De tijden kunnen zeker bij ontwikkelingsgericht werken verschillen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij geven onderwijs aan kinderen vanaf de leeftijd dat zij 4 jaar zijn. De school geeft onderwijs in 8 jaargroepen (groepen 1 tot en met 8). Na deze 8 jaren gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs.

Op de vraag hierna hoeveel gediplomeerde specialisten wij op onze school beschikbaar hebben is moeilijk antwoord te geven. Onze Gaanderwijs en PRO8 specialisten hebben diverse specialismen en competenties  in huis. Zo zijn onze twee Intern Begeleiders (IB-ers) ook gedragsspecialist en dyslexiespecialist. Zij hebben vele op de zorg en begeleiding van kinderen, leerkrachten en ouders toegespitste vakkennis beschikbaar. Verder hebben wij binnen onze stichting een ortho pedagoge in dienst die situationeel en op afroep beschikbaar is om begeleiding aan te bieden. Om een indruk te krijgen: Naast de leerkrachten en de directie werken wij met 2 IB-ers, 1 ortho pedagoog, 1 full time onderwijs assistente. Verder zijn er ook op PRO8 niveau een personeelsfunctionaris en een inzetbaarheidscoach aanwezig. Afhankelijk van de begeleidingsvragen kunnen zij allen worden ingezet. Omdat hun inzet steeds situationeel is kunnen we geen dagdelen verdeling aangeven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Tegenover onze school ligt de locatie van Humankind. Op deze locatie zit kinderdagverblijf de Tovertuin. Peuteropvang 't Kruimeltje en de buitenschoolse opvang Harlekijn. De BSO zit daarnaast ook bij ons in het gebouw.

Alle voorschoolse en naschoolse voorzieningen zitten dan ook dicht bij elkaar waardoor er een goede en intensieve samenwerking is om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk samen te organiseren. Wij hebben goede contacten met Humankind en proberen elkaar waar mogelijk te ondersteunen en aan te vullen. Op deze manier is er een optimale doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. 


Terug naar boven