Rooms Katholiek Basisschool Heilig Hart

Oldenzaalseweg 90 7666 LH Fleringen

Schoolfoto van Rooms Katholiek Basisschool Heilig Hart

In het kort

Toelichting van de school

Het kerkdorp Fleringen heeft sinds 15 april 1841 een eigen school. Er waren toen 61 leerlingen, zij vormden één klas. In 1942 werd de Heilig Hartschool tot parochieschool bij de kerk “Het onbevlekt Hart van Maria” omgevormd. In 1976 werd een nieuw onderkomen betrokken op de plaats van de huidige school. De kleuterschool Bernadette is gesticht in 1960 en de kleuterschool Pinkeltje werd in 1970 betrokken. Sinds november 1988 vormen de kleuterschool en de lagere school samen de R.K. basisschool Heilig Hart. Vanaf 1 januari 1998 valt de Heilig Hartschool onder één bestuur voor alle basisscholen in de gemeente Tubbergen. Met ingang van 1 januari 2007 is de naam van het bestuur gewijzigd in TOF onderwijs. In de wandelgang “TOF’.

De Heilighartschool bestaat al ruim 175 jaar. Ondanks de leeftijd van de school, kenmerkt de school zich door zijn moderne onderwijskundige opvattingen. Wij hebben het leerstofjaarklassensysteem losgelaten en ons onderwijs is gestoeld op 5 uitgangspunten.

1. Leerlijnen zijn ons uitgangspunt.

2. Ieder kind krijgt een aanbod op niveau.

3. Leren doe je betekenisvol.

4. Ieder kind is eigenaar van het eigen leerproces.

5. Kinderen leren op verschillende manieren.

Deze 5 uitgangspunten zie je terug binnen onze school. Daarnaast vinden we de intensieve samenwerking met ouders van groot belang. 

Kennismaken met onze school? Dat kan uiteraard altijd, u bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leerlijnen zijn uitgangspunt
  • aanbod op niveau
  • leerstof is betekenisvol
  • kind eigenaar eigen leerproces
  • ieder kind leert verschillend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Binnen de gemeente Tubbergen is het leerlingenaantal de afgelopen jaren met 1/3 afgenomen.

Ook de Heilighartschool heeft te maken met krimp. Als we naar de prognoses kijken zien we een stabilisatie medio 2019 van ongeveer 60-80 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven