Katholieke basisschool De Kabas

Tuinen 28 8801 VW Franeker

  • Schoolfoto van Katholieke basisschool  De Kabas
  • Schoolfoto van Katholieke basisschool  De Kabas
  • Schoolfoto van Katholieke basisschool  De Kabas
  • Schoolfoto van Katholieke basisschool  De Kabas
  • Schoolfoto van Katholieke basisschool  De Kabas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Kabas doet mee aan de landelijke Cito- Eindtoets. Deze wordt jaarlijks afgenomen in groep 8. Naast individuele scores geeft Cito ook per leervak een gemiddelde score. Deze score vertelt iets over de opbrengsten van de school. Cito hanteert een norm tussen 500-550.

Op onze school lag het gemiddelde in 2016 ruim boven het landelijk gemiddelde en ver boven de ondergrens van de inspectie. In onze schoolgroep zitten we precies op het landelijke gemiddelde (daarin worden scholen met dezelfde populatie met elkaar vergeleken). In 2017 was dit ook het geval. In 2018 scoorden we hier iets onder.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Kabas wordt voortdurend bekeken of de kinderen nog voldoende in ontwikkeling zijn. Dit gebeurt dagelijks d.m.v. observaties en nakijkwerk en/of nabespreken van gemaakt werk. Leerkrachten grijpen zo snel mogelijk in als zij zien dat kinderen de dagelijkse leerstof nog niet helemaal begrijpen (zeer korte zorgcyclus).

Daarnaast worden methodetoetsen geanalyseerd en wordt bekeken welke onderdelen de kinderen wel/niet beheersen. Er wordt een plan gemaakt voor de volgende blokperiode, waarin de nog niet beheerste onderdelen weer worden herhaald (korte zorgcyclus).

Over de lange termijn worden de leerlingen gevolgd met het Cito- leerling volgsysteem. De leerlingen uit groep 1/2 worden gevolgd met de Cito toetsen Rekenen en Taal voor Kleuters. De leerlingen van groep 3 t/m 8 worden 2 keer per schooljaar gevolgd met behulp van de Cito- leerlingvolgsysteem toetsen. In groep 6 en 7 doen we mee aan de Cito- Entreetoets. De kinderen van groep 8 doen mee aan de Cito- Eindtoets.Deze toetsen zijn methode- onafhankelijke toetsen, wat wil zeggen dat zij een goed beeld geven van de ontwikkeling (lezen, rekenen, spellen) van onze leerlingen, t.o.v. andere kinderen in Nederland. Incidenteel worden andere toetsen afgenomen.

Ook wordt 2 keer per jaar een screening uitgevoerd waarbij gelet wordt op welbevinden en betrokkenheid.

De uitslagen van Cito-toetsen worden ingezet voor de volgende doeleinden:

- De leerkracht kan signaleren of kinderen t.o.v. zichzelf nog in ontwikkeling zijn.

- De leerkracht kan signaleren hoe de ontwikkeling van het kind t.o.v. de groep/ leeftijdsgenoten verloopt.

- De leerkracht kan het effect van zijn onderwijs controleren en zo nodig bijsturen m.b.v. een andere aanpak

- De scores vertellen hoe onze school het doet t.o.v. de gemiddelde lijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De eindtoets in groep 8 wordt niet meer in februari gemaakt, maar wordt tegenwoordig in april afgenomen. Hierdoor wordt de beschikbare onderwijstijd maximaal benut, worden zo recent mogelijke gegevens overgedragen aan het voortgezet onderwijs en komt het schooladvies centraal te staan bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Friesland hebben samen besloten het advies dat een kind krijgt op de basisschool voor een school voor voortgezet onderwijs te baseren op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt vanaf groep 6 in het leerlingvolgsysteem van de school. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, technisch lezen en spelling. De eerste twee onderdelen tellen het zwaarst.

De toelatingscommissie van de school voor Voortgezet Onderwijs beslist over de plaatsing, na overleg met de basisschool. Hierbij zijn per onderwijsniveau vier profielen waarop een leerling kan worden aangemeld:

1.Basisprofiel; vereiste niveau voor betreffende onderwijsniveau

2.Plusprofiel; voor leerlingen die m.b.t. het betreffende onderwijsniveau wat over lijken te hebben.

3.Bespreekprofiel; voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau. Hierbij dient de basisschool een onderbouwing aan te leveren.

4.Disharmonisch profiel; voor leerlingen die niet aan de eisen van het betreffende onderwijsniveau voldoen maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in een gediagnosticeerde leerstoornis of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied. Ook hierbij dient de basisschool een onderbouwing aan te leveren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft geconstateerd in het vierjaarlijks bezoek in juli 2012 dat de kwaliteit van onderwijs op de Kabas op orde is. (zie het inspectierapport)

In 2015 hebben directie en IB naar aanleiding van het volgen van een auditorenopleiding, alle groepen bezocht en het onderwijsleerproces beoordeeld. Het auditteam constateert een goede sfeer en respectvolle omgang met elkaar in de groepen en in het team. Het leerstof aanbod is op orde. De eind- en tussen opbrengsten zijn voldoende. Er wordt vroegtijdig gesignaleerd welke leerlingen zorg nodig hebben en ouders worden hierbij betrokken. Het aantal doublures ligt onder het landelijk gemiddelde. Er heerst een taakgerichte werksfeer. Verbeteractiviteiten zijn helder en worden planmatig uitgevoerd. De school legt duidelijk verantwoording af aan belanghebbenden.

Door het auditteam zijn een aantal werkpunten geformuleerd m.b.t. onderwijsleerproces, kwaliteitszorg en zorg en begeleiding waar het team aan gaat werken.


Terug naar boven