Openbare Daltonschool de Skâns

De Kolk 1A 9249 MC Frieschepalen

  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool de Skâns
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool de Skâns
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool de Skâns

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Skâns in Frieschepalen. De Skâns is een openbare daltonschool, waarvan de kinderen voornamelijk uit Frieschepalen en nabij gelegen plaatsen komen. De gegevens over de school zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Persoonlijk en samen!
  • Bevorderen zelfstandigheid
  • Fijne sfeer
  • Ontwikkelings- en doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Openbare Daltonschool de Skâns laat over de afgelopen jaren een stabiel leerling aantal zien. In de regio Frieschepalen, Siegerswoude, Ureterp zijn wij de enige openbare school in de regio. Wij staan voor het openbare gedachtegoed. Bij ons is iedereen welkom! 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen Comprix gaan we zorgvuldig om met de privacy van leerlingen en ouders. Als onderwijsorganisatie moeten wij gegevens vastleggen over en van onze leerlingen. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De wijze waarop wij invulling geven aan de principes van de AVG hebben wij verwoord in ons Informatiebeveiligings- en Privacy Beleid. Dit beleid kunt u vinden op de website van Stichting Comprix: www.comprix.nl/privacy/ Heeft u een vermoeden van een beveiligingsincident of een mogelijk datalek bij een van de scholen van onze stichting of op ons stafbureau, dan kunt u dit melden bij de privacy officer van Stichting Comprix via privacy@comprix.nl. Uw melding gaat gepaard met een omschrijving van de situatie.   Na de inschrijving bij ons op school vragen wij de ouders om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto en video) waarop uw zoon of dochter herkenbaar in beeld is. Deze toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken.

Meldingsregeling machtsmisbruik

Als school hebben we een meldingsregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen vragen en/of klachten over ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, (cyber)pesten, agressie, geweld, racisme en discriminatie. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en personeel.

Vertrouwenspersoon Heeft u een vraag/klacht? Onze school heeft een externe vertrouwenspersoon vanuit GGD Fryslân. De gesprekken zijn vertrouwelijk en als ouder/verzorger en/of leerling kunt u vrijuit spreken. Meer info: De folder Vertrouwenspersoon voor jongeren en ouders kunt u opvragen bij ons secretariaat: vertrouwenspersonenggdonderwijs@ggdfryslan.nl.

Vertrouwenspersoon voor onze school is: Anneke Westerhuis-Veenstra. Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer: 0631649279 of via e-mail a.veenstra@ggdfryslan.nl.

Terug naar boven