W.A. Scholtenschool

Pluvierstraat 11 9607 RJ Foxhol

  • Onze kinderen hebben de ruimte en de mogelijkheden om te spelen, bewegen, sporten en ontdekken in onze zeer ruim bemeten buitenruimte.
  • Kinderen kunnen op onze onderwijsvakpleinen in verschillende samenstellingen en gepaste mate van zelfstandigheid leren.
  • Bewegend leren doen we binnen en buiten. Ruimtelijk, ervaren, samenwerken en in beweging. Leuk en effectief!
  • Kinderen zijn eigenaar van hun  leerproces. Zij krijgen instructies op de vakpleinen en verwerken leerstof zelfstandig én onder begeleiding.
  • Op onze vakpleinen (Het Jonge Kind, Taal, Rekenen en studieplein) ontdekken en leren de leerlingen.

In het kort

Toelichting van de school

'Weet dat je altijd welkom bent!'

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gang van zaken op de W.A. Scholtenschool, school voor openbaar onderwijs. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en weet u wat onze plannen zijn op lange en korte termijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oplossingsgericht
  • Ouderbetrokkenheid
  • Kleinschalig
  • Onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden van nieuwe leerlingen.

Stichting Ultiem vindt het belangrijk dat ieder kind een passende onderwijsplek heeft. Vanaf het moment van schriftelijke aanmelding treedt onze wettelijke zorgplicht in werking. De zorgplicht stelt ons verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek. Om hierin te kunnen voorzien doorlopen we bij aanmelding van uw kind een zorgvuldige aanmeldprocedure. De zorgplicht is onlosmakelijk verbonden aan een onderzoekplicht. Vanaf de aanmelding zien wij de school en ouders als partners inzake de ontwikkeling van uw kind. Dit partnerschap bestaat uit rechten en plichten voor beide partijen. De uiteindelijke beslissing over de inschrijving van uw kind berust bij het bevoegd gezag.

Uw kind gaat voor het eerst naar school:

-          U kunt uw kind aanmelden bij de school van uw keuze door contact op te nemen met de school. Dit kan vanaf de dag waarop uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt, maar bij voorkeur uiterlijk 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd. Dan kan u een aanmeldformulier ophalen/-vragen bij de directeur. De school zal u vervolgens uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Dat is ook het moment dat de formele aanmeldingsprocedure gaat lopen. Pas als uw kind vier jaar is doet de school van de toelating een formele inschrijving. Vanaf drie jaar en tien maanden bestaat de mogelijkheid maximaal vijf dagen (of tien dagdelen) te wennen.

-          Heeft u uw kind ook bij andere scholen aangemeld? Geef dan aan welke school uw voorkeur heeft.  

-          Na de schriftelijke aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om in het kader van de zorgplicht te onderzoeken of zij uw kind een passende plek kunnen bieden. In sommige situaties kan deze periode met maximaal 4 weken worden verlengd. De school beslist of uw kind wordt toegelaten en laat u dat mondeling, maar ook schriftelijk weten. Als de beslissing positief is, start de school het plaatsings– en inschrijvingstraject.  

-          Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Meld dat dan ook bij de school! Dit is noodzakelijk voor een zorgvuldige toelating en voorkomt teleurstellingen. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de school u om extra informatie vragen. Hiertoe kan de school u verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van uw kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een passende plek kunnen geven. Dit noemen we zorgplicht.  

-          Mocht de school tot de conclusie komen dat ze uw kind geen passende plek kunnen bieden, dan gaat de school met u als ouder in overleg. Aan de hand van de ondersteuningsbehoefte van uw kind gaat de school samen met u op zoek naar een andere school die uw kind wel de nodige ondersteuning kan bieden. Ook dit valt onder de zorgplicht van de school. Deze andere school kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn. Dit doet de school in overleg met het bovenschoolse ondersteuningsteam van stichting Ultiem. Als er na 10 weken nog geen uitspraak gedaan kan worden over de toelating én uw kind op geen enkele school staat ingeschreven, gaat de school met u in overleg over een passende (tijdelijke) oplossing. Besluit de school later alsnog om uw kind toe te laten, dan wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing.  

-          Als de school besluit om uw kind niet toe te laten, of indien de school besluit de aanmelding niet verder te behandelen (bijvoorbeeld omdat ouders niet meewerken aan het uitvoeren van de zorgplicht), dan wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt geweigerd of de beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen. De school communiceert dit met het bevoegd gezag en indien nodig met de leerplichtambtenaar. Uw kind wisselt van school (bij verhuizing of als ouders een andere school kiezen)

Bij wisseling van school gelden dezelfde regels als bij plaatsing.

U meldt uw kind aan bij de school van uw voorkeur. Ook nu zal de school bekijken of ze uw kind extra ondersteuning nodig heeft en of ze uw kind  een passende plek kunnen bieden. De school heeft daar 6 weken de tijd voor en dit termijn mag met 4 weken verlengd worden.  

-          Uw kind blijft ingeschreven op de school van herkomst totdat het geplaatst kan worden of er een andere school (dit kan dus ook het speciaal basis onderwijs zijn) bereid is gevonden om uw kind in te schrijven. Bij verhuizing adviseren wij om uw kind minimaal 10 weken van tevoren aan te melden bij de nieuwe school, zodat hij/zij direct na de verhuizing kan instromen.  

-          We gaan ervan uit dat u een aanmelding bij één van onze scholen altijd bespreekt met de school van herkomst. De school zal bij aanmelding altijd contact opnemen met de school van herkomst. Dat is ook een voorwaarde om de aanmeldingsprocedure in gang te zetten. Mocht uw kind ook daadwerkelijk ingeschreven worden, dan moet de school van herkomst zorgdragen voor de overdracht van (een deel van) het leerlingendossier, of het onderwijskundig rapport.

Uw kind heeft een extra ondersteuningsbehoefte:

-          Heeft uw kind om wat voor reden dan ook extra ondersteuning nodig, dan vernemen wij dat graag op het moment van aanmelden. Wij gaan dan samen met u als ouders en eventueel andere deskundigen in gesprek om te kijken of wij uw kind de ondersteuning kunnen bieden die hij/zij nodig heeft. Zoals hierboven staat aangegeven hebben we daar maximaal 6+4 weken de tijd voor.  

-          Wat de school kan bieden staat in het ondersteuningsprofiel van de school. Deze vindt u op de website van de school  

-          Passend onderwijs betekent niet dat elk kind altijd moet worden toegelaten tot de school: het creëert geen absoluut recht op toelating. Passend onderwijs betekent dat de school van aanmelding moet zorgen voor een passende onderwijsplek voor uw kind. Dit kan dus ook een andere school zijn. De zorgplicht is vooral om zorgvuldig te onderzoeken wat de leerling nodig heeft. Als onze school deze ondersteuning zelf niet kan bieden en wij van mening zijn dat uw kind beter naar een andere school kan gaan, moeten wij na overleg met u ervoor zorgen dat er een school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit traject doorlopen we samen met u en we zullen uiteraard in overleg met u als ouders onze bevindingen en adviezen bespreken, maar wij zijn daarin niet afhankelijk van uw instemming. U ontvangt het advies ook schriftelijk.  

-          De zorgplicht geldt niet als ouders – ondanks herhaald aandringen- geen informatie verstrekken die nodig is om een goede beslissing te nemen over de vraag welke ondersteuning nodig is. Wanneer ouders dus stellen dat ze vanwege ‘het medisch geheim’ geen nadere stukken willen overleggen, kan een school besluiten dat er geen passend aanbod kan worden gegeven, omdat een goede diagnose niet mogelijk is. De aanmeldingsprocedure wordt dan niet voortgezet. U krijgt daarvan dan schriftelijk bericht.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven