IKC de Korendrager

Botniasteeg 16 8801 KJ Franeker

  • Schoolfoto van IKC de Korendrager
  • Schoolfoto van IKC de Korendrager
  • Schoolfoto van IKC de Korendrager
  • Schoolfoto van IKC de Korendrager

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen wij gedurende de hele schoolcarrière regelmatig tussentijdse toetsen van uw kind af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen. In de groepen 1 en 2 volgen wij de ontwikkeling van de kinderen via Onderbouwd. Voor de groepen 3-8 gebruiken we het CITO-leerlingvolgsysteem. De toetsen nemen we 2 keer per jaar (januari en juni) af. Met deze CITO-toetsen, de methodegebonden toetsen en eigen observaties kunnen wij de ontwikkelingen van de leerlingen tijdens hun hele schoolcarrière volgen. De resultaten van de verschillende toetsen worden met de Intern Begeleider besproken. Dit alles maakt het mogelijk om tijdig te signaleren of de ontwikkeling van een kind afwijkt van wat te verwachten valt. Soms vormen gedrag, prestaties en/of toetsuitslagen van kinderen aanleiding om extra ondersteuning te bieden. Mocht een ouder zich afvragen of hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt geadviseerd om een afspraak met de leerkracht te maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het omgaan met elkaar is vanaf de kleuters een belangrijke basis voor het gevoel van veiligheid op school. In schooljaar 2016-2017 zijn we gestart als KiVa school. KiVa is een Finse methode die gericht het pesten op scholen tegengaat. De lessen zijn beschikbaar voor de groepen 1 t/m 8. Onderdeel van het KiVa programma is, dat er onderzoek naar resultaten wordt gedaan. In de loop van het schooljaar vullen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 twee keer een vragenlijst in. De resultaten daarvan komen terug bij de leerkrachten, zodat zij daar in hun lessen en begeleiding van de kinderen rekening mee kunnen houden. KiVa is een anti-pestmethode. Het programma richt zich niet alleen op de pester of het slachtoffer, maar op de groep als geheel. Uitgangspunt is dat alle leerlingen bij het probleem van pesten betrokken worden: ze leren over de verschillende rollen bij pesten en denken samen na over oplossingen. Er zijn 10 thema’s waaraan gewerkt gaat worden. Meer informatie kunt u vinden op www.kivaschool.nl.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We gaan goed met elkaar om.
  • We zijn samen een fijne groep.
  • We komen voor elkaar op.

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven