Kindcentrum De Bouwsteen

Hardenberg 8 9684 AM Finsterwolde

  • De entree van Kindcentrum de Bouwsteen met rechts de bibliotheek.
  • Op 1 juli is het kunstwerk geplaatst, gemaakt door alle leerlingen!

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum De Bouwsteen heeft een gezellige dorpsschool met ruim 100 leerlingen. Onze leerlingen zijn voornamelijk woonachtig in Finsterwolde en Blauwestad, enkele leerlingen komen uit Beerta. Voor ons staat het welzijn van uw kind(-eren) centraal. KC de Bouwsteen is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw aan de Hardenberg in Finsterwolde. In ons gebouw bevindt zich ook de bibliotheek, Peuteropvang Lutje Grut en BSO De Flamingo's. Direct naast de school is de sporthal en het zwembad gevestigd. Op de Bouwsteen is iedereen welkom, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school is een plaats waar verschillende opvattingen en levensstijlen elkaar kunnen ontmoeten, op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Wij zijn gecertificeerd Vreedzame School wat inhoudt dat de klas en school beschouwd wordt als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school
  • Veiligheid en respect
  • Gezien en gehoord worden
  • Betrokkenheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Bouwsteen wordt een continurooster gehanteerd. Dit betekent dat alle leerlingen van groep 1 t/m 8 dezelfde schooltijden hebben. Er zijn verschillende pauzemomenten voor de leerlingen. De lunchpauze genieten de leerlingen in de klas bij de leerkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De klachtenregeling van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen ligt ter inzage op de school. De klachtenregeling is eveneens digitaal beschikbaar via de website van SOOOG(www.sooog.nl). In de klachtenregeling wordt gesproken over een contactpersoon. Dat is iemand die verbonden is aan de school en u kan adviseren over de te volgen procedure. Wanneer de klacht betrekking heeft op ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld (seksuele)intimidatie, discriminatie, agressie, pesten of geweld kan het soms lastig zijn om de klacht op school te melden. De Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen heeft daarom een externe vertrouwenspersoon aangesteld. De externe vertrouwenspersoon heeft geen directe binding met de school. Aan hem of haar kunt u vertrouwelijk uw hele verhaal kwijt. Hij of zij bespreekt met u wat te doen en helpt u daar desgewenst bij. Klachten over(seksuele) intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook melden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs (onderwijsinspectie).

Terug naar boven